Pridajte sa k nám — old — Kopia

Vážení priatelia. Naše občianske združenia už od 30.3.1990 vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v oblasti skultúrňovania našej spoločnosti a posilňovania jej sebavedomia, čoho dôkazom sú desiatky odborných seminárov a konferencií v rámci cyklu „Aktuálne otázky slovenskej spoločnosti“ a vyše 50 publikácií, v ktorých sme sa zamerali najmä na prezentáciu hodnôt slovenského kultúrneho dedičstva Slovákov ako starobylého a zároveň moderného kultúrneho a historického národa tvorcov hodnôt, ktoré sa od počiatku našich dejín podieľali na skultúrňovaní a zvyšovaní civilizačnej úrovne Európy a sveta.

Veľmi nás teší, keď si čoraz väčšie množstvo Slovákov začína uvedomovať dôležitosť  činnosti nielen našich, ale aj podobných združení, hnutí, médií a politických strán, ktoré sa neboja vysloviť, napísať, pracovať, ale aj žiť podľa iných ako pretláčaných pravidiel narušených jedincov a chorých spoločností bez štipky zodpovednosti k vlastným deťom a k vlasti.

Vážime si statočnosť každého, kto sa nebojí verejne prezentovať svoje myšlienky aj napriek šikanovaniu a nálepkovaniu zo strany rôznych „osobností“, oligarchiou platených zahraničných médií a iných mocenských skupín.

Ak máte možnosť a uvážite, že práve aktivita našich združení  je tá, s ktorej programom, úlohami a cieľmi sa stotožňujete, cítite, že je prospešná vyššiemu cieľu a chcete prispieť k nášmu spoločnému záujmu, s  vďakou prijmeme akúkoľvek podporu.

Formy podpory:

Šírenie obsahu

Vopred ďakujeme za šírenie obsahu uverejneného na našom webe prostredníctvom sociálnych sietí a e-mailových správ. Už len touto činnosťou ste s nami a pomáhate všetkým uvažujúcim ľuďom  vytvoriť si pravdivejší obraz o historických udalostiach i súčasných pomeroch doma aj vo svete v záplave klamstiev a poloprávd médií hlavného prúdu. Pomáhate zjednotiť všetkých zodpovedných ľudí na základe morálnych hodnôt a pravdy.

Kto sa môže stať členom Združenia slovenskej inteligencie

Združenie slovenskej inteligencie (ZSI) je interdisciplinárne združenie, ktoré združuje vlastencov, uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie plniť úlohy v zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republike. Hlavným cieľom združenia je aktívne sa podieľať na formovaní národného charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich riešeniach. ZSI prechováva a pestuje úctu k slovenskej štátnosti a jej tvorcom, vyvíja úsilie na ochranu integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky a na spájanie národných síl.

Členom Združenia slovenskej inteligencie sa môže stať každý občan starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu celospoločenských problémov v Slovenskej republike a je k nemu lojálny.

Postup:

Vyplňte uvedenú prihlášku podľa toho, do ktorého združenia sa chcete prihlásiť. Prihlášky môžete odoslať aj do oboch združení.

Prihláška za člena Združenia slovenskej inteligencie

Prihlášku najskôr stiahnite do svojho zariadenia a až následne vypisujte

Záujemca o prihlásenie sa do Združenia slovenskej inteligencie zašle vyplnenú prihlášku elektronicky na e-mailovú adresu

verejnost@zsi-korene.sk

Po posúdení a schválení žiadosti predsedníctvom Združenia slovenskej inteligencie záujemca o členstvo zaplatí členský poplatok pre aktuálny rok a následne mu poverený člen združenia odovzdá členský preukaz, čím sa stane riadnym registrovaným členom.

Prihláška za člena SKSI Slovakia Plus

Záujemca o prihlásenie sa do SKSI Slovakia Plus zašle vyplnenú prihlášku elektronicky na e-mailovú adresu korene@chello.sk

Po posúdení a schválení žiadosti predsedníctvom SKSI Slovakia plus sa záujemca stáva členom združenia.

Stanovy Združenia slovenskej inteligencie

Zoznam hlavných aktivít združení slovenskej inteligencie KORENE

Finančné príspevky

Činnosť našich združení je možná len vďaka príspevkom od vás – všetkých uvedomelých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud našich budúcich generácií. Ďakujeme a vážime si každý jeden z nich.

Poukázanie 2% z dane

Zamestnanci

Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €

b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP)..

Údaje o prijímateľovi 2% (SKSI Slovakia Plus) napíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a vyplňte sumu, ktorú mu chcete poukázať.

IČO: 30805449

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus

Sídlo-Ulica: Benediktiho

Súpisné/orientačné číslo: 6

PSČ: 81105

Obec: Bratislava

 Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na príslušný daňový úrad.
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.

Poučenie a návod na vyplnenie formulárov

Fyzické osoby

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane – do 31.03.2021). Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Právnické osoby

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.
Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Jednorazové finančné príspevky

Združenie slovenskej inteligencie

Názov účtu: Združenie slovenskej inteligencie

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601930296/8330

IBAN: SK77 8330 0000 00260193 0296

SKSI Slovakia plus

Názov účtu: SKSI Slovakia Plus

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4000697504/3100

IBAN: SK36 3100 0000 0040 0069 7504