streda, 12 júna, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéNásilné zrušenie slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede

Násilné zrušenie slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede

Jazyková škola na Športovej ul. 349/34, 92901 v Dunajskej Strede bola štátnou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Založila ju pani Klára Šándorová v roku 1998 a 22 rokov ju úspešne viedla. Až kým jej v roku 2021 nebolo oznámené zo strany zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (ďalej TTSK), že škola bude zrušená. Dôvodom zrušenia bolo, že „vybuchlo maďarské gymnázium v Dunajskej Strede“ t.j. že má málo prihlásených študentov a túto „dieru“ potrebujú zaplátať. Bežne takéto prípady vznikajú a riešia sa spájaním, alebo zlučovaním škôl v rámci rovnakého vyučovacieho jazyka, lenže v tomto prípade sa veci udiali vyslovene amorálnym spôsobom. Agenda školy bola v podstate ukradnutá, jej identita bola zmenená zo slovenskej na maďarskú a došlo aj ku spôsobeniu škody zamestnancom aj študentom školy.

Bez zbytočných emócií?

Problém nedostatočného počtu študentov Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským (skratka VJM) začala jeho riaditeľka Anett Valkaiová riešiť s primátorom mesta Dunajská Streda Zoltánom Hájosom (na titulnej fotografii spolu s J. Berényim). Našli riešenie vskutku neštandardné a zákerné. Namiesto toho, aby konsolidáciu škôl realizovali v rámci škôl s rovnakým vyučovacím jazykom, t.j. maďarským, rozhodli sa zrušiť slovenskú jazykovú školu a jej študentov previesť pod problémové maďarské gymnázium.

Tento zámer zrealizoval v zastupiteľstve podpredseda TTSK József Berényi, ktorý prezentoval zastupiteľstvu TTSK zástupný motív nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku Jazykovej školy a jej neefektívnosti a neúspešnosti. Jazyková škola bola však v skutočnosti úspešná a dlhodobo tu študovalo okolo 300 študentov. Keďže navonok sa najprv deklarovalo zlúčenie Jazykovej školy z finančných dôvodov, bolo im navrhnuté zo strany riaditeľky Kláry Šándorovej Jazykovú školu zlúčiť so slovenským gymnáziom. Na to reagovali tým, že „to je jedno“.

Arogancia moci a vedúcich predstaviteľov TTSK na čele so zástupcom „Obyčajných ľudí“ sa odzrkadľovala v spôsobe komunikácie. Vedenie TTSK sa nezaujímalo o úroveň a dôležitosť Jazykovej školy, snaha p. Šándorovej o účasť na zastupiteľstve TTSK kde poslanci hlasovali o budúcnosti školy bola zamietnutá. Pani Šándorová tam chcela obhájiť dôležitosť a potrebu existencie tejto školy. Tým zastupiteľstvo TTSK porušilo zákon, keďže to bolo jej právo. Bolo jej povedané, že má školu odovzdať „bez zbytočných emócií“. Nezainteresovaní poslanci TTSK podľa nášho názoru v podstate nevedeli o čom hlasujú.

Jazyková škola je týmto „prilepením“ ku gymnáziu s VJM, ktoré je celkom odlišného charakteru, odsúdená na zánik. Zrušenie Jazykovej školy malo za následok prepustenie väčšiny jej zamestnancov a výraznú redukciu počtu študentov. Väčšina študentov sa rozhodla na predmetnej škole po jej „vyradení“ a „zaradení“, potom „zrušení“ a „zriadení“ a opätovnom „zriadení so zmenenou identitou na maďarskú“ nepokračovať v štúdiu.

