piatok, 21 júna, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyOtvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc. profesorovi Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc.,

Otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc. profesorovi Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc.,

Smernica rektora „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ – odraz súčasnej totality?

Smernica vydaná rektorom STU „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ už názvom zaváňa totalitarizmom a evokuje spomienky na socialistické časy a vtedajší spôsob fungovania. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša DrSc z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi Prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc., ktorý smernicu vydal, v ktorom Doc. Dudáš reaguje v širších súvislostiach na dianie na dnešných vysokých školách

Pán rektor M. Fikar,

ste rektorom mojej Alma mater, kde som štúdium v odbore Fyzika tuhých látok ukončil v roku 1969 s červeným diplomom. Nedávno ma kolega z STU informoval o  Smernici rektora č. 4 /2019 „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava z 24.9.2019“.

Pán rektor, prekvapil ma nielen názov uvedenej smernice a z jej obsahu najmä body:

1) Čl. 2 Závažná protispoločenská činnosť, bod 4a: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie;

2) Čl. 3 Ochrana oznamovateľa a odmena oznamovateľa, bod 3: Oznamovateľovi môže byť poskytnutá odmena;

3) Čl. 5 Podávanie oznámení,  bod 2b: Osobne do Podateľne Rektorátu STU.

V priebehu historického vývoja vysokých škôl, najmä od doby osvietenstva, sa univerzita vyprofilovala ako kľúčový kormidelník intelektuálneho vývoja spoločnosti s hlavnou civilizačnou úlohou univerzity  sústrediť sa na dohľad nad našou kultúrou a určovať jej orientáciu (rektor Dublinskej univerzity H. Newman in Dudáš, Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku 2011, s. 86).

Od obdobia osvietenstva je hlavnou úlohou vzdelanca hľadať pravdu, vedieť ju rozpoznať uprostred lží, a nielen ju pomenovať, ale aj brániť, pretože esenciou civilizácie je systematická cesta za pravdou, racionálne vnímanie všetkých aspektov skutočnosti a prispôsobenie sa jej zákonitostiam. Civilizácia znamená otvorenie dverí k nekonečnu (P. Johnson, Nepřátelé společnosti 1999, s. 51).

Od 20. storočia hodnota pravdy v západnej spoločnosti má klesajúcu tendenciu a pravda sa nahrádza vyfabrikovanou pravdou (prezident Európskej fyzikálnej spoločnosti prof. F. Wagner, europhysics news, No. 5/2007) , teda lžou a to za pomoci univerzít, najmä ich humanitných disciplín.

Už francúzsky vzdelanec J. Benda poukázal na zradu vzdelancov v rovnomennej knihe a upozornil na príklon humanitných vzdelancov k službe politickým vášňam a to vo vedeckom rúchu. Humanitní vzdelanci prestali byť strážcovia duchovnosti a slúžia duchovnej organizácii politických nenávistí a tým zrieknutie sa ideálov všeľudskej kultúrnosti a civilizovanosti. Stali sa z nich nepriatelia spoločnosti (J. Benda, Zrada vzdelancov, 1929; P. Johnson, Nepřátelé společnosti 1999 ).

Jedným z najpríznačnejších rysov zla je zakazovanie otázok a tabuizovanie alebo kriminalizácia úprimného hľadania odpovedí. Zakazovať ľuďom klásť otázky a hľadať odpovede znamená popierať to, čo nás robí ľuďmi. Veď od renesancie, iniciovanej byzantskými vzdelancami, kedy sa utváral moderný Európan, patrí kritické myslenie a právo pochybovať o čomkoľvek k vlastnostiam, tvoriacim identitu Európana v súlade s princípom antických filozofov „De omnibus dubitandum“, ktorá je pre verejný diskurz ako aj pre inteligenciu na Slovensku terra incognita, čo potvrdzuje jej rurálny charakter (J. Bakoš, Intelektuál a pamiatka, 2004).

Ústup EU od hľadania pravdy reprezentuje napríklad najnovší dokument EU č. 2019/2819 „Uznesenie o význame európskej pamäti pre budúcnosť Európy“ , ktorý je zákerným a trestuhodným uznesením o návrhu a podpore prepisovania histórie v rozpore s historickými faktami  a svedčí o rozhodujúcom vplyve najnižšej vrstvy inteligencie – lumpeninteligencie v tomto orgáne.

A ako plní  skutočné univerzitné poslanie konferencia rektorov v SR, ilustruje jej stanovisko k výzve prvej ponovembrovej generácie, aby sa vyjadrila k stavu spoločnosti a k jej ďalšiemu smerovaniu. Reakcia rektorskej konferencie bolo mlčanie. Tým sa táto konferencia deklarovala ako spolok záhradkárov, z ktorej každý sa stará a svoju záhradku a problémy spoločnosti sú jej cudzie. Svedčí to o absencii  nielen najvyššej vrstvy inteligencie – intelektuálov v jej radoch, ale aj inteligentov, sú na úrovni strednej vrstvy inteligencie – polointeligentov, ktorí aj keď a ak dodržujú odbornú morálku i humánnu morálku, tolerujú jej porušovanie inými. Navyše niektorí rektori i dekani sa zapojili do protispoločenskej činnosti, ako napríklad Váš predchodca rektor Redhammer, najvyšší politik v rámci STU, ktorý dal rektorské voľno študentom, aby sa mohli zúčastniť na protištátnom puči, iniciovanom zo zahraničia agentmi skrytého globálneho prediktora, čo je v rozpore s akademickou intelektualitou ako aj apolitickosťou  univerzitného prostredia.

Je dostatok hodnovernej faktografickej literatúry, ktorá pravdivo zobrazuje deformáciu Európskej únie na totalitnú diktatúru, horšiu, ako sme mali z Moskvy.

Ohľadne  meritu Vašej smernice – finančných záujmov Európskej únie –  je význačné odzrkadlenie jej ekonomickej činnosti v diele slovenského ekonóma minimálne európskej úrovne: „EU nerešpektuje ekonomické poznatky, ba robí proti nim“ (J. Husár, Aj ekonómia je veda, 2018).

Ekonomika a hospodárske vedenie sa zmenili na lupičskú sústavu (Program 2000, s. 274). Európska únia je neoliberálny projekt pre kapitál a nie pre ľudí. Európska únia zrádza záujmy národov, nad ktorými si osobuje vládu. Vedenie EU sa vyhýba referendám. Ústredné financie EU (ECB) riadia ľudia, ktorí nie sú volení a sú nekontrolovateľní. Európska únia je projekt CIA. Je to novodobý sofistikovaný diktát, vedome konštruované rušenie národného štátu (http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1483-americke-tajne-sluzby-ve-velkem-podporovaly-evropske-federalisty-aneb-evropa-rockefelleru-ctete-o-tajnem-pozadi-evropske-unie.aspx). Brusel hrá úlohu poslušného asistenta geostrategických plánov anglosaského sveta, americko-britskej koalície. Bruselský centralistický model určil pre slovanské národy úlohu poslušných štatistov, ktorí sa vzdali trhov, samostatnej hospodárskej i zahraničnej politiky a spejú do štádia nesvojprávnosti. Komisári v Bruseli sú v konečnom dôsledku pešiakmi nadnárodného kapitálu..

Podľa francúzskeho ekonóma Pikettyho európska integrácia priniesla východným štátom vyššiu produktivitu, no odčerpávanie HDP. V rokoch 2010 – 2016 odišlo zo SR 4,2 % HDP v kapitálových príjmoch oproti 2,2 % opačným smerom (in M. Tkáč, extraplus č. 1/2019, s. 13). Čiže SR je v postavení kolónie a my sme motroci (moderní otroci).

Vaša smernica nielenže je v príkrom rozpore s uvedenými zásadami a poslaním univerzity, ale je v príkrom  rozpore s univerzitnou intelektualitou, iniciovanou autorom prvej paradigmy univerzitného vzdelávania Thálesom z Milétu (6. st. p.n.l.) „Klásť otázky a hľadať odpovede na ne“ – a ja dodávam, že bez obmedzenia – ako aj autormi ďalších humánnych paradigiem univerzitného vzdelávania ako bol rektor Dublinskej univerzity Henry Newman či zakladateľ prvej sekulárnej univerzity a gymnázia pruský minister vzdelávania, filozof a diplomat F. W. von Humboldt. Takéto nariadenia menia vysoké školy na denunciačné inštitúcie v slúžnovskom predklone pred skrytými silami globálneho prediktora a svedčia, že sú to univerzity len de jure, nie de facto.

Je otázne, či táto smernica je prejavom hlúposti, bezbrehej naivity či schizofrénneho zámeru byť nekritickým sluhom Bruselu a nie ochrancom Slovenskej republiky. Žiaľ, táto smernica ako aj to, že nevznikol žiaden prejav kritiky takýchto naradení, dokazuje absenciu intelektuálov medzi vedením a zamestnancami STU. Univerzity nie sú miestom oživovania otázok a diskusií. Obdobne ako na Západe sú to stojaté vody, ktoré páchnu morálnymi kompromismi a dezilúziou. Profesori sú akoby „platenými kňazmi“ (H. Makow, Krutá pravda a bezočivé lži, Utajované dejiny sveta 2015, s. 239). Komunita na vysokých školách ešte nedospela do stavu akceptovania kritiky a polemiky ako pracovných nástrojov.

Takáto smernica je de facto podporou tých, ktorí pôsobia proti občanom Slovenskej republiky. A ak sa na vládnej a zákonodarnej úrovni SR prijímajú obdobné deviantne dementné nariadenia, svedčí to o odbornej i humánnej kríze navrhovateľov a schvaľovateľov, teda o lumpeninteligencii v týchto funkciách. A na margo učiteľov takýchto „odborníkov“ najmä z humanitných disciplín význačnú charakteristiku prezentoval kritický sociológ: „Doba po roku 1989 je úrodná na idiotov ovenčených profesorskými a docentskými titulmi“.

S pozdravom Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., v. r.

Technická univerzita Košice 19.12.2019

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň