1

Zabráňme liberálnej diktatúre

Žijeme
v prelomových časoch, kedy vrcholia snahy nadnárodných mocenských elít
nastoliť svoj diktát veľkokapitálu cez globalistický projekt nového svetového
poriadku (NWO), ktorého súčasťou je likvidácia európskych národov navážaním
migrantov z moslimských krajín a degradácia človeka presadzovaním
zvrátených neoliberálnych ideológií rodovej rovnosti, LGBTI a feminizmu.
Zároveň sa testuje miera ochoty obyvateľstva podriadiť sa diktatúre zavádzanej
pod zámienkou boja proti pandémii koronavírusu. Je smutné, že slovenský národ
zohráva v tomto šialenstve úlohu pokusného králika, do akej miery je ho
možné zotročiť a zbaviť občianskych a ľudských práv a slobôd
v prípade odmietnutia podrobiť sa diktátu.

Je smutné, že čelní
vládni predstavitelia sa odhodlali ponížiť a pokoriť svoj národ
v mene vlastného obohatenia sa a podriadenia zločinným zámerom cudzej
mocnosti, t.j. svetovládnej mocenskej elity, v záujme ktorej sa testuje
účinnosť diktátorských postupov voči obyvateľstvu. Ak by bolo plošné testovanie
na prítomnosť koronavírusu dobrovoľné a obyvateľstvo naň dopredu
pripravené všestrannou informovanosťou, určite by sa dali dobrovoľne otestovať tí,
čo sa cítia byť infikovaní alebo prišli do styku s infikovanými, či ďalší záujemcovia.
Tým by si vláda získala dôveru občanov. Vláde na čele s premiérom
Matovičom však išlo o niečo celkom iné, o nastolenie diktatúry
a pošliapanie základných ľudských práv a slobôd. Boli sme škaredo
podvedení, oklamaní a zneužití. V koho záujme?

Testovanie, ktoré bolo
premiérom lživo ohlásené ako dobrovoľné, bolo uskutočnené protiústavným
zneužitím silových zložiek, hlavne armády a pod nátlakom zbavenia ľudských práv
a slobôd, hrozby straty zamestnania, a tým aj živobytia u tých, ktorí sa
odmietnu zúčastniť na tomto „dobrovoľne – povinnom“ šialenstve. Premiér nám
s príslovečnou jemu aroganciou a zákernosťou napľul do tváre,
a tak stratil akýkoľvek nárok na zhovievavosť z našej strany.  Došlo pritom k mnohým trestným činom
a pošliapaniu platných zákonov SR.

Hlavne však dochádza
k zločinnému odstraňovaniu demokratického poriadku základných ľudských
práv a slobôd. Ako občania máme podľa Čl. 32 Ústavy SR právo postaviť sa
na odpor proti aktérom nastoľovania totality a likvidácie demokratického
zriadenia.  Keďže zároveň protiprávnymi
uzneseniami a nariadeniami sa členovia vlády a iných orgánov dopúšťajú
trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, neprípustného
nátlaku a zastrašovania, ohrozovania verejného zdravia, protiústavného
zbavovania našich občianskych práv, obraciame sa na nepodkupných právnikov,
ktorým záleží na osude našej vlasti, aby pripravili a podali fundované trestné
oznámenia, ktorými sa bude musieť zaoberať prokuratúra.

Sme hlboko znepokojení
situáciou, keď dochádza k prenasledovaniu, perzekúcii a odsúdeniu
vlastencov za úplné nezmysly – čísla, tričká, názory vďaka aktivite zapredaných
profašistických prokurátorov a sudcov. Ide o obdobu 50-tých rokov
minulého storočia, kedy dochádzalo k prenasledovaniu občanov nepohodlných
režimu. Preto vyzývame vlastenecky cítiacich právnikov, aby svojou aktivitou
zabránili nástupu totalitnej diktatúry.

Demokracia je vládou
ľudu a nie diktátom záujmov veľkokapitálu cez podriadenie si štátnych
inštitúcií – vlády, prokuratúry, súdnictva, bezpečnostných zložiek štátu.
Postup týchto orgánov v súčasnosti v nás vzbudzuje vážne obavy
o osud nášho štátu. Preto vyzývame slovenský národ a jeho odvážnych
vlastencov na spoločný boj proti snahám zločinných síl o likvidáciu
demokratického zriadenia a nastolenie totality. Ak v súčasnosti pod
zámienkou plošného testovania uskutočnili segregáciu obyvateľstva na poslušných
režimu, ktorým sú zachované ľudské práva a slobody a neposlušných,
ktorým sú tieto práva odňaté na určitú dobu, v budúcnosti pri
„dobrovoľno-povinnej“ vakcinácii budú tieto práva neposlušným odňaté natrvalo.
Toto smerovanie musíme spoločným úsilím zvrátiť, byť naň pripravení
a ráznymi krokmi už v predstihu znemožniť vláde páchať zločin
vlastizrady na slovenskom národe. Takisto nesmieme pripustiť, aby zapredaná
vláda pod nátlakom EÚ otvorila brány pre moslimskú imigráciu na naše územie.

Súčasná vláda svojou
neschopnosťou, nekompetentnosťou a diktátorskými maniermi zatiaľ nič dobré
pre obyvateľstvo neurobila, avšak škôd už napáchala neúrekom. Flagrantne zrádza
národno-štátne záujmy Slovenska v prospech záujmov elít nadnárodného
veľkokapitálu. Svojou rusofóbiou poškodzuje hospodárske záujmy štátu sťažujúc
prienik slovenských firiem na veľmi perspektívny a obrovský ruský trh,
bráni rozvoju vzájomne prospešných vzťahov s bratským slovanským národom
a vháňa nás do totálneho područia Západu, pre ktorý sme len zdrojom lacnej
pracovnej sily a odbytiskom nekvalitného tovaru. Aj keď je naša ekonomika
závislá od zahraničného kapitálu, predovšetkým nemeckého, nemôže byť štát
v jeho područí. Práve naopak, povinnosťou vlády je brániť a presadzovať
štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť tým, že nadradí naše
národno-štátne záujmy nad záujmy nadnárodných inštitúcií a zahraničného
kapitálu, ktorý sa musí dostať do pozície byť vďačným za možnosť podnikať na
slovenskom trhu rešpektujúc našu štátnu suverenitu a zvrchovanosť.

Neraz sa slovenský
národ ocitol v kritických chvíľach, kedy hrozil jeho zánik. Kresťanská
viera ľudu ako aj odvážne činy vlasteneckých osobností ako Štúr, Štefánik,
Hlinka, Rázus, Tiso a ďalší zabránili nepriateľským silám siahnuť na naše
existenčné práva. Je smutné, že naša história, na ktorú môžeme byť právom hrdí,
je nepriateľmi nášho národa dehonestovaná a kriminalizovaná – hlavne
obdobie Slovenského štátu a socializmu, aj keď práve vtedy sa slovenský
kultúrny, hospodársky a spoločenský život najviac rozmáhal.

Je smutné, že pred
ideológiou progresívneho neoliberalizmu, ktorý je úhlavným nepriateľom
kresťanstva, cirkevní predstavitelia ustupujú, až na svetlé výnimky,
a ponechávajú nás bezbranných v područí síl Zla a Lži. Je preto
zákonité, že inštitucionálne kresťanstvo slabne a zaniká, lebo sa stalo
bezzubým a kapitulujúcim pred rozmáhajúcim sa Zlom.   

Je smutné, že
akademické kruhy pod nátlakom vlastizradných aktivít politických mimovládnych
organizácií v službách nepriateľských cudzích síl a tajných služieb ako aj
pod zhubným vplyvom zapredaných médií hlavného prúdu indoktrinujú slovenskú
mládež nebezpečnou vlastizradnou ideológiou namiesto toho, aby ju viedli k
vlastenectvu a hrdosti na svoj národ a jeho históriu. Je smutné, že
za vlastenecké postoje sú ľudia prenasledovaní a vyhadzovaní z práce,
že je likvidované právo na slobodu slova a prejavu pod zámienkou boja
proti extrémizmu. Čo však môže byť väčším extrémizmom, než prenasledovanie za
uplatňovanie svojich občianskych a ústavných práv a slobôd?

My, predstavitelia slovenskej vlasteneckej inteligencie, nemôžeme mlčať v časoch, keď sa dejú krivdy na našom národe. Náš ničím nepodkupný hlas nech je hlasom burcujúcim svoj národ, aby sa prebral z letargie, pasivity a hypnotického spánku, lebo sily Zla nemilosrdne útočia na jeho existenčné práva. Naše Združenie slovenskej inteligencie ponúkame ako platformu zjednocovania všetkých vlasteneckých a demokratických síl, ktorým záleží na osude nášho národa a jeho slobode a prosperite. Vyzývame všetkých vlastenecky cítiacich občanov, aby sa nebáli aktívne angažovať a zapájať do protestných aktivít proti silám ohrozujúcim a poškodzujúcim demokratické zriadenie, naše ľudské práva a občianske slobody. Nech náš spoločný stupňujúci sa tlak nakoniec privedie k demisii súčasnej neschopnej a zapredanej vlády, a tým eliminácii nedozerných škôd ňou spôsobovaných.   

Nech mottom nášho
snaženia sú prorocké, povzbudivé a stále živé slová génia slovenského
národa Ľudovíta Štúra:

„Pozdvihnite
dlho skľúčené srdcia svoje, Slovania, a s pomocou Božou odvahu naberte k
činom!“

„My nepotrebujeme
západný liberalizmus, Slovanstvo si vystačí duchom aj silou.“

„Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie,
spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o
to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj
v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!“

Za Združenie slovenskej inteligencie – Ing.
Peter Kohút, CSc.