nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listy18. 10. 2021. Ohrozujúci zákon o Csemadoku. Otvorený list poslancom Národnej rady...

18. 10. 2021. Ohrozujúci zákon o Csemadoku. Otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona o Csemadoku. O návrhu zákona sa bude rokovať v NR SR v utorok, 19. 10. 2021 v prvom čítaní.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Združenie slovenskej inteligencie upozorňuje na zámer predloženého návrhu zákona o (občianskom združení) Csemadoku na rokovanie NR SR. Požiadavka existencie zákona o Csemadoku je neopodstatnená, ale v kontexte komplexnej menšinovej maďarskej politiky sleduje konkrétne politické ciele. Podľa našich informácií a všeobecne dostupných zdrojov môže prijímať Csemadok oveľa viac dotácií ako ktorákoľvek slovenská národná organizácia či dokonca inštitúcia. Csemadok a jej miestne organizácie ako oprávnení žiadatelia každoročne prijímajú štátne dotácie Slovenskej republiky z viacerých štátnych fondov SR, samosprávnych zdrojov a z materského štátu:

Kultminor, (tabuľka v prílohe) https://podpora.kultminor.sk/statistiky/program?page=5 ,

VÚC, (napr.: Kraj dotáciami podporí významné podujatia – VUCKE, Csemadok- Základná organizácia Kráľov Brod | Zverejňovanie (trnava-vuc.sk)

obecné samosprávy, (napr.: I (senec.sk), Zmluva (egov.sk) Csemadok verzus Kultúrkorzo – Ako to vidím ja (watson.sk) ,

Maďarsko, prostredníctvom vládnych fondov a nadácií (napr.: fond G. Bethlena https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2021/NUP2_2021_eredmeny.pdf, tabuľka v prílohe)

od fyzických osôb.

Schválením zákona o Csemadoku budú dotácie pre Csemadok ešte vyššie. Len za rok 2021 (ešte neukončený) prijal Csemadok z fondu na podporu kultúr národnostných menšín Kultminor vyše 280 tis. €, z maďarského fondu G. Bethlena za august a október vyše 113 tis. €, ďalšie dotácie plynuli zo samospráv na juhu SR a rôznych podporovateľov. Za predošlé roky len z Kultminoru získaval Cesmadok od roku 2018 každý rok okolo 300 tis. € (tabuľka v prílohe). Zákonom o Csemadoku sa tento príjem zvýši o ďalších 300 tis. €., teda spolu by to bolo ročne minimálne až 700 tis. €! K dotáciám treba pripočítať aj rôzne materiálne dary pre Csemadok.

Na rozdiel od Matice slovenskej, ktorá zastrešuje záujmy väčšinovej slovenskej spoločnosti v SR dostáva ročne iba 1, 5 milióna Eur (príp. ďalšiu nepravidelnú mimoriadnu dotáciu), a táto čiastka sa minulý rok znížila o 23 % a plánuje sa ešte znižovať. Prostredníctvom miestnych odborov (MOMS) môže MS prijímať dotácie iba z obecných samospráv a VÚC (!), dlhodobo je tak diskriminovaná oproti mimovládnym organizáciám ako neoprávnený žiadateľ. Na juhu SR s národnostne zmiešaným obyvateľstvom MO MS nedostáva žiadne dotácie z obecných samospráv (ktoré majú pod kontrolou menšinové maďarské strany) alebo len v minimálnej miere (overiť to je možné na akejkoľvek stránke obce na juhu SR).

Matica slovenská ako kultúrna inštitúcia 4, 5 miliónového slovenského národa vznikla v roku 1863 a bola zriadená osobitným zákonom v roku 1997 (zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej) pre plnenie špeciálnych vedeckých a kultúrnych úloh. Občianske združenie Csemadok vznikol iba v roku 1949 a podporuje kultúru menej ako 450 tis. obyvateľov maďarskej národnosti mimo svojho materského štátu. MS vznikla za úplne iných okolností, iniciovala, spolupodieľala sa a stála pri zásadných vývojových udalostiach slovenského národa, najmä však vznikla oveľa skôr ako samotná Slovenská republika z darov slovenského národa – našich predkov. Požiadavku existencie alebo potreby zákona o Csemadoku nie je možné nijako porovnávať s existenciou Matice slovenskej a zákonom o MS.

Ak je potrebné chrániť niektorú z národnostných menšín v SR, tak je to určite rusínska menšina. Namiesto zákona o Csemadoku je naliehavejšie nielen schváliť zákon o najstaršej organizácii Rusínov, Rusínsku obrodu, ale najmä urýchlene prijať opatrenia na podporu rusínskeho školstva. Rusínska menšina je vo väčšom ohrození, nemá materský štát ani politickú silu, ktorý by ju podporoval a navyše, je súčasťou slovanského etnika, teda etnicky je najbližšie k slovenskému národu.

Podľa doterajších medializovaných správ a informácií z rôznych zdrojov navrhovateľ zákona o Csemadoku sleduje s veľkou pravdepodobnosťou rovnaký cieľ ako ostatní menšinoví politici – vyrovnanie sa národnostnej menšiny ako kolektívneho spoločenstva väčšinovému národu v SR na etnickom základe. Tento zámer sa realizuje v rámci ďalších politických cieľov – dvojité štátne občianstvo pre volebné právo v Maďarsku, zrušenie Benešových dekrétov a Trianonskej mierovej zmluve pre politickú destabilizáciu SR, zmenu územno-správneho členenia v prospech kompaktných území obývaných občanmi maďarskej národnosti pre rozbitie územnej súdržnosti, zákaz majorizácie menšín pre autonómne samosprávy, uznanie maďarského jazyka ako druhého štátneho jazyka a úradného jazyka v budúcich samosprávach, založenie maďarského biskupstva a vymenovanie maďarského biskupa pre kompaktnú územnú cirkevnú jednotku.

Všetci občania v SR majú rovnaké práva a zabezpečený rovnaký prístup k základným ľudským právam a slobodám. Národnostné menšiny v SR majú také široké práva, že ani príslušníci maďarskej menšiny nie sú schopní využívať ich v dostatočnej miere alebo tieto práva nepožadujú (písomná komunikácia s úradmi, dvojjazyčné tabule, niektoré dvojjazyčné geografické názvy a pod.) o čom svedčia aj správy Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (nízke percento využívania menšinových práv). Preto akékoľvek ďalšie požiadavky, údajne, preto, aby sa tu aj maďarská menšina cítila ako doma poukazujú výlučne na politické ciele a zneužitie tolerantnosti zákonodarných orgánov SR na úkor slovenskej väčšiny.

Niekoľko poznámok k návrhu zákona

Predkladateľ návrhu zákona o Csemadoku, zdá sa, zámerne zavádza v niektorých navrhovaných paragrafoch a použitou terminológiou. Návrh zákona používa termín Maďari žijúci na Slovensku, ktorý slovenská legislatíva nepozná, aj v slovenskej spoločnosti je zaužívané pomenovanie maďarská menšina. Slovenské právne normy používajú ustálené spojenie príslušník národnostnej menšiny, maďarská národnostná menšina.

Návrh zákona používa termín národná identita, ktorý sa, podľa vedeckých disciplín zaoberajúcimi sa osobnostnou identitou a vedeckých autorít, vzťahuje na národ a nie na národnostnú menšinu. Pre národnostnú menšinu je všeobecne uznávané a zaužívané spojenie národnostná alebo menšinová identita.

Csemadok je kultúrna inštitúcia, ktorá má podporovať národnostnú identitu. V návrhu však ide aj o obhajovanie záujmov maďarskej menšiny. Csemadok trvalo vyvíja politickú činnosť, ako sa vyjadril sám jej predseda G. Bárdos (Gombaszög 60 – Konferencia o jubilantných kultúrnych oslavách | ma7.sk). To však prislúcha politickým stranám, preto je táto požiadavka – o obhajovaní záujmov maďarskej menšiny neprijateľná.

V návrhu zákona sa nikde neuvádza, že Csemadok má záujem spolupracovať a rozvíjať vzťahy s väčšinovým národom pre kvalitné národnostné vzťahy. Csemadok ani vo svojich stanovách nejaví ochotu spolupracovať s väčšinovým národom (https://szepsi.csemadok.eu/images/Alapszabaly/Csemadok_stanovy-_2016_nov.pdf). Pričom Matica slovenská v § 2, písm. g zákona č. 68/1997 o Matici slovenskej je povinná spolupracovať s národnostnými menšinami (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/68/).

Z uvedeného vyplýva, že Csemadok je organizácia, ktorá nielenže nie je ochotná spolupracovať a podporovať kvalitné národnostné vzťahy so slovenským národom a národnosťami v SR, ale aj trvalo vyvíja činnosť hraničiacu so zákonom alebo prekračujúcu zákon, prekračuje právomoci a kompetencie občianskych združení a neustále vytvára národnostné napätie v spoločnosti (príklady činnosti nižšie).

