streda, 12 júna, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyTlačová konferencia ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky dňa 1. septembra 2020 pred...

Tlačová konferencia ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky dňa 1. septembra 2020 pred NR SR

Dobrý deň dámy a páni,

vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii združení slovenskej inteligencie Korene, ktoré sme zorganizovali na tomto symbolickom mieste, pred Národnou radou SR, pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR.

Stav dnešnej spoločnosti je podľa nás kritický a preto vyzývame politikov, aby si pozorne vypočuli naše vyhlásenia a návrhy na zvrátenie tohto stavu a začali konať v prospech slovenského národa, zachovania zvrchovanej a suverénnej Slovenskej republiky a jej ďalšieho rozvoja. Slovenskú verejnosť chceme informovať, že toto sú skutočné problémy a riziká, ktoré nám hrozia, a nie tie, ktoré nám podsúvajú tzv. mienkotvorné médiá.

S príspevkami vystúpia členovia združení slovenskej inteligencie Korene, takisto zástupcovia ďalších organizácií a zhodnotia stav spoločnosti so zameraním na funkčnosť a dodržiavanie Ústavy SR.

Svoje stanoviská postupne predstavia: Akad. mal. Viliam Hornáček – predseda združení slovenskej inteligencie Korene,  Mgr. Margaréta Vyšná – členka združení slovenskej inteligencie Korene a zároveň zástupkyňa Generácie 2020, Mgr. Roman Michelko – za združenia slovenskej inteligencie Korene, Prof. Štefan Hrušovský – za združenie Rastic, ThDr. Ján Košiar – katolícky kňaz, Mgr. Rafael Rafaj – za Inštitút národnej politiky, Stanislav Pánis – za Spoločnosť pre zachovanie tradícií, Ľudovít Števko – za Slovenskú asociáciu novinárov, Mgr. Miroslav Vetrík – publicista. Prosím Akad. maliara Viliama Hornáčka, aby sa ako prvý ujal slova.

Prejav Akad. maliara Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie KORENE ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky

Aj nebo dnes plače nad tým, akí politickí predstavitelia najvyšších orgánov štátu riadia Slovenskú republiku a ovplyvňujú osud slovenského národa.

My sme však neprišli plakať, ale – ako to KORENE a ich členovia „vždy v prvej línii na čele národných síl v službe národu a vlasti“ konajú už vyše tridsať rokov – jasne vyjadriť svoj postoj a verejne prejaviť svoje odhodlanie pokračovať v boji za naplnenie pravdivého odkazu zmyslu slovenských dejín a za ľudsky dôstojný život slovenského národa.

Od čias najmúdrejšieho zo slovenských štátnikov kráľa Rastislava – tvorcu koncepcie a budovateľa prvého národného slovenského štátu našich predkov Slovenov – zmyslom slovenského dejinotvorného úsilia, zápasov a bojov je: SLOBODNÝ NÁRODNÝ ŽIVOT A ZVRCHOVANÉ ROZHODOVANIE O VLASTNÝCH VECIACH, VZŤAHOCH A ZÁUJMOCH V POSTAVENÍ ROVNOPRÁVNEHO A REŠPEKTOVANÉHO SUBJEKTU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV.

Tieto hodnoty a výsady subjektu medzinárodného práva sú pod našim národným menom „MY, NÁROD SLOVENSKÝ…“ zakotvené v preambule najvyššieho zákona nášho štátu, ktorý je v čl. 1 Základné ustanovenia Ústavy SR charakterizovaný vyhlásením „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“

S touto Ústavou SR z 1. 9. 1992 sme boli v roku 1993 – všetkými štátmi sveta – prijatí do medzinárodného spoločenstva. Táto skutočnosť by mala všetkých občanov slovenského štátu – predstaviteľov Slovenskej republiky však bezpodmienečne musí – zaväzovať, aby Ústavu SR dodržiavali a konali výhradne v zmysle jej ustanovení!

