1

Tlačová konferencia ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky dňa 1. septembra 2020 pred NR SR

Dobrý deň
dámy a páni,

vítam vás na
dnešnej tlačovej konferencii združení slovenskej inteligencie Korene, ktoré sme
zorganizovali na tomto symbolickom mieste, pred Národnou radou SR, pri príležitosti
štátneho sviatku Dňa Ústavy SR.

Stav dnešnej
spoločnosti je podľa nás kritický a preto vyzývame politikov, aby si pozorne
vypočuli naše vyhlásenia a návrhy na zvrátenie tohto stavu a začali konať
v prospech slovenského národa, zachovania zvrchovanej a suverénnej
Slovenskej republiky a jej ďalšieho rozvoja. Slovenskú verejnosť chceme informovať,
že toto sú skutočné problémy a riziká, ktoré nám hrozia, a nie tie,
ktoré nám podsúvajú tzv. mienkotvorné médiá.

S príspevkami
vystúpia členovia združení slovenskej inteligencie Korene, takisto zástupcovia
ďalších organizácií a zhodnotia stav spoločnosti so zameraním na funkčnosť a dodržiavanie
Ústavy SR.

Svoje stanoviská postupne predstavia: Akad. mal. Viliam Hornáček – predseda združení slovenskej inteligencie Korene,  Mgr. Margaréta Vyšná – členka združení slovenskej inteligencie Korene a zároveň zástupkyňa Generácie 2020, Mgr. Roman Michelko – za združenia slovenskej inteligencie Korene, Prof. Štefan Hrušovský – za združenie Rastic, ThDr. Ján Košiar – katolícky kňaz, Mgr. Rafael Rafaj – za Inštitút národnej politiky, Stanislav Pánis – za Spoločnosť pre zachovanie tradícií, Ľudovít Števko – za Slovenskú asociáciu novinárov, Mgr. Miroslav Vetrík – publicista. Prosím Akad. maliara Viliama Hornáčka, aby sa ako prvý ujal slova.

Prejav Akad. maliara Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie KORENE ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky

Aj nebo dnes plače nad tým, akí politickí
predstavitelia najvyšších orgánov štátu riadia Slovenskú republiku a ovplyvňujú
osud slovenského národa.

My sme však neprišli plakať, ale – ako to
KORENE a ich členovia „vždy v prvej línii na čele národných síl v službe
národu a vlasti“ konajú už vyše tridsať rokov – jasne vyjadriť svoj postoj
a verejne prejaviť svoje odhodlanie pokračovať v boji za naplnenie pravdivého
odkazu zmyslu slovenských dejín a za ľudsky dôstojný život slovenského národa.

Od čias najmúdrejšieho zo slovenských štátnikov kráľa Rastislava – tvorcu koncepcie a budovateľa prvého národného slovenského štátu našich predkov Slovenov – zmyslom slovenského dejinotvorného úsilia, zápasov a bojov je: SLOBODNÝ NÁRODNÝ ŽIVOT A ZVRCHOVANÉ ROZHODOVANIE O VLASTNÝCH VECIACH, VZŤAHOCH A ZÁUJMOCH V POSTAVENÍ ROVNOPRÁVNEHO A REŠPEKTOVANÉHO SUBJEKTU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV.

Tieto hodnoty a výsady subjektu medzinárodného práva sú pod našim národným menom „MY, NÁROD SLOVENSKÝ…“ zakotvené v preambule najvyššieho zákona nášho štátu, ktorý je v čl. 1 Základné ustanovenia Ústavy SR charakterizovaný vyhlásením „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“

S touto Ústavou SR z 1. 9. 1992 sme boli v roku 1993 – všetkými štátmi sveta – prijatí do medzinárodného spoločenstva. Táto skutočnosť by mala všetkých občanov slovenského štátu – predstaviteľov Slovenskej republiky však bezpodmienečne musí – zaväzovať, aby Ústavu SR dodržiavali a konali výhradne v zmysle jej ustanovení!

Vzhľadom na celosvetovú krízu úcty k hodnotám ľudskosti a ľudskej kultúrnosti ako aj snahy globalistov oslabovať suverenitu štátov – s cieľom uzurpovať si nadvládu nad ľudstvom a zdrojmi sveta a totalitnými spôsobmi diktovať všetkým vôľu úzkej skupiny oligarchov – za trvalé priority rozvoja slovenskej spoločnosti a jej štátu považujeme: Všestranné posilňovanie vnútornej integrity a upevňovanie bezpečnosti Slovenskej republiky v zmysle Ústavy SR. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti nášho ďalšieho vývoja je zachovanie si slovenskej identity a autentickej slovenskej kultúry. Rovnako dôležitá je naša potravinová, energetická aj intelektuálna bezpečnosť, aby sme si dokázali naše vnútroštátne problémy riešiť sami a neboli sme odkázaní na cudzie ideológie ani vzory.

Prežívame ďalšiu zo skúšok našej národnej
aj občianskej zrelosti a našou povinnosťou je zvládnuť ju so cťou národa
tvorcov hodnôt. Nech nám pri zdolávaní prekážok 
pomáha skúsenosť a múdrosť velikánov našich dejín a vedomie, že všetky
doterajšie generácie slovenských národovcov a vlastencov to mali nepomerne
ťažšie a nebezpečnejšie ako my.

Rok 2020 je v mnohom prelomový a preto si
vyžaduje múdre rozhodnutia aj odvážne činy!

Je to osudová výzva pre celý slovenský
národ, najmä však pre mladú generáciu, aby sa ujala svojej nezastupiteľnej
povinnosti na čele nášho ďalšieho vývoja. Je to úloha ťažká, ale nanajvýš
čestná. Naša Generácia KORENE jej v tom bude všetkými svojimi silami,
schopnosťami a skúsenosťami z bojov za rovnoprávnosť pomáhať. Aby sa naša
odveká vlasť mohla oprávnene nazývať SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO!

1. mája 2004 Slobodná rada slovenského národa obnovila SNR 1848 ako „parlament cti a svedomia národne uvedomelej slovenskej inteligencie.“ Text Devínskej prísahy, ktorou 138 slovenských osobností potvrdilo svoje rozhodnutie brániť a presadzovať slovenské národnoštátne záujmy ponúkame ako vzor textu PRÍSAHY POSLANCOV SÚČASNEJ NR SR.

Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, konať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou  skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, vďačných a verných synov a dcér slovenského národa. Tak prisahám!

Stanovisko Generácie 2020 ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky.

My, Generácia 2020, ako príslušníci
slovenského národa žiadame v Deň Ústavy Slovenskej republiky, jedného z najvýznamnejších
štátnych sviatkov nielen zachovanie súčasného znenia Preambuly Ústavy
Slovenskej republiky, ale aj jej posilnenie v zmysle národnej identity.
Ešte stále sme tu my – Slováci, najpočetnejšie spoločenstvo s najsilnejšou
a najstaršou kolektívnou identitou s neodňateľnými štátotvornými právami i
ambíciami a žiadne mocenské menšinové záujmy, či tzv. moderné vízie nebudú
diktovať, uzurpovať si a vydierať taký starobylý a skúsený národ ako
je národ slovenský. Zrušenie Dňa Ústavy Slovenskej republiky, ako to navrhujú ešte
nezrelí tzv. politickí zástupcovia by bol jasným signálom na odovzdanie štátu uzurpátorom.
Občania budú mať taký vzťah k svojmu štátu, aký ho vytvoria samotní
predstavitelia štátu. Namiesto toho sme však svedkami odovzdávania jednej štátnej
strategickej právomoci za druhou. Niekto v našom štáte má mimoriadny záujem
o opätovnú vojenskú okupáciu Slovenska proti vôli jeho občanov. Ako inak
nazvať údajný prísľub na pobyt amerických vojsk na letisku Sliač pod zámienkou jeho
modernizácie? Keďže Slováci nemajú prístup k týmto informáciám, žiadame
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o prešetrenie
a zverejnenie informácií okolo tzv. modernizácie sliačskeho letiska.        

S rozhorčením sledujeme nové
nebezpečenstvo na podnet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ponúkajúce Slovákom
dvojité slovensko-maďarské občianstvo. Ak ich raz Slovensko udelí, už ich tak
skoro nebude môcť zrušiť. Chceme mať v štáte a pri slovenskej vláde ďalších
cudzích štátnych tajných agentov s cieľom efektívneho rozkladu štátu z vnútra?
Nové menšinové iredentistické iniciatívy nepoučiteľne aj naďalej sledujú
rovnaký cieľ, v rámci neho opäť útok na Benešove dekréty a zrušenie
účinnosti predpisov viažucich sa na právne podložené skonfiškovanie pozemkov. Znamenalo
by to zrušenie trestu zločincom. V kombinácii
s uznaním takýchto zdedených majetkov po maďarských predkoch môže hroziť,
že ak bude udelené aj druhé štátne občianstvo a zároveň takému občanovi sa
vráti pozemok, mohol by si nárokovať zapísať ho ako nový občan Maďarska. Môže
ísť najmä o súvislé pozemky na Žitnom ostrove. Považujeme to za skrytú
iredentu menšinových politických strán na Slovensku podporovanú maďarským
zahraničím a opätovne vyzývame štátne orgány, aby konali. Navrhujeme možnosť
získania dvojitého občianstva len bilaterálnymi zmluvami medzi štátmi.

V Čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky
je uvedené, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.
Žiaľ, od jej prijatia v roku 1992 sa činnosťou vlastizradcov veľa zmenilo.
Dnes Čl. 7 ods. 2, v ktorom je uvedené, že „Právne záväzné akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky“, našu vybojovanú zvrchovanosť úplne popiera. Žiadame novelou zákona
nesúlad týchto článkov zmeniť a zachovať platnosť zvrchovanosti Slovenskej
republiky v úplnom rozsahu.

Základné ľudské práva zakotvené v slovenskej
ústave porušujú samotné štátne orgány. Z našej iniciatívy v Petícii proti
potláčaniu slobody slova a za zastavenie trestného stíhania doc. Jána Dudáša,
DrSc., vyzývame Slovákov, aby využili všetky ústavné možnosti na obranu proti
zneužívaniu politickej moci a pasivitou a mlčaním neumožnili návrat k časom
totality! Trestanie občanov za ich názory a navyše aj obranu slovenských
národnoštátnych záujmov sú s našim demokratickým systémom nezlučiteľné. Nepovšimnuté
však zostávajú protizákonné vyjadrenia namierené proti vlastnému štátu
a národu. Preto žiadame rovnaký meter voči každému skutočnému extrémizmu
na Slovensku!

Ešte novším nástrojom na zastrašovanie obyvateľstva je hrozba koronavírusu a jeho šírenia. Celosvetová hystéria, príprava na akúsi druhú vlnu šírenia vírusu a riziko povinného očkovania vakcínou s nepredvídateľnými vedľajšími účinkami. Na druhej strane – počet úmrtí na Covid 19 podľa oficiálnych štatistík na celom svete klesá, pragmaticky uvažujúce lekárske autority uvádzajú, že koronavírus je z medicínskeho hľadiska banálna záležitosť, ktorá predstavuje enormné výdavky pre slovenské zdravotníctvo, pritom však paralyzuje štandardnú zdravotnú starostlivosť. Slováci sú oveľa viac ohrození chorobami, ako sú zhubné nádory, srdcovocievne choroby, obezita či diabetes mellitus. Opatrenia hrubo zasahujú do integrity jednotlivcov i celej spoločnosti, ochromujú spoločenský, kultúrny a náboženský život, spôsobujú závažné hospodárske straty. Slobodne sa rozhodnime a odmietnime neprimeranú ochranu pred vírusom a cudziu naordinovanú obchodnú koncepciu aj na základe nášho vlastného zdravého, prirodzeného a inštinktívneho úsudku. Učme sa žiť. Zdravo, duchovne, kultúrne. Máme dostatok vzorov v našej slovenskej kultúre.

V Bratislave, 1. septembra 2020   členovia Generácie 2020

Ing.
Branislav Čech

PhDr.
Martin Lacko, PhD.

Mgr.
Roman Michelko

RNDr.
Igor Serváček

Mgr. Margaréta Vyšná

Radim Čatloš

Jozef Fila

Edita Rechtorisová

Videozáznam z tlačovej konferencie