Príklady protispoločenskej činnosti Csemadoku, podľa návrhu zákona o Csemadoku – NR SR uznávajúca spoločenský význam a prínos Csemadoku

Csemadok podporuje československými orgánmi právoplatne odsúdeného menšinového politika, čs. a slovenského poslanca a maďarského agenta Jána Esterháziho, osadzuje pamätníky na jeho počesť, ktoré porušujú zákon o štátnom jazyku, organizuje konferencie, besedy a prednášky na podporu rehabilitácie odsúdeného agenta J. Esterháziho. J. Esterházi spolupracoval s nacistickým Nemeckom, fašistickým Talianskom, usiloval sa o rozbitie Československa, no v prvom rade o odtrhnutie územia Slovenska v prospech Maďarska. Snahu o rehabilitáciu Esterháziho na Slovensku odsúdili slovenské politické strany, slovenské osobnosti aj Historický ústav SAV http://www.history.sav.sk/index.php?id=esterhazy.

Csemadok dal vyhotoviť pamätnú tabuľu J. Esterházimu napr. vo Veľkom Mederi: Pamätníky na Vysočine » Pamätná tabuľa grófa Jánosa Esterházyho (csemadok.sk)

v Bíni: Pamätníky na Vysočine » Pamätník Jánosa Bényiho Esterházyho (csemadok.sk) a ďalších obciach.

Csemadok organizoval bohoslužbu za rehabilitáciu J. Esterháziho: Omša na inauguráciu Jánosa Esterházyho – 2022 Plus (2022plusz.hu)

Na 100. výročie Trianonu v roku 2020 sa Csemadok zúčastnil sypania prstí slovenskej zeme do maďarského pamätníka v Ostrihome, na ktorom je uvedený nápis: Verím v znovuzrodenie Maďarska. Amen. – TRIANON 100 – ESZTERGOM ÉS PÁRKÁNY, AZ EGYKORI VÁRMEGYE EGYÜTT EMLÉKEZETT – YouTube

Csemadok sa spolupodieľal na osadení tabule oslavujúcej autonómiu: Csemadok nedostáva štátne dotácie, tvrdí rezort kultúry – Domáce – Správy – Pravda

Gyula Bárdos, predseda Csemadoku sa pred rokom vyjadril, že strana Spolupatričnosť, ktorej bol predstaviteľom si bezpečne stojí za svojím cieľom – autonómiou južných území Slovenskej republiky, pričom, podľa neho, reforma regionálnej správy je jedným z najdôležitejších cieľov – cieľom je vytvoriť hranice okresov v súlade s etnickými, jazykovými, regionálnymi, historickými a ekonomickými kritériami (Gyula Bárdos: Stojíme si za našou koncepciou autonómie – Körkép.sk (korkep.sk) ).

G. Bárdos, predseda Csemadoku na gombaseckom tábore hovoril najmä o autonómii na Slovensku (Semján: Autonómia je ľudské právo, nie láskavosť (magyarhirlap.hu) ).

G. Bárdos, predseda Csemadoku na komárňanských debatách hovorí o autonómii na Slovensku – jeho kandidatúra na prezidenta SR by mohla byť začiatkom dialógu so Slovákmi, z ktorého by získala iba maďarská menšina, otázky samosprávy treba predkladať Slovákom postupne, koncepcia autonómie je pripravenáGyula Bárdos bol hosťom salónu Komáromi | Felvidék.ma (felvidek.ma) )

Lojalita predstaviteľov Csemadoku k SR a väčšinovej slovenskej spoločnosti sa prejavuje aj na takom detaile, akým je názov webového sídla: www.csemadok-hu.eu, stránka neobsahuje ani mutáciu v štátnom, slovenskom jazyku: Ocenenia a ocenenia :: Vitajte na webovej stránke Csemadok! (csemadok-hu.eu). Csemadok osadzuje pamätné tabule iba v maďarskom jazyku, bez štátneho slovenského jazyka, príp. v poľskom jazyku.

Kalendár Csemadoku: CSEMADOK_naptar_297x420mm – 201130.indd (webnode.hu)

Protesty a ohlasy proti diskriminácii a urážkam Matice slovenskej a neopodstatnenej podpore Csemadoku: Matičiari z celého Slovenska nechcú a nebudú mlčať | Slovenské národné noviny (snn.sk)

Z dôvodov, ktoré sme uviedli, žiadame, aby ste odmietli rokovať o návrhu zákona o Csemadoku ako celku a ako podpore tzv. mäkkého iredentizmu a tento zákon aby bol stiahnutý z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

Akékoľvek priznanie práv menšinovým skupinám spoločnosti sú vždy na úkor väčšinovej spoločnosti.

17. 10. 2021 Ing. Branislav Čech

predseda

Združenie slovenskej inteligencie

Partizánska 1990/15A

03852 Sučany

webové sídlo: www.zsi-korene.sk

- Podporte nás -

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň