nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodNa zamyslenieList doc. Jána Dudáša, DrSc. premiérovi SR Igorovi Matovičovi

List doc. Jána Dudáša, DrSc. premiérovi SR Igorovi Matovičovi

Doc. Ján Dudáš, DrSc.

Pokroku 9, 044 42  Rozhanovce, jan.dudas@tuke.sk

__________________________________________________________________________

Úrad vlády Slovenskej republiky

Predseda vlády SR Igor Matovič

Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava
premier@vlada.gov.sk

Rozhanovce, 22.6.020

Vec:    Útok súdnej a výkonnej moci proti vedeckému výskumu ako civilizačnému základu spoločnosti

Vážená pán predseda vlády Igor Matovič,

Slovenská republika sa v 21. storočí stala unikátom v Európe tým, že súdna a výkonná moc SR začala nielen útok na základné ľudské práva ako je sloboda slova a jeho šírenie, ale dokonca v roku 2019 zahájila aj útok na slobodu vedeckého výskumu, čo je útokom na samotné civilizačné základy spoločnosti. Tým zaradila spiatočku v civilizačnom vývoji a dostala sa na úroveň totalitárnej súdnej a výkonnej moci ku koncu 16. storočia, ktorá odsúdila vedca Gailea Galileiho a Giordana Bruna, ktorého navyše súdna a výkonná moc odsúdili na smrť upálením za vedecké objavy a vedecké argumentácie. 

G. Galilei pomocou nového prístroja ďalekohľadu urobil významné pozorovanie v astronómii a ako prvý vedec urobil objav vedeckého zdôvodňovania, ktorý bol jeden z najdôležitejších výdobytkov v histórii ľudského myslenia. Jeho objav nás učí, že „intuitívne závery založené na bezprostrednom pozorovaní nie sú vždy dôveryhodné a niekedy vedú ku falošným záverom a že treba zničiť – rozbúrať tento intuitívny pohľad a nahradiť ho novým – vedeckým“, teda argumentáciou na základe overiteľných faktov (pozri napr.A. Einstein, L. Infeld, The Evolution of Physics, 2007, s. 6-9).

O tom, že súčasná Slovenská republika – jej súdna a výkonná moc sa dostala na úroveň totalitného 16. storočia – svedčí prepad komanda „politickej zložky“ NAKA vedca a intelektuála doc. Jána Dudáša, DrSc. v jeho rodinnom dome v Rozhanovciach, okres Košice okolie, ako aj na jeho pracovisku na Technickej univerzite v Košiciach, zabavenie počítačov doma a na pracovisku, ako aj niekoľkých listín, ako výsledok vedeckého bádania. Desaťčlenné komando, ktoré viedol vyšetrovateľ mjr. JUDr. Ivanyi, urobilo domovú prehliadku na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie JUDr. Púchovského, ktorý príkaz na domovú prehliadku vydal na pokyn prokurátora špeciálnej prokuratúry JUDr. T. Honza.

Svedectvo o policajnom prepade je popísané v priloženom svedectve pod názvom NAKA. Ako reakciu na súdnu a policajnú perzekúciou som reagoval spísaním Protestu proti útokom súdnej a výkonnej moci  proti slobode vedeckého bádania, ktoré je v prílohe. Zároveň prikladám Príkaz na domovú prehliadku (3 x) a zápisnicu z domovej prehliadky (2 x).

Už teraz je viac ako jasné, že domové prehliadky (a vôbec celý postup OČTK) neboli  vykonané v súlade so zákonom (Trestným poriadkom a Trestným zákonom). Buďte ubezpečená, že v každom prípade podám trestné oznámenie na dotknuté osoby za možné zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ako občan Slovenskej republiky, vedec a intelektuál nebudem trpieť takéto konanie voči mojej osobe. O tomto nehoráznom útoku na moju vedeckú činnosť, osobu a majetok budem rovnako informovať vedcov v cudzine prostredníctvom mojich kontaktov na svetovú vedeckú komunitu.

Proti útoku súdnej a výkonnej moci proti nielen vedeckému bádaniu ale aj proti porušovaniu Ústavy Slovenskej republiky ako aj porušovaniu medzinárodných základných dokumentov, garantujúcich slobodu vyjadrovania, vydali protest aj slovenské proslovenské organizácie slovenskej inteligencie – Združenie slovenskej inteligencie – Korene a Kongres slovenskej inteligencie, ktoré Vám prikladám.

Z akademického prostredia reagoval na tento prepad rektor Technickej univerzity v Košiciach p. prof. Stanislav Kmeť, CSc.:

„Vážený pán docent Ing. Ján Dudáš, DrSc.,

v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z.,  teda Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som vždy považoval, a stále považujem slobodu vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ako aj zverejňovanie ich výsledkov, za zásadnú pre ďalší rozvoj vedy a spoločnosti. Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom.

S pozdravom

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor TUKE

18.6.2020“

Na tento humánny postoj som reagoval:

„Súhlasím, že využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade s humánnymi zásadami skutočnej demokracie a s humánnym právnym poriadkom. Avšak subústavné zákony, ktoré sú v evidentnom rozpore nielen so základnou právnou listinou štátu – Ústavou Slovenskej republiky a navyše v rozpore aj s medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach, vytvárajú absurdnú schizofrénnu legislatívu a následne absurdné schizofrénne súdnictvo, ktoré sú v priamom rozpore s demokraciou a právnym štátom. Obdobne absencia nezávislej súdnej moci je v rozpore s princípom moderného právneho štátu. Takáto absurdná schizofrénia je nemožná a nepredstaviteľná v skutočných vedách“.

Už nemecký vzdelanec O. Spengler v svojom diele „Zánik Západu“ tvrdil, „že platnosť práva ostáva v každej dobe závislá na materiálnej moci jeho pôvodcu. Právna náuka svoju vlastnú úlohu doposiaľ ani nepoznala. Požiadavkou sa stáva prestavenie celého právneho myslenia podľa analógie vyššej matematiky a fyziky“(Spengler 2017, s. 514, 884).

Absencia princípu pravdy pri konštituovaní legislatívy (bez pravdy nemôže byť spravodlivosť) spojená mnohokrát so sebecentrickou nerozhľadenosťou a pocitom výlučnosti právnikov ako v akademickom prostredí tak i v právnických zamestnaniach je pravdepodobne efektívnou zábranou proti pochopeniu absurdnej schizofrénie, ktorá nie je možná v skutočných vedách – prírodných vedách ani technických vedách. Táto absurdná schizofrénia legislatívy a súdnictva navrhuje myšlienku nielen o tristnej nedovzdelanosti navrhovateľov a schvaľovateľov schizofrénnej legislatívy – protiústavných subústavných zákonov, ale aj myšlienku o zlyhaní nielen odbornej morálky, ale aj o zlyhaní humánnej morálky navrhovateľov a schvaľovateľov absurdnej schizofrénnej legislatívy a súdnictva.

Pokiaľ dve moci – zákonodarná a výkonná kreujú svoju funkčnú štruktúru bez ovplyvňovania inými zložkami moci, súdna moc je pri kreovaní podľa Ústavy SR závislá od zákonodarnej i výkonnej moci, čím je porušený demokratický princíp právneho štátu, formulovaný už Montesqieuom, aby všetky tri zložky moci boli nezávislé. Podriadenie súdnej moci zákonodarnej a výkonnej je v rozpore s princípom právneho štátu. Štát nemôže byť právnym štátom, pokiaľ súdna moc je závislá od výkonnej a zákonodarnej moci (advokát s 50 – ročnou praxou JUDr. P. Z.).

Ohľadne extrémizmu:

Najpresnejší jazyk je jazyk matematiky (filozof Kant). Napríklad vo funkčnom priebehu niektorej fyzikálnej veličiny popri očakávanom normálnom priebehu sa môžu vyskytnúť maximá alebo minimá funkčnej závislosti, ktoré sa označujú ako lokálne extrémy. Analogicky v prípade legislatívy ako normály stav môžeme označiť demokraticky formulovanú ústavu. A čo je v rozpore s ústavou, spĺňa podmienku legislatívneho extrému či extrémizmu. A ak tieto extrémy navrhujú a schvaľujú právne vzdelané osoby, jedná sa dokonca o právnický superextrémizmus.

Pojem extrémizmu bol do legislatívy Slovenskej republiky inkorporovaný vágne a rozšírene prostredníctvom gumových paragrafov, ktoré boli zavedené do slovenskej legislatívy v roku 2008 zrejme ako analógia „ideozločinu“ z Orwellovho románu „1984“. Orwell (pôvodným menom Eric Arthur Blair) však tento román napísal v roku 1949 ako varovanie, a nie ako návod na dementnú deformáciu práva. Možno sa oprávnene domnievať, že je prejavom odbornej právnej i humánnej schizofrénie tento „ideozločin“ – tzv. extrémizmus inkorporovať do trestného poriadku ako trestný čin a pritom ignorovať skutočný legislatívny extrémizmus a právnický superextrémizmus, ktorý vytvára chaos v legislatíve a v súdnictve.

Preto Vás, vážený pán premiér,

nielen ako vedec a intelektuál, ale predovšetkým ako občan Slovenskej republiky, ktorá v Ústave Slovenskej republiky zakotvuje demokraciu ako vládny princíp, žiadam:

  1. O podniknutie účinných legislatívnych a iných krokov na zastavenie môjho šikanovania súdnou a výkonnou mocou za nezávislý vedecký výskum, ako aj za zastavenie šikany iných osôb obvinených z pseudotrestnéhočinu „extrémizmu“;
  • O podniknutie účinných a efektívnych krokov na odstránenie pojmu extrémizmus z trestného poriadku SR, pretože sa nevyužíva právne, ale zneužíva sa na politické ciele určitých síl, ktoré vytvárajú snahu byť štátom v štáte;
  • O podniknutie účinných krokov na potrestanie činiteľov súdnej a výkonnej moci, ktorí porušujú ústavu, zaštiťujúc sa pseudotrestným činom tzv. „extrémizmu“;
  • O presadenie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci ako aj od zákonodarnej moci v Ústave SR, aby SR bola demokraticky právny štát nielen proklamatívne, ale aj „de facto“;
  • V každej intelektuálnej či výrobnej činnosti je termínovanie jej činnosti, čo nie je zavedené pre Ústavný súd Slovenskej republiky resp. aj iné súdy Slovenskej republiky, čo je unikát, ktorý sa nevyskytuje a je nepredstaviteľný v iných intelektuálnych činnostiach či výrobných činnostiach, obzvlášť keď intelektuálna náročnosť právnickej praxe s výnimkou sofistikovaných prípadov je na úrovni riešenia lineárnej algebraickej rovnice, čo je učivo 6. triedy základnej školy. V CK monarchii tomu zodpovedalo pracovné zaradenie sudcu ako „vyššieho úradníka“. Absencia termínovania súdnych rozhodnutí resp. jej porušovanie legislatívne zakotvuje lenivosť či nečinnosť súdov, spôsobujúcu kolaps efektívneho a spravodlivého súdnictva, vyjadrenú aj stanoviskom zahraničných expertov:

SÚDNICTVO SR JE NA ÚROVNI AFRICKÝCH KRAJÍN“ (TV Markíza, 28.3.2005).

Preto Vás, vážený pán predseda vlády,

žiadam o legislatívne zakotvenie termínov súdnych rozhodnutí.

S pozdravom

Doc. Ján Dudáš, DrSc.

Technická univerzita

Košice

Prílohy:

NAKA – popis prepadu komandom NAKA

Protest doc. Dudáša

Príkaz na domovú prehliadku – 3 x

Zápisnica z domovej prehliadky – 2 x

Protest Kongresu slovenskej inteligencie voči potláčaniu slobody slova a zneužívaniu brachiálnej moci

Protest združení slovenskej inteligencie – Korene: Otvorený list – Bráňme si slobodu a zastavme návrat k totalite!

Viac informácií k listu si môžete prečítať v tomto článku

- Podporte nás -

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň