nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img

Ochrana slovenskej štátnosti v Dunajskej Strede – podnet na prokuratúru

2. 7. 2021 , ZSI

Vec:     Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona č. 63/1993 Z. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, k porušeniu Čl. 34 ods. (3) Ústavy Slovenskej republiky a k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. (1) bod a) zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon zo strany poslancov mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda a zo strany členov občianskeho združenia Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás.

V meste Dunajská Streda dochádza na verejnom priestranstve, parc. č. 2475/89, na novovybudovanom betónovom podstavci od 12. novembra 2020 k opakovanému vztyčovaniu maďarskej štátnej vlajky pri príležitosti maďarských štátnych sviatkov. Iniciátormi tohto konania sú siedmi členovia občianskeho združenia Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, za podpory poslancov mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.

Vývoj prípadu

Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda, konané dňa 25. februára 2020 v Dunajskej Strede schválilo všetkými dvadsiatimi prítomnými poslancami návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (ďalej ako OZ KM)

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je obsahom Prílohy č. 1 tohto podnetu. Relevantné časti zápisnice sú: strana 3: bod 8 – znenie návrhu, strana 11 –  schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa, strana12 – Uznesenie č. 223/2020/10 o schválení návrhu.

Zápisnica je verejne dostupná aj na internetovej adrese: https://dunstreda.sk/files/zapisnica_msz_zo_dna_25._februara_2020_-_final_0.pdf

Následne mesto Dunajská Streda uzavrelo zmluvu o bezplatnej výpožičke na 99 rokov so združením OZ KM. Zmluva, ktorú podpísal primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos a predseda OZ KM Mgr. Olivér Ibolya. Zmluva je verejne dostupná aj na internetovej adrese:

https://egov.dunstreda.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CPSRgtg6BfjVc44z0lT0vzbKMFOjZzUazTWZrr7BeLEi3ifs6mvtQ4yqRV61MO6v2YW2otZSNYYpN6Dye4UacLIydPPnLifamQ%3d%3d

Následne siedmi členovia OZ KM na verejnom priestranstve v blízkosti centra mesta Dunajská Streda vybudovali v priebehu júla a augusta 2020 stavbu –  betónový podstavec s vlajkovou žrďou. Architektonickým stvárnením je táto stavba kópiou pamätníka, postaveného v Dunajskej Strede po Viedenskej arbitráži, kedy  došlo k odtrhnutiu južných častí územia Slovenska a k ich pripojeniu k Maďarsku. Pôvodný pamätník bol odhalený dňa 12. novembra 1939, na prvé výročie napochodovania maďarskej armády do Dunajskej Stredy.

Symbolika stavby odkazuje na maďarské hnutie tzv. relikvijnej krajinskej vlajky (Ereklyes Országzászló), založené Nándorom Urmánczym, ktorého ideou je revízia Trianonu a obnovenie Uhorska, čoho symbolom je vztyčovanie maďarskej štátnej vlajky na pol žrde. Toto hnutie, ktoré patrí k najvýraznejším prejavom revizionizmu a iredenty, vzniklo po rozhodnutí maďarského parlamentu z 13. novembra 1920, že maďarská štátna vlajka na budove parlamentu zostane na pol žrde dovtedy, kým nebude obnovené Uhorsko. Obrazová dokumentácia stavby (pamätníka) a jeho umiestnenia v meste je obsahom Prílohy č. 3 tohto podnetu.

Prvé vztýčenie maďarskej štátnej vlajky na tomto betónovom podstavci, uskutočnili členovia OZ KM 12. novembra 2020 ako pripomenutie udalosti Viedenskej arbitráže v novembri 1938 a ako pripomenutie odhalenia pôvodného iredentistického pamätníka v Dunajskej Strede 12. novembra 1939. Následne bola maďarská vlajka vztýčená 15. marca 2021 (sviatok maďarskej revolúcie a boj za slobodu a nezávislosť), 4. júna 2021 – spomienkový deň v Maďarsku na výročie Trianonskej mierovej zmluvy. Maďarská vlajka ostáva trvale vztýčená 3 až 10 dní po každom vztýčení.  

Sme presvedčení, že:

            Uvedené konanie členov OZ KM, ktorí vybudovali na verejnom pozemku mesta kópiu iredentistického pamätníka z roku 1939, z čias okupácie južného územia Česko-Slovenska Maďarskom a na ňom verejne vztyčujú maďarskú štátnu vlajku pri príležitosti maďarských štátnych sviatkov, je porušením a ohrozením zvrchovanosti slovenskej republiky, hrubou neslušnosťou a potupením slovenskej štátnosti. Štátnu vlajku považujeme za symbol zvrchovanosti štátu a ustanovené štátne sviatky považujeme za prejav výkonu zvrchovanosti štátu. Vnímame túto vec ako vysoko závažnú, týkajúcu sa celého štátu.

1.         Uvedeným konaním členov OZ KM, ktorí opakovane na verejnom pozemku mesta vztyčujú samostatne vlajku Maďarska pri príležitosti maďarských štátnych sviatkov, môže dochádzať k porušovaniu § 8. ods. (7),  zákona č. 63/1993 Z. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, ktorý stanovuje spôsob používania štátnej vlajky iného štátu.

2. Uvedeným konaním členov OZ KM môže dochádzať k porušovaniu Čl. 34 ods. (3) Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že: Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.

3.         Primátor JUDr. Zoltán Hájos a 20 poslancov mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, ktorí o plánovanom konaní členov OZ KM vopred vedeli a napriek tomu toto konanie podporili a na zasadaní mestského zastupiteľstva, konanom dňa 25. februára 2020 schválili výpožičku pozemku pre OZ KM, vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu a mohli naplniť skutkovú podstatu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. (1) bod a) zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon.

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti vykonala dôsledné šetrenie v tejto veci, prihliadla na trvanie protiprávneho stavu a vyvodila účinné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov.

V prípade preukázania porušenia zákona, považujeme za nevyhnutné, s prihliadnutím na celospoločenskú závažnosť, odstránenie iredentistického pamätníka v Dunajskej Strede a vyvodenie patričných trestnoprávnych a personálnych dôsledkov pre dotknuté osoby.

Ďalej žiadame Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby nás o priebehu šetrenia a vyvodenia účinných opatrení písomne informovala na hore uvedenú adresu. V prípade potreby sme pripravení osobne podať vysvetlenie k uvedenej veci u príslušného prokurátora SR.

S pozdravom

V Sučanoch dňa 2. júla 2021,    Branislav Čech – predseda

Na vedomie:

Eduard Heger, Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Roman Mikulec, Kancelária ministra vnútra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ivan Korčok, Ministerstvo zahraničných vecí, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Obrazová dokumentácia stavby pamätníka a jeho umiestnenia v meste Dunajská Streda

Obr.: Fotografia stavby pamätníka z novembra 2020 so vztýčenou maďarskou vlajkou na pol žrde. Zdroj: Stránka maďarského média ma7 sídliaceho v Dunajskej Strede: https://ma7.sk/tajaink/ibolya-oliver-nem-valakik-ellen-vontuk-fel-dunaszerdahelyen-a-magyar-lobogot

Obr.: Fotografia pôvodného originálu pamätníka z roku 1939 v Dunajskej Strede. Zdroj: Výstava Trianon v múzeu  na Bratislavskom hrade https://m.facebook.com/SNMHistorickeMuzeum/photos/pcb.10159092950378006/10159092948893006/?type=3&source=48

Obr.: Fotografia z maďarských novín ma7, vychádzajúcich na Slovensku, kde informovali o postavení stavby pamätníka a zjavne ho dávajú do súvisu s pôvodným pamätníkom v Dunajskej Strede z roku 1939. Zdroj: https://ma7.sk/tajaink/ibolya-oliver-nem-valakik-ellen-vontuk-fel-dunaszerdahelyen-a-magyar-lobogot

Obr.: Fotografia článku z maďarskej internetovej stránky 888.hu, ktorá informuje o vztýčení maďarskej vlajky v Dunajskej Strede v článku s nadpisom: „Geniálna partizánska akcia: synovia felvidéku vztýčili maďarskú vlajku v Dunajskej Strede“ Zdroj: https://888.hu/ketharmad/zsenialis-gerillaakcio-felvideki-hazafiak-felhuztak-a-magyar-lobogot-dunaszerdahelyen-kep-4283479/

Preklad horeuvedeného článku:

„Týmto gestom si pripomenuli znova navrátenie Felvidéku pred 82 rokmi. Podľa prvého viedenského rozhodnutia z 2. novembra 1938 Maďarsko, zmrzačené v Trianone, získalo späť časť Felvidéku – medzi viacerými mestami aj Dunajskú Stredu. O 10 dní neskôr, 12. novembra 1938, jednotky maďarskej kráľovskej armády vpochodovali do centra Žitného ostrova, na pamiatku čoho, o rok neskôr, 12. novembra 1939, bola v meste s maďarskou väčšinou slávnostne vztýčená maďarská štátna vlajka.

Potom sme prehrali v druhej svetovej vojne a Felvidék sa opäť dostal do cudzích rúk, takže z maďarského pamätníka oslavujúceho návrat domov bola odstránená červeno-bielo-zelená vlajka. Avšak 82 rokov po vpochodovaní do Dunajskej Stredy sa maďarskí vlastenci Felvidéku postarali o to, aby sa maďarská vlajka opäť skvela na náležitom mieste: v rámci partizánskej akcie ju vztýčili na pamätníku.


SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)