sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéPolícia vypočula Józsefa Berényiho. Podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé...

Polícia vypočula Józsefa Berényiho. Podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé osoby.

Obr.: Členovia zastupiteľstva TTSK: J. Berényi, Jozef Viskupič, Stanislav Pravda, Július Fekiač

Polícia dňa 21. decembra 2022 vypočula Józsefa Berényiho, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja na základe nášho podnetu z 5. septembra 2022, ktorý sme podali na generálnu prokuratúru, vo veci zrušenia štátnej slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede, ktoré je podľa nášho názoru protizákonné.

Dňa 9. januára 2023 sme podali doplňujúci podnet na generálnu prokuratúru, vo veci zrušenia štátnej slovenskej jazykovej školy na Športovej ul. 349/34 v Dunajskej Strede, kde sme podrobne opísali celý priebeh podozrivého konania.  

Na základe zistených skutočností sme rozšírili okruh podozrivých osôb a okrem Józsefa Berényiho považujeme za zodpovedné aj ďalšie osoby, ktoré podľa nášho názoru spolupracovali pri tejto protizákonnej činnosti a pravidelne sa vyskytujú na predmetných oficiálnych dokumentoch ako zodpovedný, preverovateľ a predkladateľ:

Zodpovedný: Mgr. Stanislav Pravda – riaditeľ odboru školstva, vedy a výskumu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej TTSK)

Preverovateľ: Mgr. Július Fekiač – riaditeľ Úradu TTSK

Predkladateľ: Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK

A ďalej aj:

Ing. Mgr. Anett Valkai – riaditeľka Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá podľa nášho presvedčenia aktívne spolupracovala s J. Berényim a škola, kde je riaditeľkou je konečným užívateľom výhod tejto protizákonnej činnosti.

Ďalej rozširujeme podnet aj na:

neznámeho páchateľa na ministerstve školstva, keďže máme dôvodné podozrenie, že zodpovedné osoby na ministerstve školstva mali vedomosť o predmetnej činnosti, mali možnosť zasiahnuť a zabrániť jej, ale neučinili tak.

Vývoj prípadu bol nasledovný:

Krok 1.

Podľa našich informácií malo predmetné Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej skratka VJM), problém s nedostatočným počtom žiakov: k 1. júlu 2019 bolo na škole 11 tried, v školskom roku 2019/2020 – 10 tried, 2020/2021 – 8 tried, 2021/2022 – 8 tried, teraz v 2022/2023 je to 9 tried.

Takáto situácia sa bežne rieši spájaním, alebo redukciou škôl, ak ide o školu s VJM, tak samozrejme v rámci škôl s VJM. József Berényi, ktorý je podpredsedom TTSK a má na starosti dopravu, cezhraničnú spoluprácu, ako aj oblasť školstva, sociálnych vecí a kultúry na národnostne zmiešanom území,namiesto toho aby vypracoval plán konsolidácie škôl s VJM v Dunajskej Strede, dal pripraviť materiál na rokovanie 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, v ktorom navrhol:

vyradenie štátnej slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede a jej zaradenie pod Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede.

Toto odôvodnil nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku štátnej slovenskej jazykovej školy a dokladoval to tabuľkou s prehľadom finančnej bilancie hospodárenia školy. Druhé mimoriadne zasadnutie TTSK 29. júla 2020 tento návrh schválilo.

Pokus o vyradenie a následné zaradenie štátnej slovenskej jazykovej školy pod Gymnázium s VJM považujeme od začiatku za protizákonný a neplatný. Podľa platnej legislatívy nemožno spojiť dve školy s rozdielnym vyučovacím jazykom, čo József Berényi od začiatku musel vedieť.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR však tento krok správne zamietlo.

Preto zastupiteľstvo TTSK v ďalšom kroku pripravilo materiál č. 480/2020/19 na rokovanie, kde sa už hovorí nie o „zaradení“, ale o „zriadení“ (akože novej) jazykovej školy, čo je v podstate pokus o nenápadné falšovanie slovenskej školy na školu s VJM. Materiál obsahuje všeobecne záväzné nariadenie:

o zriadení „Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským…

Zápisnica č. 19 z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2020, potvrdzuje schválenie bodov rokovania.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne aj tento krok zamietlo.

Krok 2

Keďže pokus zastupiteľstva TTSK so zaradením, a potom ďalší so zriadením jazykovej školy bol zo strany ministerstva zamietnutý, tak sa v roku 2021 dostáva na zastupiteľstvo TTSK materiál na rokovanie 24. riadneho zasadnutia 25. 5. 2021: Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 74/2021 (už s maďarským výrazom pre „jazyková škola“  – „Nyelviskola“):

o zriadení Jazykovej školy s VJM – Nyelviskola, ako súčasť Gymnázia Á. Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda – Dunaszerdahely.

V materiáli zastupiteľstvo takto otvorene falšuje pôvodnú štátnu slovenskú jazykovú školu na jazykovú školu s VJM a zriaďuje „akože“ novú – jazykovú školu, pričom ruší svoje predchádzajúce uznesenie, konkrétne:

ruší Uznesenie Zastupiteľstva TTSK č. 516/2020/19 zo dňa 30. septembra 2020 zriadení Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM a

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 74/2021 o zriadení Jazykovej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda–Dunaszerdahely, ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM.

Zastupiteľstvo TTSK tu otvorene priznáva zamietavé stanovisko Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR: “Zriadenie Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda s vyučovacím jazykom slovenským ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbery Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely nebolo možné v zmysle vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrealizovať z dôvodu, že jazyková škola mala uvedený vyučovací jazyk slovenský, ktorý nebol v súlade s vyučovacím jazykom Gymnázia Ármina Vámbéryho Dunajská Streda, ktorého súčasťou sa mala stať jazyková škola.

Uznesením z 24. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK 28. júna 2021, sa schválilo všeobecne záväzné nariadenie Trnavského kraja č. 74/2021, kde na str. 4 a 5 sa tvrdí, že údajne:

“Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe žiadosti Trnavského samosprávneho kraja rozhodnutím zaradilo do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky: Jazykovú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely”.

Túto informáciu považujeme za nepravdivú. Podľa našich informácií, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vrátilo do siete pôvodnú Jazykovú školu s adresou Športová ul. 349/34 Dunajská Streda, keďže zamietlo aj tento pokus zastupiteľstva TTSK o nezákonné zaradenie, alebo zriadenie „novej“ jazykovej školy.

Na stránke Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR neexistuje Jazyková škola s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM. Naopak, stále je tam evidovaná  pôvodná jazyková škola na pôvodnej adrese Športová ul. 349/34, Dunajská Streda.

Krok 3

Protizákonné jednanie a snahu o maskovanie nečestnosti a nelegálneho stavu vecí dokazuje aj Príloha k uzneseniu zastupiteľstva TTSK č. 631/2021/24 z 1. 9. 2021, Dodatok č. 3  k zriaďovacej listine Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM. V tomto dodatku k Zriaďovacej listine Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM sa uvádza:

„Doterajší text: „Súčasťou školy je školská knižnica a školská jedáleň“ sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Súčasťou školy je školská knižnica, školská jedáleň a Jazyková škola s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely.“

Pôvodne plne funkčná štátna slovenská jazyková škola, sa týmto dodatkom zdegradovala na úroveň maďarskej jedálne. Podľa zákona totiž môže byť v štátnych jazykových školách iba slovenský vyučovací jazyk. Že ide o podvod dokazuje aj ignorovanie smernice ministerstva. Táto určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení. Pri legálnom a zákonnom spojení dvoch škôl musí mať nová škola v názve text „Spojená škola…“ a obe školy majú byť v názve jasne uvedené. Tak ako to zastupiteľstvo TTSK urobilo v mnohých iných prípadoch, keďže zmien v sieti škôl sa udialo viac.

Smernica je dostupná na stránke ministerstva tu: https://www.minedu.sk/data/files/796.rtf

Zhrnutie

Základnú amorálnosť a protizákonnosť konania zastupiteľstva TTSK vidíme v tom, že konsolidáciu škôl s VJM v Dunajskej Strede z dôvodu nedostatku žiakov v Gymnáziu Ármina Vámbéryho s VJM, nerealizovalo zastupiteľstvo v rámci škôl s VJM. Namiesto toho József Berényi podsunul zastupiteľstvu falošný a zástupný motív nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku štátnej slovenskej jazykovej školy, ktorá však v skutočnosti bola úspešná a dlhodobo tu študovalo okolo 300 žiakov. Pri svojom konaní neváhali aktéri falšovať pôvodne slovenskú školu na školu s VJM, aby ju mohli „zaradiť“ do ohrozeného Gymnázia s VJM. To malo za následok aj prepustenie väčšiny učiteľov, čo považujeme takisto za protizákonné.

Pýtame sa orgánov činných v trestnom konaní, čo by povedal J. Berényi a riaditeľka gymnázia Anett Valkai, keby zastupiteľstvo TTSK navrhlo podobné riešenie, ale v opačnom garde: vyradenie Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM zo siete škôl a jeho „zaradenie“ pod vhodnú slovenskú školu, ale už bez prípony „s VJM“ – z dôvodu „zefektívnenia siete škôl“. Protestovali by? Pravdepodobne by od búrky protestov „spadlo nebo na Žitný ostrov“.

Sme presvedčení, že József Berényi je iniciátorom a zosnovateľom podľa nášho názoru protizákonnej činnosti, keďže najlepšie zo zúčastnených v zastupiteľstve TTSK poznal pomery v školstve Dunajskej Strede. Aktéri svojím konaním a protizákonným zrušením štátnej slovenskej jazykovej školy zadovážili neoprávnený prospech pre Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM, ktorého riaditeľkou je Anett Valkai, za cenu likvidácie štátnej slovenskej jazykovej školy ako aj pracovných miest v tejto škole.

Týmto konaním podľa nášho presvedčenia porušili Ústavu SR, Štvrtý oddiel, Čl. 34, odsek (3):

„Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k …. diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.“

Zároveň týmto konaním mohlo dôjsť k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, podľa § 326 ods. (1) bod a) Zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon:

„Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému

neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu“

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti vykonala dôsledné šetrenie v tejto veci, prihliadla na trvanie protiprávneho stavu a vyvodila účinné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov.

V prípade preukázania porušenia zákona, považujeme za nevyhnutné, s prihliadnutím na celospoločenskú závažnosť, vyvodenie patričných trestnoprávnych a personálnych dôsledkov pre dotknuté osoby, ako aj obnovenie nezákonne zrušenej štátnej slovenskej jazykovej školy do pôvodného stavu a odškodnenie nezákonne prepustených učiteľov.

K tomuto podaniu sme pripojili aj značné množstvo verejne dostupných dokumentov, súvisiacich so zrušením štátnej slovenskej jazykovej školy. Vzhľadom na rozsah a prebiehajúce vyšetrovanie ich tu neuvádzame.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň