nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img

Príhovor k občanom Slovenska pred parlamentnými voľbami 2020 – historička Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Slováci, Slovenky, spoluobčania!

Byť Slovákom nikdy nebolo ľahké. Dobrotivý Boh nám dal do vienka prekrásnu krajinu s rozmanitosťou prírodných krás, aká ťažko hľadá sebe podobnú, s bohatstvom nerastných surovín, úrodnej pôdy, lesov, čistej vody, krajinu, ktorú keby mali za svoju iní, isto by ju nazvali krajinou medu a mlieka. Krajinu na križovatkách diaľkových ciest a priesečníku vplyvov, akú moderní teoretici nazývajú geopoliticky kľúčovým územím.

O takýto kus zeme mali vždy záujem koristníci zo všetkých strán a naši praotcovia a pramatere, bez ochrany vlastného štátu, sa často museli prizerať, ako boli sluhami vo vlastnej domovine a hoci sedeli na bohatstvách, ich údelom bola často iba bieda a utrpenie. A predsa prežili, pretože si uchovali pevnú vieru v Boha a kresťanské mravy, lásku k rodnej hrudi a k národu, z ktorého vyšli a zdravý rozum, a tak boli nezničiteľní.

Vďaka úsiliu generácií a Božiemu požehnaniu podarilo sa nám obnoviť si vlastný štát. Každý Slovák i každý obyvateľ Slovenska, ktorý Slovensko miloval ako svoju domovinu, bol vtedy naplnený radosťou a optimizmom. Kým Slováci sa tešili a napli sily do práce, aby si budovali konečne slobodnú a nezávislú budúcnosť pre seba a svoje deti, tí, ktorí mali pocit, že sa im Slovensko vymklo z rúk, že im ušla korisť, škrípali zubami a hnevali sa. Zubami škrípali a hnevali sa aj tí, ktorým prekážala, ba ktorých do zúrivosti privádzala kresťanská viera a kresťanská kultúra obyvateľov Slovenska, stelesnená v dvojkríži, ktorý nás sprevádza, odkedy sme vystúpili na javisko dejín a ktorý je kvintesenciou nášho bytia, kľúčom k pochopeniu našich dejín a zárukou našej budúcnosti.

Vojny o korisť sa kedysi viedli so zbraňou v ruke. Hoci dodnes sa aj také vedú, pre srdce Európy sa zadefinovali iné postupy – subtílnejšia stratégia ekonomického a ideologického imperializmu, ktorá je o to ničivejšia, že postupuje skrytejšie a zákernejšie, cestou vnútorného rozkladu, korupcie, kupovania duší a vymývania mozgov, využíva služby ľudí bez charakteru a chrbtovej kosti, často už obetí vlastnej manipulácie, a takto nekántri iba fyzické životy a materiálne hodnoty, ale aj dušu človeka, dušu a identitu národa a mravný, duchovný a kultúrny fundament štátu.

Cieľ tejto ofenzívy, v ktorej politicko-ekonomický imperializmus postupuje ruka v ruke s liberálno-neomarxistickou ideologickou revolúciou, ktorá je v západnom svete na pochode už niekoľko desaťročí, je jasný: pozbaviť národ a jeho štát materiálnej podstaty – lebo chudák zostane vždy bezbranný a nezostane mu iné, ako zraziť opätky a slúžiť -, vygumovať jeho historickú pamäť, obrať ho o identitu, zakorenenú vo viere, kultúre, dejinách, v prirodzenoprávnych hodnotách národa a rodiny. Dnes táto špinavá vojna už dokonca ohrozuje aj najelementárnejšiu identitu ľudskej osoby, človeka, ktorého Boh stvoril ako muža a ženu, aby tak ľudské spoločenstvo pretvorila na biologickú masu ľahko ovládateľných otrokov, uspokojiteľných trochou lacného tovaru a ešte lacnejšej zábavy.

Slováci, spoluobčania!

Všimli ste si, že dnes, smutno paradoxne vo vlastnom slovenskom štáte, ktorý má ešte stále dvojkríž v štatnom znaku, záväzok cyrilometodskej úcty v preambule ústavy a sviatok Sedembolestnej Panny Márie za štátom uznaný sviatok, je pomaly zločinom hlásiť sa k slovenskej a kresťanskej identite a osobitne k obom naraz? Ktosi sa veľmi bojí tohto spojenia, ktoré po tisícročie nieslo náš národ… Aj to svedčí o tom, ako ďaleko sme už ustúpili, že už stojíme temer chrbtom pri múre. Ekonomicky nám už Slovensko pomaly nepatrí: nepatrí nám väčšina veľkého priemyslu, najlukratívnejších nehnuteľností, ani jedna jediná komerčná banka. O našom rozpočte a väčšine našich zákonov sa rozhoduje v zahraničí, líniou našej zahraničnej politiky je nerobiť problémy cudzine.

Stravujeme sa odpadkami v pekných obaloch, ktoré za drahé peniaze kupujeme v supermarketoch, naši starí rodičia na dôchodku živoria, mnohí naši chorí zbytočne umierajú. Naši najschopnejší ľudia, nenachádzajúci primeranú obživu doma, utekajú do cudziny a je ich tam už viac, než ich bolo za najväčšej vlny vysťahovalectva pred prvou svetovou vojnou.

Čo je najhoršie, strácame dušu, zmysel pre pravdu, teplé srdce. Prestali sme si spievať, prestávame rozlišovať dobro od zla, otupeli sme. Dovolili sme, aby nám vyrástla mladá generácia, ktorú naše upadnuté školstvo skôr ohlúplo, než vzdelalo, ktorá vie o slovenských dejinách a slovenskej kultúre menej, než vedeli mladí Slováci za najtuhšej maďarizácie, ktorá sa kresťanskej viere svojich otcov a matiek vzdialila viac, než za najtvrdšieho prenasledovania komunistickým režimom a ktorú ktosi ženie v ústrety prázdnote a manipulovateľnosti. Už nechýba veľa a prídeme o všetko, nebudeme iba nájomníkmi vo vlastnom dome, ale ako Slováci a kresťania nebudeme vôbec.

Stojíme na križovatke a iba od nás záleží, ktorým smerom urobíme osudové najbližšie kroky. Nemajme strach byť opäť sebou samými, vernými vlastným kresťanským a národným koreňom. Stále platia slová veľkého pápeža Pia XII., že strach máme mať iba pred vlastným strachom. A rovnako stále platia slová otca národa Andreja Hlinku, že Slováci si slobodu a práva nevyplačú, ale musia si ich vytrvalou prácou vymôcť. Pretože „národy holubičie”, ktoré sa nevedia či nechcú postaviť na obranu svojich najvzácnejších hodnôt, „nestoja fajku tabaku” a „veľká škoda bola poetovi o nich básniť”.

Nezabudnime, že 29. februára 2020 pôjde o veľmi veľa. Boh žehnaj Slovensko!

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

- Podporte nas -
Emília Hrabovec, Prof. Dr. phil.
Emília Hrabovec, Prof. Dr. phil.
Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec (* 23. júl 1964, Bratislava) je slovenská historička, vatikanistka, autorka dvoch stoviek vedeckých publikácií v šiestich jazykoch a členka Pápežského výboru pre historické vedy, ktorá vo vatikánskych archívoch systematicky výskumne pracuje už dve desiatky rokov. Je profesorkou cirkevných dejín, vedúcou Katedry cirkevných dejín, do roku 2017 bola prodekankou pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako jediná Slovenka je členkou Pápežského výboru pre historické vedy.Jej výskum sa sústreďuje na dva hlavné a najbohatšie vatikánske archívy: Historický archív Druhej sekcie Štátneho sekretariátu Svätej stolice (zjednodušene povedané „zahraničnopolitický archív“ Vatikánu) a na Vatikánsky apoštolský archív, ktorý uchováva okrem iného všeobecnú dokumentáciu Štátneho sekretariátu, archívy apoštolských nunciatúr, viacerých kongregácií a archívne pozostalosti rôznych cirkevných osobností. Cieľom jej práce je porozumieť, ako reagovala najvyššia autorita Katolíckej cirkvi na výzvy čias, na nové medzinárodné usporiadanie po prvej svetovej vojne, na postupný sklz moderny do totality, nástup Cirkvi nepriateľských konkurenčných politických systémov a ideológií, sekularizáciu a postupný rozpad kompaktného katolíckeho prostredia, ale aj na pozitívne emancipačné procesy národné, politické či sociálne, ktoré nové usporiadanie európskeho poriadku po vojne prinieslo, v čom videl pápež príčiny kríz a aké východiská a vízie do budúcnosti ponúkal Cirkvi a ľudstvu. Prvé ťažisko svojho výskumu sústredila prof. Hrabovec na otázky vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou v štvoruholníku medzi Vatikánom, miestnou Cirkvou, československým štátom a slovenskými aktérmi. Osvetľuje konfliktné vzťahy medzi Vatikánom a Prahou, postoj najvyššej cirkevnej autority ku charakteru a vnútorným problémom štátu a spoločnosti, k politickým elitám, k priebehu zložitej emancipácie Slovenska z Uhorska, k zápasom o autonómiu Slovenska a k miestnej Cirkvi a duchovnej a náboženskej situácii na Slovensku. Charitatívnej činnosti je venovaná ďalšia oblasť výskumu, ktorý je sústredený na roky druhej svetovej vojny. Tento výskum čerpá najmä z bohatého fondu „Ufficio Informazioni Vaticano“ (Vatikánsky informačný úrad), ktorý je uložený vo Vatikánskom apoštolskom archíve. Hoci pochádza z obdobia dosiaľ pre výskum uzavretého pontifikátu Pia XII., bol v roku 2004 z rozhodnutia Jána Pavla II. sprístupnený bádateľom. Fond uchováva dokumentáciu o činnosti inštitúcie, ktorú zriadil Pius XII. hneď v prvé dni po vypuknutí vojny a ktorá pod vedením Giovanni Battistu Montiniho, neskoršieho Pavla VI. a ruského katolíckeho arcibiskupa a polyglota Mons. Evreinova narástla z maličkého oddelenia pri Štátnom sekretariáte na obrovskú inštitúciu umiestnenú v Paláci sv. Karola a zamestnávajúcu tisícku spolupracovníkov. Za osem rokov svojho pôsobenia spracovala vyše dvadsať miliónov žiadostí o pomoc pri hľadaní nezvestných a sprostredkovaní správ, materiálnej pomoci a duchovnej útechy vojnovým zajatcom, internovaným civilom a rasovo či inak prenasledovaným zo všetkých končín sveta. Profesorka Hrabovec je členkou rôznych medzinárodných výskumných a akademických sietí, venujúcich sa výskumu pontifikátov dvadsiateho storočia a výsledky svojej práce prezentovala ako prednášateľka alebo hosťujúca profesorka na vedeckých a akademických inštitúciách po celej Európe. Na zahraničnej pôde sa podieľala na organizovaní viacerých vedeckých konferencií a samostatnú sekciu na svetovom kongrese historikov v Amsterdame v lete 2010. Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vyšla v decembri 2012 jej monografia a zbierka prameňov Slovensko a Svätá stolica očami vatikánskych prameňov, ktorá bola prezentovaná ako na pôde RKCMBF UK, tak i na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici v priestoroch veľvyslanectva v Ríme. V decembri 2015 prezentovala knihu o Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme v rokoch 1963-2013. V júni 2016 bola vydaná vo Vydavateľstve Univerzity Komenského jej ďalšia monografia Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989). Údaje sú použité z https://sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlia_Hrabovec
SÚVISIACE ČLÁNKY

33 KOMENTÁRE

 1. Krásne slová od pani profesorky,som úprimne dojatý.Pokiaľ máme takých vlastencov ako je pani profesorka tak moje milované Slovensko ešte nie je úplne stratené.Prajem pani profesorke pevné zdravie a šťastie.Ľudí ako ona je na Slovensku ako šafranu a preto ich naša vlasť veľmi potrebuje.Dovolil som si aj zdieľať,toto by sa malo dostať ku každému komu nie je osud Slovenska ľahostajný.

 2. Veľmi pken Vám ďakujem, že ste poodhalili a to dostatočne závoj, aby sa pod ním dala vytušiť hlava Medúzy. Zhrozili by sme sa nad našimi vlastnými pomermi, keby naše vlády od začiatku ustanovovali komisie pre vyšetrenkie hospodárskych pomerov a tie by mali plnú moc na vyšetrenie pravdy.

 3. Vážená pani historička.Nečítal som to,len tak zbežne,ale jedno treba povedať:Na rovinu povedať ktoré strany voliť a ktoré nie.Tí Satanisti sa neštítia ničoho a my budeme s nimi jednať v rukavičkách???Na rovinu povedať-nevoliť Trubana,Beblavého,Sulíka,Matoviča,Kisku,Kollára a ktovie čo ešte.Aj tak by som bol na vážkach,či by to väčšina pochopila.A zabudol som ešte Hlinu.Až sa nebudeme báť a pôjdeme im po krku,bude sa nám lepšie žiť. Ked si Beblavý zvolí heslo:Poďme do nich,tak my nesmieme byť ticho.

 4. Neverím že toto napísala Emília Hrabovec štylisticky ani obsahovo nekoresponduje znenie s tým ako píše a vyjadruje sa vo svojich knihách a rozhovoroch. Je to podvod.

 5. Pravdu napísala pani profesorka. Mnoho ľudí to takto cíti, ale zmätok, ktorý vládne a zatemňuje zrak je taký veľký, že sami si nepomôžeme.
  Chcem veriť, že Pán vesmíru nájde aspoň tých “10 spravodlivých “, kvôli
  ktorým nás ochráni pred morálnou a kultúrnou devastáciou, ktorá nám reálne hrozí.
  Nech nás všetkých Duch svätý sprevádza pri sobotňajších voľbách?

 6. V dnešnej dobe, sú ľudia zaplavovaní prebytkom zbytočných informácií, (asi je to zámer) informácií ktoré nevedia spracovať a v ktorých sa nevedia a nemajú čas sa orientovať. Potom (a preto) sa v médiách vynárajú rôzni analytici („najmúdrejší ľudia“ – platení za svoj vhodný názor), ktorí nám zase vysvetľujú ako máme informácie „správne“ chápať a ako ich triediť. Tých analytikov a „isto“ aj „odborníkov“ je tak veľa, že je až zarážajúce koľko peňazí ide na to aby nám bránili samostatne rozmýšľať.
  Takto prevádzkovaná „demokracia“ nie je však dobrá pre Vás, ale iba pre tých čo majú peniaze a chcú ich mať ešte viac.
  Rada pre ľudí – vy všetci máte vlastnú hlavu a vy nepotrebujete aby Vám všetci okolo vysvetľovali a pomáhali správne pochopiť všetko čo sa okolo Vás deje.
  My všetci potrebujeme čas – čas pre seba, čas na to aby ste sa zamysleli, porozmýšľali a zhodnotili v prvom rade, čo je dobré pre Vás, čo je dobré pre Vaše deti, čo je dobré pre Vašich blízkych.
  Tento svet sa nemusí až tak strašne ponáhľať. (kde? a na čo? pre koho?)
  V dnešnej dobe nie je problém vytvoriť volebný program ktorý sa bude väčšine ľudí páčiť. Problémom bude jeho naplnenie.
  Aké sú garancie, že tí čo Vám všetko nasľubujú , niečo aj realizujú.
  Rozmýšľate teda a voľte.

 7. Boh žehnaj Slovensko a všetkých obyvateľov, aby sme v božej múdrosti sa rozhodli a nepodľahli lacným slovným trikom. Bože daj nám ducha rozlišovania, aby sme vedeli, kto klame a kto hovorí pravdu. Ďakujem za krásne myšlienky pred voľbami. Boh Vás požehnávaj. Lukáš

 8. Sväté slová.Ďakujem. Najstrašnejšie na tom je to,že po ťažkom zápase o svojbytnoť a vlastný štát sa týchto výdobytkov sami vedome a dobrovoľne vzdávame.Je to do neba volajúci zločin na tých,ktorí sa v minulosti zaslúžili o to,že vôbec ešte existujeme v tej podobe ako sme,ale vtejto situácii,ktorá nastala,mám obavy,že sklameme sami seba.

 9. Len čas neúprosný je tomu na vine,

  že hlas vizionára, ktorý odpočíva v Martine –

  hlas Janka Jesenského nedočkal sa potlesku –

  / zato však možno všemožného vresku /…

  Za dlhé roky nášho bytia nebol vypočutý

  a teraz znova slovenský národ preľaknutý

  preposiela si odkaz rýchlosťou blesku –

  počúva hlasy a sľuby vyvolencov a samozvancov,

  čaká na predvolebné prieskumy agentúry Focus

  aby počul odhady, ako asi dopadne tento pokus

  s demokratickým spôsobom zbavenia sa vládnej moci,

  keď už zase štyri roky nebude voličovi pomoci

  a veľkohubé sľuby vystrieda krčenie ramenami,

  keď sa zabudne na heslá: Voľte nás a poďte s nami,

  keď nádeje sa znova stanú len veľkými snami

  a voliči znova budú len svorkou a štekajúcimi psami,

  vo všetkom a so všetkými problémami sami

  / bez 13-teho dôchodku – so snom v šuflíku na samom spodku /

  len pozerať sa budú na bohatstvo bohatých za bariérami

  na spory o to, ako sa podelia s dividendami

  a ako nám zapchajú ústa a zaclonia oči odrobinkami,

  ako si podelia posledné zvyšky štátneho majetku,

  ako sprivatizujú nemocnice a uskutočnia stratifikáciu,

  keď už sa definitívne všetko v nenávratne stratí

  a konečne možno realita krutá nás prebudí,

  keď pochopíme heslo: Za ľudí

 10. Všetci ktorým nám záleží na našej krásnej krajine, poďme do ticha, pokorne a v pokoji porozmýšľajme čo chýba naším deťom, našej rodine, nášmu mestu, mne samému. V pravde musím uznať koľkým marazmom sa denne zaoberám a pritom stačí krátka úprimná modlitba. Bože ako? Ty vieš! Prosím pomôž nám rútiacim sa do neznáma.
  Prosím za nás všetkých, Pane zostaň s nami.

 11. Držím Vám palce při volbách, Slováci i Češi máme krásnou vlast a někdy nechápu kde jsou všichni vlastenci hrdí na naši krajinu dobytou našemi předky ??!! Doufám, že Slovensko v rozhodujících chvílích nepráškují nepřátelské mocnosti…..

 12. Prosím Vás………..píšete niektorí, koho nevoliť. Ale…koho voliť? Koľkí sa už odvolávali na národné a kresťanské hodnoty a nakoniec uprednostnili „hodnoty“ iné?

 13. Ing. Dušan Hrnčiar,CSc.
  Vďaka ctenej autorke za slová,ktoré sú aj pre mňa nepochybnou PRAVDOU. To,čo sa v tejto našej zemi stalo / a deje / je sofistikovanou metódou ovládnutia územia i na ňom žijúcich ľudí metódami,spôsobmi a prostriedkami,ktoré nie je každý schopný „prečítať“. A o tých,ktorí pre „slabý zrak“ vajatajú sa musia postarať tí z masy mediálnych diletantov,ktorí šíriac tézy o “ neomylných pravdách“ nemajú ani potuchy o tom, ako zložitým procesom je zisťovanie a zod- vedným vyhlásenie pravdy.Len na okraj:spomínate na raňajky nášho býv.premiéra u prezidenta USA?/mimochodom taktiež pred voľbami/.Zistite si,ako sa darí našim býv.ministrom financií za oddĺženie bánk pred ich privatizáciou,ministrovi pre privatizáciu za divokú privatizáciu celého národ.hospodárstva atď.Čudujete sa stavu v našom zdravotníctve.keď zdravie sa stalo tovarom
  s ktorým sa obchoduje?Žasnete nad úrovňou školstva, keď učitelia so svojimi pedagogickými výsledkami-ich žiakmi na medzinárodných fórach prepadajú, avšak oni v uliciach štrajkujú…
  Vo svetovom vzore demokracie sa na školách strieľa.A namiesto obmedzovania držby zbraní sa
  prijme riešenie:treba naučiť strielať učiteľov!
  Boh ochraňuj naše Slovensko! Lebo mám veľkú obavu,že to už my ani nedokážeme!

 14. Diagnostiku už netreba.Tú už máme.Aj anamnézu.Teraz už len východisko:
  Každý z nás musí osloviť aspoň desať potencionálnych voličov! Kto to neurobí,
  nech v kúte vyplačkáva!

 15. Ak toto naozaj písala pani profesorka, tak som veľmi sklamaný. Potom niet divu v akom stave je naše školstvo a naša spoločnosť. Osobne ale neverím, že by si takto subjetívny výklad dejín dovolil vysokoškolský profesor histórie napísať. Zajtra ju požiadam o overenie.

 16. Pani profesor Hrabovec píše vo svojom plamennom príhovore o.i aj toto :
  …“Už nechýba veľa a prídeme o všetko, nebudeme iba nájomníkmi vo vlastnom dome, ale ako Slováci a kresťania nebudeme vôbec.“
  ale tiež píše aj toto:
  …“ Stále platia slová veľkého pápeža Pia XII., že strach máme mať iba pred vlastným strachom.“

  …a ja dokonale vystrašená tým, čo som si prečítala už vôbec neviem, v akej to neľudskej a skazenej spoločnosti-národe žijem a tiež neviem, ktorá z tých dvoch viet, ktorí som vybrala z jej prejavu je PRAVDA .

  Do tejto chvíle som si myslela, že Slovensko je krajina v ktorej žijú slobodní , statoční a dobrí ľudia, ktorí si vždy vedeli ochránit svoje tradície, vieru, potomkov a zdravý rozum . Nemyslela som si,ani ma vo sne nenapadlo, že práve v týchto voľbách slováci a kresťania už nebudeme vôbec ???!!!!
  Som znepokojená a aj pohoršená. Myslím si, že to, čo sme po našich statočných predkoch podedili si aj dnes vieme ochránit aj dôstrojne, s vierou v srci, rozumom v hlave a pokojom v duši , Slobodne a bez strachu ! Nie je potrebné a ani pekné a čestné dnes strašit ľudí, lebo vieme mnohí, že „Najhoršia smrť je z vyplašenia“ Strach je nástrojom Zlého ! A sv. Ján Pavol II. nám nie raz povedal-kázal „Ľudze, nebojce še !“

 17. Na Slovensku sa ženské priezviská píšu s koncovkou – ová. Tak prečo Hrabovec? V mojom zraku i ušiach to znie hrozne neprirodzene, NESLOVENSKY. Samozrejme, že nie iba v tomto prípade. Tento cudzí novozvyk sa u nás už (natrvalo?) udomácňuje…

  • Výborný príspevok pani Hraboveckej či Hrabovcovej… Je preto nepochopiteľné, prečo sa volá Hrabovec. Načim zmeniť priezvisko, inak príspevok vyznie falošne. Vymizli u novorodeniat tradičné slovanské mená, pribúdajú anglosaské alebo cudzokrajné. O naše sa stráca záujem, Slovák môže byť hrdý na svoju vlasť, ak mu zabezpečí aj materiálne slušný život. To zatiaľ žiadna národne orientovaná strana či združenie nezabezpečila, skôr naopak.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)