Vzhľadom na celosvetovú krízu úcty k hodnotám ľudskosti a ľudskej kultúrnosti ako aj snahy globalistov oslabovať suverenitu štátov – s cieľom uzurpovať si nadvládu nad ľudstvom a zdrojmi sveta a totalitnými spôsobmi diktovať všetkým vôľu úzkej skupiny oligarchov – za trvalé priority rozvoja slovenskej spoločnosti a jej štátu považujeme: Všestranné posilňovanie vnútornej integrity a upevňovanie bezpečnosti Slovenskej republiky v zmysle Ústavy SR. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti nášho ďalšieho vývoja je zachovanie si slovenskej identity a autentickej slovenskej kultúry. Rovnako dôležitá je naša potravinová, energetická aj intelektuálna bezpečnosť, aby sme si dokázali naše vnútroštátne problémy riešiť sami a neboli sme odkázaní na cudzie ideológie ani vzory.

Prežívame ďalšiu zo skúšok našej národnej aj občianskej zrelosti a našou povinnosťou je zvládnuť ju so cťou národa tvorcov hodnôt. Nech nám pri zdolávaní prekážok  pomáha skúsenosť a múdrosť velikánov našich dejín a vedomie, že všetky doterajšie generácie slovenských národovcov a vlastencov to mali nepomerne ťažšie a nebezpečnejšie ako my.

Rok 2020 je v mnohom prelomový a preto si vyžaduje múdre rozhodnutia aj odvážne činy!

Je to osudová výzva pre celý slovenský národ, najmä však pre mladú generáciu, aby sa ujala svojej nezastupiteľnej povinnosti na čele nášho ďalšieho vývoja. Je to úloha ťažká, ale nanajvýš čestná. Naša Generácia KORENE jej v tom bude všetkými svojimi silami, schopnosťami a skúsenosťami z bojov za rovnoprávnosť pomáhať. Aby sa naša odveká vlasť mohla oprávnene nazývať SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO!

1. mája 2004 Slobodná rada slovenského národa obnovila SNR 1848 ako „parlament cti a svedomia národne uvedomelej slovenskej inteligencie.“ Text Devínskej prísahy, ktorou 138 slovenských osobností potvrdilo svoje rozhodnutie brániť a presadzovať slovenské národnoštátne záujmy ponúkame ako vzor textu PRÍSAHY POSLANCOV SÚČASNEJ NR SR.

Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, konať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou  skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, vďačných a verných synov a dcér slovenského národa. Tak prisahám!

Stanovisko Generácie 2020 ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky.

My, Generácia 2020, ako príslušníci slovenského národa žiadame v Deň Ústavy Slovenskej republiky, jedného z najvýznamnejších štátnych sviatkov nielen zachovanie súčasného znenia Preambuly Ústavy Slovenskej republiky, ale aj jej posilnenie v zmysle národnej identity. Ešte stále sme tu my – Slováci, najpočetnejšie spoločenstvo s najsilnejšou a najstaršou kolektívnou identitou s neodňateľnými štátotvornými právami i ambíciami a žiadne mocenské menšinové záujmy, či tzv. moderné vízie nebudú diktovať, uzurpovať si a vydierať taký starobylý a skúsený národ ako je národ slovenský. Zrušenie Dňa Ústavy Slovenskej republiky, ako to navrhujú ešte nezrelí tzv. politickí zástupcovia by bol jasným signálom na odovzdanie štátu uzurpátorom. Občania budú mať taký vzťah k svojmu štátu, aký ho vytvoria samotní predstavitelia štátu. Namiesto toho sme však svedkami odovzdávania jednej štátnej strategickej právomoci za druhou. Niekto v našom štáte má mimoriadny záujem o opätovnú vojenskú okupáciu Slovenska proti vôli jeho občanov. Ako inak nazvať údajný prísľub na pobyt amerických vojsk na letisku Sliač pod zámienkou jeho modernizácie? Keďže Slováci nemajú prístup k týmto informáciám, žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o prešetrenie a zverejnenie informácií okolo tzv. modernizácie sliačskeho letiska.        

