nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyStanovy SKSI Slovakia plus

Stanovy SKSI Slovakia plus

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Stála konferencia slovenskej inteligencie SLOVAKIA PLUS (ďalej len SKSI SLOVAKIA PLUS) je dobrovoľným občianskym združením v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov – zák. č. 300/1990 Zz., zák. č. 531/1991 Zz. a zák. č. 62/1993 Zz.
2. SKSI SLOVAKIA PLUS je samostatnou právnickou osobou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike i v zahraničí.
3. Sídlom SKSI SLOVAKIA PLUS je Bratislava.

Článok 2
Ciele a činnosť združenia

1. Základným cieľom SKSI SLOVAKIA PLUS je aktivizovať a integrovať tvorivý odborný a duchovný potenciál Slovenska v prospech budovania nezávislého, demokratického a právneho štátu ako skutočného domova nielen pre príslušníkov slovenského národa, nech žijú kdekoľvek na svete, ale pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
2. SKSI SLOVAKIA PLUS je interdisciplinárne, pracovné a otvorené združenie, umožňujúce uplatnenie odborných vedomostí všetkým, ktorí sa stotožňujú s jej zámermi a chcú prevziať na seba úlohy vyplývajúce z povinností inteligencie v demokratickej spoločnosti. Svoju činnosť organizuje v sekciách, najmä v ekonomickej, kultúrnej a politologickej.
3. Na plnenie svojich cieľov využíva SKSI SLOVAKIA PLUS predovšetkým činnosti:
– pripravuje pravidelné odborné konferencie, semináre a iné pracovné stretnutia odborníkov,
– vydáva publikácie a iné tlače na prezentáciu svojich výsledkov a výsledkov odbornej práce svojich členov,
– organizuje stretnutia a besedy na odborné i aktuálne tímy pre širokú verejnosť.
4. Výsledky SKSI SLOVAKIA PLUS sú bez obmedzenia k dispozícii Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi a vláde i ďalším inštitúciám a jednotlivcom, ktorí o ne prejavia záujem v snahe využiť ich v prospech národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky.
5. SKSI SLOVAKIA PLUS spolupracuje s obdobnými združeniami v Slovensku i v zahraničí, ktoré majú s ňou totožné alebo príbuzné ciele.

Článok 3
Členstvo v združení

1. SKSI SLOVAKIA PLUS združuje občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na sociálnu, etnickú, náboženskú alebo politickú príslušnosť či pôvod a Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len občania).
2. Členom SKSI SLOVAKIA PLUS (ďalej len združenie) sa môže stať každý občan starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jej programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu problémov ekonomiky, kultúry a politicky v Slovenskej republike a je ku nej lojálny.
3. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky výbor združenia.
4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
5. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.
6. Zánik členstva:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia výboru,
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.
7. Významným domácim alebo zahraničnými osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o hospodársky, kultúrny alebo duchovný rozvoj Slovenskej republiky môže byť udelené čestné členstvo v združení.

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
2. Povinnosti člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia, propagovať a obhajovať myšlienky a ciele združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) platiť členské príspevky.

Článok 5
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) výbor,
c) štatutárny orgán,
d) revízna komisia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov výboru,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f) rozhoduje o udelení čestného členstva,
g) rozhoduje o vylúčení člena združenia,
h) rozhoduje o zrušení združenia.
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Výbor zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 7
Výbor združenia

1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Výbor má najmenej deväť členov, ktorých funkčné obdobie je trojročné. Výbor sa schádza najmenej raz mesačne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
3. Výbor najmä:
a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
e) rozhoduje o prijatí za člena, o pozastavení členstva členovi združenia a navrhuje valnému zhromaždeniu jeho vylúčenie,
f) navrhuje valnému zhromaždeniu udelenie čestného členstva,
g) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
i) na zabezpečenie organizačných a administratívnych prác spojených so združením zriaďuje výbor združenia sekretariát, ktorého pracovníci sú v pracovnom pomere.

Článok 8
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda výboru a jeho štatutárnym zástupcom je podpredseda, ktorí zastupujú združenie navonok.
2. Zastupovaním združenia v konkrétnych záležitostiach môže výbor splnomocniť aj iné osoby.

Článok 9
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 4 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
3. Revízna komisia najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c) výnosy majetku,
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia. Za hospodárenie zodpovedá výbor.

Článok 11
Zánik združenia

1. združenie zaniká dobrovoľným ukončením činnosti, alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie dobrovoľným ukončením činnosti, výbor ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie prevedie rovným dielom a členov Združenia organizácií slovenskej inteligencie.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Združenie vzniklo na zakladajúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v dňoch 30. novembra až 2. decembra 1992 v Častej.
2. Zmena stanov združenia bola schválená na valnom zhromaždení dňa 7. decembra 1994. Upravené stanovy nadobudnú platnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

- Podporte nás -

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň