Pridajte sa k nám

Kto sa môže stať členom Združenia slovenskej inteligencie

Združenie slovenskej inteligencie (ZSI) je interdisciplinárne združenie, ktoré združuje vlastencov, uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie plniť úlohy v prospech zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky. Hlavným cieľom ZSI je aktívne sa podieľať na formovaní národného charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich riešeniach. ZSI prechováva a pestuje úctu k slovenskej štátnosti a jej tvorcom, vyvíja úsilie na ochranu integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky, na podporu a spoluprácu národných síl.

Členom ZSI sa môže stať každý občan, starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu celospoločenských problémov v Slovenskej republike a je k nemu lojálny.

Postup:

Stiahnite si prihlášku za člena Združenia slovenskej inteligencie do svojho zariadenia.

Prihláška za člena Združenia slovenskej inteligencie

Prihlášku najskôr stiahnite do svojho zariadenia a až následne vypisujte!

Prihlášku následne vyplňte, uložte údaje a odošlite elektronicky na adresu info@zsi.sk. O prijatí prihlášky Vás budeme informovať a zašleme Vám podrobné informácie o procese prijímania. Po posúdení a schválení žiadosti predsedníctvom Združenia slovenskej inteligencie Vám zašleme potvrdenie o prijatí s pokynom na úhradu členského príspevku. Po zaplatení členského príspevku sa stávate riadnym registrovaným členom ZSI. Následne Vám zašleme preukaz člena Združenia slovenskej inteligencie.

Stanovy Združenia slovenskej inteligencie

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie Združenie slovenskej inteligencie (ďalej len „ZSI“)  je dobrovoľným občianskym, neziskovým združením v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení.

2. ZSI je samostatnou právnickou osobou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike i v zahraničí. Svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

3. Sídlom ZSI je Partizánska 1990/15 A, 038 52 Sučany.

Článok 2
Ciele a činnosť združenia

1. Združenie slovenskej inteligencie vo svojej činnosti vychádza z Generačného programu 2020, ktorý si stanovila nastupujúca generácia pokračovateľov združení slovenskej inteligencie 23. novembra 2019 pod hradom Devín. Nadväzuje na programy a ciele predošlých pokolení národne uvedomelej inteligencie a na ich poznanie a skúsenosť. 

Programové priority:

  1. Zachovanie integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky, suverenity a nezávislosti, a jej nasmerovanie k slobodnému rozvoju slovenského národa
  2. Všestranná a intenzívna podpora rodiny, rodičovstva a mladej generácie
  3. Ochrana ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia až po prirodzenú smrť
  4. Výchova mládeže k dodržiavaniu všeobecne platných morálnych zásad na základe skúseností a najnovších vedeckých prístupov
  5. Výchova občanov v zmysle vlastnej národnej identity k prirodzenému národovectvu,  poznaniu našich národných dejín a národnoštátneho úsilia. Výchova k úcte voči pravde a osobnostiam slovenského národa
  6. Zabezpečenie základných ľudských práv, najmä práva na slobodu slova, práva účasti na správe verejných záležitostí, práva Slovákov vzdelávať sa v materinskom jazyku a povinnosti občanov Slovenskej republiky osvojiť si štátny jazyk 
  7. Nasmerovanie Slovenskej republiky k politickej a vojenskej neutralite a k vyváženej zahraničnej politike
  8. Nastavenie kultivovaného, morálneho mediálneho a kultúrneho prostredia v slovenskej spoločnosti, s dôrazom na národné témy a tradičné duchovné hodnoty

2. Združenie slovenskej inteligencie je interdisciplinárne združenie, ktoré združuje vlastencov, uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie plniť úlohy v zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republike. Hlavným cieľom združenia je aktívne sa podieľať na formovaní národného charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich riešeniach. ZSI prechováva a pestuje úctu k slovenskej štátnosti a jej tvorcom, vyvíja úsilie na ochranu integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky a  na spájanie národných síl.

3. Na plnenie svojich cieľov využíva Združenie slovenskej inteligencie predovšetkým činnosti:

– organizovanie odborných konferencií,

– vydávanie publikácií,

– organizovanie stretnutí a besied na odborné i aktuálne témy pre širokú verejnosť

– udeľovanie ocenení významným osobnostiam

4. Výsledky činnosti ZSI sú bez obmedzenia k dispozícii inštitúciám a jednotlivcom, ktorí o ne prejavia záujem s cieľom využiť ich v prospech národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky.

5. ZSI spolupracuje s obdobnými združeniami  na Slovensku i v zahraničí, ktoré majú s ňou totožné alebo príbuzné ciele.

Článok 3
Členstvo v združení


1. ZSI zoskupuje občanov Slovenskej republiky, fyzické alebo právnické osoby alebo iné kolektívy a Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len občania), ktoré súhlasia s týmito stanovami.

2. Členom ZSI sa môže stať každý občan starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu celospoločenských problémov v Slovenskej republike a je k nemu lojálny.

3. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

5. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. Po zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.

6. Zánik členstva:
a) vystúpením – písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
b) vylúčením člena – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.

O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo. Ak valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia valného zhromaždenia.

7. Významným domácim, alebo zahraničným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o hospodársky, kultúrny alebo duchovný rozvoj Slovenskej republiky môže byť udelené čestné členstvo v združení.

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

  1. Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.


2. Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia, propagovať a obhajovať myšlienky a ciele združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) platiť členské príspevky.

Článok 5
Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:

1) valné zhromaždenie,
2) predsedníctvo,
3) revízna komisia.


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. Členovia valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je splnená nižšie uvedená podmienka. Ak nie je po plánovanom začiatku valného zhromaždenia prítomná 1/2 riadnych členov, začne sa najneskôr do 30 minút od pôvodne stanoveného termínu nové valné zhromaždenie s rovnakým programom. Toto valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za každého počtu prítomných členov. Valné zhromaždenie rozhoduje z počtu prítomných členov.

Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou, zaslanou prostredníctvom elektronických prostriedkov všetkým členom združenia aspoň 7 dní vopred. Valné zhromaždenie sa v prípade potreby môže konať prostredníctvom elektronických prostriedkov a samotné hlasovanie v takomto prípade prebehne písomnou formou, alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky.


Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje zmeny stanov a ich doplnky,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f) rozhoduje o vylúčení člena združenia,
g) rozhoduje o zrušení združenia.


2. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, tvoria ho 5 členovia volení valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1-krát za mesiac.

Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Schôdza predsedníctva sa v prípade potreby môže konať prostredníctvom elektronických prostriedkov a samotné hlasovanie v takomto prípade prebehne pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, alebo hlasovaním podľa článku 6.) Hlasovanie elektronickým obežníkom.

Do pôsobnosti predsedníctva patrí:

– riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

– voliť spomedzi členov predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok,

– rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s činnosťou združenia,

– rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,

– rozhodovať o prijatí nových členov a udeľovať čestné členstvo,

– pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu,

– ustanovovať likvidátora pri zrušení združenia,

– rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci valného zhromaždenia, alebo ktoré si valné zhromaždenie vyhradilo,

– rozhodovať o vzniku a zániku miestnych a regionálnych klubov,

– vypracovávať stanoviská k aktuálnym spoločenským udalostiam.

3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:

– dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,

– dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,

– posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú predsedníctvom pred tým, ako ju prijme valné zhromaždenie.

Článok 6
Hlasovanie elektronickým obežníkom

1. Valné zhromaždenie a predsedníctvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo fyzickej účasti a to hlasovaním elektronickým obežníkom. V ďalšom texte sa pojmom „členovia“ rozumejú členovia združenia, ak ide o hlasovanie valného zhromaždenia a členovia predsedníctva, pokiaľ ide o hlasovanie v predsedníctve.

2. Hlasovanie elektronickým obežníkom sa koná tak, že predseda združenia, alebo podpredseda združenia zašle všetkým členom návrh rozhodnutia na vyjadrenie súhlasu spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia vyjadriť svoj súhlas, alebo nesúhlas s návrhom.

3. Lehota na vyjadrenie súhlasu s návrhom rozhodnutia nesmie byť kratšia ako sedem  pracovných dní od doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie súhlasu člena je platné, ak ho odošle najneskôr v posledný deň lehoty.

4. A sa člen k návrhu rozhodnutia nevyjadrí v stanovenej lehote, rozumie sa, že s návrhom rozhodnutia súhlasí. Na vyjadrenie nesúhlasu odoslaného po uplynutí lehoty sa neprihliada.

5. Predkladanie návrhu rozhodnutia, ako aj vyjadrenie súhlasu, sa deje výhradne písomne, spravidla prostredníctvom elektronickej pošty. Návrh rozhodnutia zašle predseda alebo podpredseda všetkým členom na ich poslednú, známu elektronickú poštovú adresu, prípadne inou dohodnutou formou. Členovia zašlú svoje vyjadrenie súhlasu na  adresu elektronickej pošty predsedu alebo podpredsedu.

6. Hlasovanie obežníkom je prípustné vo všetkých záležitostiach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia a predsedníctva.

7. Na prijatie platného rozhodnutia hlasovaním obežníkom sa vyžaduje súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí boli na hlasovanie vyzvaní.

Článok 7
Štatutárny orgán


1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a jeho štatutárnym zástupcom je podpredseda združenia, ktorí zastupujú združenie navonok.

2. Zastupovaním združenia v konkrétnych záležitostiach môže predsedníctvo splnomocniť aj iné osoby.

Článok 8
Hospodárenie združenia


1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revíznej komisie.

Majetok združenia tvoria :

– členské príspevky,

– dotácie,

– dary,

– iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Článok 9
Zrušenie združenia


1. Združenie sa môže zrušiť:

– zlúčením s iným združením,

– dobrovoľným rozpustením.

O zrušení združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Po ukončení likvidácie podá likvidátor Ministerstvu vnútra SR návrh na výmaz občianskeho združenia.

Článok 10
Záverečné ustanovenia


1. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 26. novembra 2021 a týmto dňom nadobúdajú svoju účinnosť.

V Sučanoch dňa 27. novembra 2021

Stiahnite si stanovy Združenia slovenskej inteligencie