S rozhorčením sledujeme nové nebezpečenstvo na podnet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ponúkajúce Slovákom dvojité slovensko-maďarské občianstvo. Ak ich raz Slovensko udelí, už ich tak skoro nebude môcť zrušiť. Chceme mať v štáte a pri slovenskej vláde ďalších cudzích štátnych tajných agentov s cieľom efektívneho rozkladu štátu z vnútra? Nové menšinové iredentistické iniciatívy nepoučiteľne aj naďalej sledujú rovnaký cieľ, v rámci neho opäť útok na Benešove dekréty a zrušenie účinnosti predpisov viažucich sa na právne podložené skonfiškovanie pozemkov. Znamenalo by to zrušenie trestu zločincom. V kombinácii s uznaním takýchto zdedených majetkov po maďarských predkoch môže hroziť, že ak bude udelené aj druhé štátne občianstvo a zároveň takému občanovi sa vráti pozemok, mohol by si nárokovať zapísať ho ako nový občan Maďarska. Môže ísť najmä o súvislé pozemky na Žitnom ostrove. Považujeme to za skrytú iredentu menšinových politických strán na Slovensku podporovanú maďarským zahraničím a opätovne vyzývame štátne orgány, aby konali. Navrhujeme možnosť získania dvojitého občianstva len bilaterálnymi zmluvami medzi štátmi.

V Čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky je uvedené, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Žiaľ, od jej prijatia v roku 1992 sa činnosťou vlastizradcov veľa zmenilo. Dnes Čl. 7 ods. 2, v ktorom je uvedené, že „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“, našu vybojovanú zvrchovanosť úplne popiera. Žiadame novelou zákona nesúlad týchto článkov zmeniť a zachovať platnosť zvrchovanosti Slovenskej republiky v úplnom rozsahu.

Základné ľudské práva zakotvené v slovenskej ústave porušujú samotné štátne orgány. Z našej iniciatívy v Petícii proti potláčaniu slobody slova a za zastavenie trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc., vyzývame Slovákov, aby využili všetky ústavné možnosti na obranu proti zneužívaniu politickej moci a pasivitou a mlčaním neumožnili návrat k časom totality! Trestanie občanov za ich názory a navyše aj obranu slovenských národnoštátnych záujmov sú s našim demokratickým systémom nezlučiteľné. Nepovšimnuté však zostávajú protizákonné vyjadrenia namierené proti vlastnému štátu a národu. Preto žiadame rovnaký meter voči každému skutočnému extrémizmu na Slovensku!

Ešte novším nástrojom na zastrašovanie obyvateľstva je hrozba koronavírusu a jeho šírenia. Celosvetová hystéria, príprava na akúsi druhú vlnu šírenia vírusu a riziko povinného očkovania vakcínou s nepredvídateľnými vedľajšími účinkami. Na druhej strane – počet úmrtí na Covid 19 podľa oficiálnych štatistík na celom svete klesá, pragmaticky uvažujúce lekárske autority uvádzajú, že koronavírus je z medicínskeho hľadiska banálna záležitosť, ktorá predstavuje enormné výdavky pre slovenské zdravotníctvo, pritom však paralyzuje štandardnú zdravotnú starostlivosť. Slováci sú oveľa viac ohrození chorobami, ako sú zhubné nádory, srdcovocievne choroby, obezita či diabetes mellitus. Opatrenia hrubo zasahujú do integrity jednotlivcov i celej spoločnosti, ochromujú spoločenský, kultúrny a náboženský život, spôsobujú závažné hospodárske straty. Slobodne sa rozhodnime a odmietnime neprimeranú ochranu pred vírusom a cudziu naordinovanú obchodnú koncepciu aj na základe nášho vlastného zdravého, prirodzeného a inštinktívneho úsudku. Učme sa žiť. Zdravo, duchovne, kultúrne. Máme dostatok vzorov v našej slovenskej kultúre.

V Bratislave, 1. septembra 2020   členovia Generácie 2020

Ing. Branislav Čech

PhDr. Martin Lacko, PhD.

Mgr. Roman Michelko

RNDr. Igor Serváček

Mgr. Margaréta Vyšná

Radim Čatloš

Jozef Fila

Edita Rechtorisová

Videozáznam z tlačovej konferencie

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň