piatok, 19 apríla, 2024
spot_img

Vyhlásenie účastníkov vedeckej konferencie Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – Národná identita a školstvo 4. 12. 2018 v Banskej Bystrici

Postavenie Slovákov ako štátotvorného národa v Slovenskej republike sa v oblastiach, kde žijú s inými národnosťami, dlhodobo zhoršuje a naďalej je kritické. Národná identita Slovákov je najviac ohrozovaná v oblasti školstva, ale aj ich minimálnou  až bezvýznamnou účasťou v orgánoch samosprávy na jazykovo zmiešaných územiach, konkrétne na juhu SR. Konštatujú to závery doterajších konferencií organizovaných  Maticou slovenskou, ktoré sa  venujú tejto  problematike a dokazujú to aj všeobecne známe skutočnosti ako stav v školstve v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych samospráv a reálny život na  území „slovenského juhu“, čo negatívne ovplyvňuje  postoje  mladej slovenskej generácie – aj vo vzťahu k SR ako vlastnému štátu. Významný odborník na slovensko – maďarské vzťahy historik Ladislav Deák upozorňoval, že tzv. základná zmluva medzi SR a MR „položila základ pre postupné politické a hospodárske pripútavanie SR k maďarskému štátu, čo sa konkrétne prejavuje pri formovaní koncepcie regionálnej politiky, hospodárskeho prenikania, úzkej spolupráce samospráv na južnom Slovensku s maďarskými aj v iných oblastiach“ a vzhľadom na existenciu nadácie Teleki László Alapitvány v Maďarsku zameranú na  maďarsko – slovenské vzťahy,  navrhoval ako nevyhnutné vytvoriť obdobnú inštitúciu aj v SR. Slavista európskeho významu  prof. Ján Doruľa varuje, že – akoby naďalej platné – sa opäť oživujú predtrianonské pomery z praxe v  bývalom Uhorsku. Odborník na slovensko – maďarské vzťahy  Július Handžárik už od 90- tych rokov minulého storočia požaduje dôslednú reciprocitu v reálnej praxi menšinovej politiky medzi Slovenskom a Maďarskom. Podobne aj ďalšie slovenské odborné autority vystríhajú, že v zmysle trvalej konštanty svojej politiky Maďarsku stále ide o obnovenie Uhorska, tentoraz však ako  „Veľkého Maďarska“ a  zmenu hraníc. A nielen so Slovenskom. Objavujú sa už v minulosti použité, ale aj  inovované sofistikované formy a nástroje manipulácie dejín, aj nerešpektovania  suverenity slovenského  štátu a znevažovania slovenského národa. Za najzávažnejšie považujeme skutočnosti, ktoré bránia zachovaniu si    národnej identity Slovákov na juhu Slovenskej republiky a jej slobodnému rozvoju.

Preto upozorňujeme na nasledujúce závažné skutočnosti:

 • s blížiacim sa 100. výročím Trianonskej mierovej zmluvy s Maďarskom(1920)             sa zintenzívňujú prejavy maďarského iredentizmu, vznikajú pamätníky Jánovi Esterházimu, ktorý ako priateľ a spolupracovník Konráda Henleina  je na oficiálnych zoznamoch vojnových zločincov, za čo bol aj právoplatne odsúdený  –  a stupňuje sa snaha Maďarska čoraz výraznejšie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach nášho národnoštátneho života na juhu, najmä však v oblasti školstva, miestnych samospráv, systematického riadenia trhu a ekonomiky, mediálneho a jazykového priestoru a  rozvoja športu;
 • v školách s výučbou v štátnom jazyku dochádza k aplikácii dvojjazyčnosti – popri textoch v štátnom jazyku určené pre verejnosť sa objavujú aj texty v  menšinovom maďarskom jazyku  – čo je dôkazom aktívnej maďarizácie;
 • zákon o štátnom jazyku sa porušuje už aj na školách, informácie sú  uvádzané iba v menšinovom maďarskom jazyku;
 • za posledných päť rokov boli zrušené viaceré základné školy s výučbou v štátnom jazyku na juhu SR, ktoré predstavovali kľúčové vzdelávacie, jazykové a kultúrne centrá pre národný život Slovákov (napr. Kamenín, okr. NZ, Kuraľany, okr. LV);
 • na Slovákov – zamestnancov v samosprávach s kompetenciami pre školstvo vyvíjajú nátlak, aby ovládali menšinový maďarský jazyk, je všeobecne známou skutočnosťou, že v samosprávach môžu byť prijatí do zamestnania len uchádzači ovládajúci maďarský jazyk, čo je jednoznačný dôkaz protiústavného konania a diskriminácie štátotvorného slovenského národa (články Ústavy SR 33 a 34, konkrétne jeho ods.3);
 • takmer 90 % zamestnancov obecných úradov na  juhu SR ovláda maďarský jazyk, čo je dôkazom toho, že v mnohých obciach vôbec nie sú zamestnaní Slováci, ktorí neovládajú maďarský jazyk a nedokážu tak zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces na slovenských školách, najmä na školách s výučbou v štátnom jazyku. Mnohí nemôžu zabezpečiť svoje rodiny, lebo podmienkou zamestnania je naučiť sa jazyk menšiny!  

Konštatujeme, že z predchádzajúcich záverov konferencií sa naplnilo alebo napĺňa:

 • vytvorenie špecifických legislatívnych podmienok pre zriaďovanie základných škôl v obciach, v ktorých Slováci tvoria menej početné obyvateľstvo,
 • do roku 2019 sa bude novelizovať príslušný zákon vzťahujúci sa k volebnej kampani, v rámci ktorej sa na slovenskom juhu trvalo porušuje zákon o štátnom jazyku.

Pre zabezpečenie zachovania , efektívneho rozvoja a ďalšieho upevňovania národnej identity štátotvorného slovenského národa opätovne naliehavo žiadame:

 • aby  Vláda SR uplatnila autoritu zvrchovanej štátnej moci a neodkladne zasiahla proti diskrimináciu Slovákov na juhu nášho štátu;
 • aby orgány a inštitúcie Slovenskej republiky dôsledne vyžadovali  dodržiavanie zákona o štátnom jazyku a novelizovali tento zákon v jednoznačnom zmysle tak, aby – ako je samozrejmosťou  všade vo svete – aj slovenský jazyk ako štátny jazyk, mal na celom území  SR dominantné postavenie ako výsostný znak suverenity štátu; 
 • aby príslušné orgány nášho štátu nekompromisne vyžadovali reciprocitu od všetkých partnerov, ktorých menšiny žijú na území SR v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv, ktorá je základom medzinárodného práva;
 • aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátny pedagogický ústav:
 • ako aj verejnoprávny RTVS trvalo uskutočňovali  všetkými prostriedkami  intenzívnu osvetu  a propagáciu na prospech používania slovenčiny ako  štátneho jazyka SR;
 • posilnili svoje kompetencie v oblasti školstva;
 • všestranne vytvárali priestor na uplatňovanie a rozvoj Slovákov ako štátotvorného národa, aby sa na celom území SR – aj na slovenskom juhu – mohli cítiť vo svojej vlasti ako doma;
 • prijali také opatrenia, ktoré zabránia futbalovým fanúšikom klubu DAC pri zápasoch v slovenskej lige estrémistické správanie ako spievanie hymny „Slovákok ninčen hazákok“… Slováci, nemáte žiadny domov!
 • aby bol vytvorený štátny vedecký inštitút zaoberajúci sa výskumom slovensko-maďarských vzťahov.

V Banskej  Bystrici  4. decembra 2018

- Podporte nas -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok
SÚVISIACE ČLÁNKY

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)