Kontext maďarizácie

Účelom rozhodnutia o zrušení Jazykovej školy nebolo spravodlivé riešenie v prospech všetkých občanov mesta, ale nedotknuteľnosť maďarských nacionalistických záujmov, ktoré boli uprednostnené na úkor Slovákov. Situáciu je potrebné vidieť aj v širšom kontexte prebiehajúcej intenzívnej maďarizácie v Dunajskej Strede, s postupným (a premysleným) eliminovaním všetkého, čo je slovenské. Tento proces prebieha aj v školstve, čo je opísané v publikácii: „Aktuálna situácia na juhu SR v roku 2022“. Viď.: https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2022/10/Situacia_na_juhu_SR_2022.pdf

J. Berényi pri výsluchu na polícii uviedol, že „podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania poslucháčov po zrušení školy bude zabezpečovať jazyková škola ako súčasť Gymnázia Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským.“

Toto tvrdenie je lož.  Nie je zabezpečené vzdelávanie ani v pôvodnom rozsahu ani v kvalite. Vzhľadom na okolnosti by to ani nemohlo byť pravdou, veď akú motiváciu má slovenský, alebo aj (voči štátu loajálny) maďarský študent alebo rodič, vstúpiť do školského prostredia s VJM, v ktorom pedagógovia žiakom vštepujú negatívny postoj k Slovenskej republike a k jej štátnosti?

Do prostredia, kde sa na náš štát v ktorom žijú, pozerajú ako na „okovy“ v duchu „horkosti a príkoria“, čo začali v roku 2022 masívne vštepovať do žiakov prostredníctvom hromadných tzv. Trianonských „tancov spolupatričnosti“?

Do prostredia, kde žiaci maďarskej národnosti, indoktrinovaní nacionalisticko-šovinistickou optikou ani nepočujú slovo „Slovenská republika“, ale sú vedení k používaniu náhradných výrazov ako „Felvidék“ (Horná zem) alebo „Karpatská kotlina“? Povedané inak, existenciu Slovenskej republiky neberú na vedomie…

Predmetné Gymnázium si narýchlo koncom roka 2022 nevídane poslovenčilo svoju internetovú stránku, keď zistili že „niekto si veci všimol“, v snahe obalamutiť verejnosť prezentovaním  vonkajšieho dojmu ústretovosti voči slovenskému elementu. Viď.: https://vagdsz.edupage.org

Pri tom na svojej internetovej stránke v opise histórie budovy školy chýba značná časť slovenskej histórie. Čitateľ sa tu dozvie dejiny v zmysle Budapeštianskeho dejepisu o „znovupripojení“ územia k Maďarsku v roku 1938, nedozvie sa však, že v budove sídlili od jej postavenia v r. 1958 slovenské školy (základná, neskôr aj slovenské gymnázium), až kým ich samospráva po 1989-om postupne kompletne vysánkovala z budovy v centre na perifériu mesta. Ako posledné opustilo budovu v r. 2005 slovenské gymnázium, ktoré dostalo nevyhovujúce priestory na okrajovom sídlisku. Je zjavné, že do centra mesta žiadna slovenská škola nepatrí.

V súčasnosti má jazyková škola okolo 120 žiakov a vyučovanie niektorých jazykov sa už neotvorilo. Takisto neposkytujú jazykovú výučbu pre firmy s komerčný sektor, čo bolo pred tým bežné.

Osvedčená karta falošnej národnostnej ukrivdenosti

Inštitúcie nášho štátu sú pod mediálnym tlakom pestovanej dialektiky údajného útlaku či obmedzovania práv maďarskej národnostnej menšiny. Táto propaganda sa šíri nie len v médiách v Maďarsku, ale aj na južnom Slovensku. Je to zrejmé aj z konania zastupiteľstva TTSK v tomto prípade, kedy v záujme „bezproblémového chodu moci“ schválili maďarskú požiadavku pohltenia Jazykovej školy bez dovolenia diskusie či hlasu druhej strany. Mocenské duo Viskupič – Berényi, ako ich bolo možné spolu vidieť na predvolebných bilbordoch, si navzájom „nerobia problémy“ aj v takomto prípade, keď mocenský záujem národnosti prevažuje nad všeobecným verejným záujmom. Berényi, ktorý má zjavne vystavený v Trnave bianko šek, vie ako chodiť po hrane a aké hrubé môže byť ďalšie koliesko maďarizačnej salámy. Toto koliesko (Jazyková škola) však bolo prihrubé a môže sa stať, že mu spôsobí vážne tráviace ťažkosti.

Mediálny tlak je badateľný aj na orgány činné v trestnom konaní, čo dokazuje priebeh výsluchu J. Berényiho, ktorý sa uskutočnil dňa 21. 12. 2022. Následne J. Berényi hneď informoval internetové médiá a na ďalší deň 22. 12. 2022 poskytol rozhovor rádiu Kossuth rádió, kde uviedol pre verejnosť v Maďarsku zavádzajúce a nepravdivé informácie. Z odvysielaných informácií v rádiu Kossuth rádió vyplýva, že pri Berényi výsluchu vyvíjal na vyšetrovateľa nátlak (!)a manipulatívne sa ho snažil ovplyvniť, čo mu aj podarilo. Vyšetrovateľ upadol do defenzívneho postoja, kedy sa vypočúvanému takmer ospravedlňoval, že vôbec vedie vypočúvanie, lebo „viete, rozširuje sa tu extrémizmus“ a hneď mu dal aj prečítať obsah trestného oznámenia, kde sú uvedené mnohé ďalšie skutočnosti, nesúvisiace s vecou jazykovej školy a netýkajúce sa osoby J. Berényiho, a urobil tak skôr, ako by boli vyšetrovateľom riadne vyšetrené.

J. Berényi svojou kapcióznou otázkou: “ Spýtal som sa vyšetrujúceho dôstojníka prečo je toto potrebné“, určil ďalší priebeh vyšetrovania a osoba vyšetrovateľa zjavne ovplyvnená mocenským postavením vypočúvaného, už len v roli štatistu rezignovala na riadne vyšetrovanie. Napriek všetkým argumentom, ktoré sme uviedli v trestnom oznámení, vyšetrovateľ vypočul iba J. Berényiho. Nevypočul riaditeľku poškodenej Jazykovej školy ani nikoho z ministerstva školstva a zamietol ďalšie vyšetrovanie.

Na naše združenie ZSI sa obracajú občania (aj maďarskej národnosti), v snahe dovolať sa spravodlivosti v tejto veci, preto budeme aj naďalej konať podľa najlepšieho vedomia a svedomia a toto očakávame aj od orgánov činných v trestnom konaní.

História sa znova opakuje

Takéto prípady „transformácie“ škôl boli na bežnom poriadku po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938, ktorá odštartovala obdobie kalvárie a bezprávia na slovenskom obyvateľstve v rokoch 1938 – 1945 na odtrhnutom území južného Slovenska, ktoré bolo pripojené k Maďarsku. Vtedy Budapešť masívne pomaďarčovala alebo zatvárala slovenské školy a Slováci boli vystavení rozsiahlym perzekúciám a deportáciám. (Viď.: https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2021/12/Krvacajuca_hranica_cast_Dokumenty.pdf )

Dnes, keď Budapešťou riadená politická manipulácia s výchovou detí maďarskej národnosti postúpila na novú úroveň radikalizácie, sa ešte viac prehlbuje stigmatizácia a kultúrno-sociálna getoizácia slovenských detí (aj dospelých) na južnom Slovensku. Do vzájomného spolužitia občanov na národnostne zmiešanom území Slovenskej republiky sa vnáša napätie, stavajú sa múry.

Je to v rukách našej vlády a parlamentu, aby čelila danej situácii a zaviedla také opatrenia, ktoré umožnia Slovákom na južnom Slovensku normálne žiť. Jazyková škola bola zrušená v období ministrovania pána Branislava Gröhlinga dňa 31. 8. 2021, ktorý nebol v kontakte s realitou tohoto prostredia. Platí staré známe „nerob druhým to, čo nechceš aby iní robili tebe“ a keďže mlyny melú pomaly, ale iste, tak je isté, že bez „zbytočných emócií“ opustia svoje kreslá, mnohé ďalšie osoby, ktoré zneužili svoje postavenie, alebo neboli zrelé na dané funkcie. Príbeh sa nekončí, pokračujeme v tomto prípade ďalšími krokmi v záujme zadosťučinenia spravodlivosti.

 

Titulná fotografia: primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos a podpredseda zastupiteľstva Trnavského VÚC József Berényi

 

Viac o tejto téme:

Polícia vypočula Józsefa Berényiho. Podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé osoby.

 

 

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň