Podporte nás z Vašich zaplatených daní za rok 2021

Vážení priatelia. Naše občianske združenie vykonáva verejnoprospešnú činnosť v oblasti skultúrňovania našej spoločnosti a posilňovania jej sebavedomia. Detaily nájdete v záložke “ZSI hlavné aktivity 2020 – súčasnosť“. Zamerali sme sa najmä na prezentáciu hodnôt slovenského kultúrneho dedičstva Slovákov ako starobylého a zároveň moderného kultúrneho a historického národa tvorcov hodnôt, ktoré sa od počiatku našich dejín podieľali na skultúrňovaní a zvyšovaní civilizačnej úrovne Európy a sveta.

Veľmi nás teší, keď si čoraz väčšie množstvo Slovákov začína uvedomovať dôležitosť  činnosti nielen nášho, ale aj podobných združení, hnutí, médií a politických strán, ktoré sa neboja vysloviť, napísať, pracovať, ale aj žiť podľa iných ako pretláčaných pravidiel narušených jedincov a chorých spoločností bez štipky zodpovednosti k vlastným deťom a k vlasti.

Vážime si statočnosť každého, kto sa nebojí verejne prezentovať svoje myšlienky aj napriek šikanovaniu a nálepkovaniu zo strany rôznych pochybných „osobností“, zahraničím platených médií a rôznych mocenských skupín.

Deň Ústavy SR 1.9.2020

Finančné príspevky

Činnosť Združenia slovenskej inteligencie je možná len vďaka príspevkom od vás – všetkých uvedomelých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud našich budúcich generácií. Vašu dôveru nesklameme.

Ako poukázať 2 % z dane ?

Zamestnanci

Do 15. februára 2022 oznámte zamestnávateľovi, ktorý Vám vykoná ročné zúčtovanice, že chcete poukázať 2 %/3 % zo zaplatenej dane právnickej osobe.

Zamestnávateľ Vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali Potvrdenie o odpracovaní.

– minimálne 3 €

Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

Údaje o prijímateľovi 2 % vpíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a vyplňte vyššie vypočítaný podiel

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi Združenia slovenskej inteligencie

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

Obe tlačivá – Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 30. 4. 2022 na Váš daňový úrad.


***Ak ste poukázali 3 % z dane k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poučenie a návod na vyplnenie formulárov

Fyzické osoby

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane – do 31. 3. 2022). Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t. j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín, ste povinný k daňovému priznaniu priložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Právnické osoby

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1 %.
Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.