štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyListina cti a svedomia člena SNR

Listina cti a svedomia člena SNR

Slobodná rada slovenského národa – obnovená Slovenská národná rada je dobrovoľným združením, ktorého členovia stavajú záujmy slovenského národa nad všetky svoje osobné záujmy a vlastnú pôvodnú kultúru, jazyk a odkaz našich dejín, považujú za najhodnotnejší výtvor prirodzenosti, mentality a tvorivosti slovenského národa a nespochybniteľný dôkaz zmyslu jeho života.

         SNR je vrcholným orgánom cti a svedomia tvorivej časti slovenskej inteligencie, ktorá v súlade s kultúrnym odkazom európskeho dedičstva koná na prospech ľudstva v jeho zápase o lepší život a svet.

Vyznávame

 • Nenahraditeľnosť Života splývajúceho s Bohom do nerozlučnej jednoty dávajúcej zmysel všetkému, čo tvorí náš svet.
 • Spoločný cieľ a zmysel našej cesty, ktorý je v dosiahnutí slobodného, dôstojného a úspešného života slovenského národa a v zabezpečení jeho perspektívnej budúcnosti.
 • Spoločný postup, ktorý  je vždy účinnejší ako súčet jednotlivých činov.
 • Vzájomnú priateľskú pomoc, ktorá je prvým prikázaním každej cesty k úspechu.

Uznávame

 • Opodstatnenosť preventívnej iniciatívy proti hroziacemu zlu a skaze pozitívnych hodnôt ľudskosti.
 • Právo na účinný odpor proti krivde a násiliu.

Ctíme

 • Prirodzenosť ako prejav  súhlasu s našim určením v systéme života a sveta.
 • Slobodnú vôľu ako prvotný podnet k činom a prejav zdravej túžby byť sám sebou.
 • Odvážnosť a priamosť ako prejav osobnej statočnosti.
 • Náročnosť ako prejav  úcty k vytýčenému ideálu dokonalosti a výraz túžby neustrnúť na dosiahnutej úrovni.
 •  Kritickosť ako schopnosť objaviť podstatu a označiť slabiny problému.
 • Tvorivosť ako ideál spojenia vôle a schopnosti uskutočniť svoje túžby a sny.
 • Prezieravosť ako rozumné využitie získaných skúseností.
 • Nezávislosť ako najvyšší stupeň slobody myslenia a konania.
 • Cieľavedomú vytrvalosť ako dôkaz pevnosti presvedčenia o správnosti nastúpenej cesty.
 • Obetavosť ako prejav schopnosti povýšiť spoločné nad svoje vlastné.
 • Nezištnosť a úprimnosť ako samozrejmosť voči tým, ktorí idú s nami spoločnou cestou.
 • Spravodlivosť ako najsprávnejšie riešenie vždy a za každých okolností.
 • Múdrosť ako dôkaz schopnosti obstáť v skúškach života a obhájiť si v ňom svoje miesto.

Pripúšťame

 • Kto nerozumie alebo zabudol, má sa pýtať a kto vie, musí mu odpovedať.
 • Kto nemá a potrebuje na spoločnú činnosť, smie si pýtať a kto má, nesmie odmietnuť.
 • Kto nevie alebo nemôže splniť prijatú úlohu,  požiada o pomoc iných členov.

Odmietame

 • Všetko, čo bráni dosiahnutiu a zabezpečeniu nášho spoločného cieľa.
 • Sebectvo, ľahostajnosť a pasivitu vo všetkých formách a prejavoch.
 • Samoľúbosť, povýšenectvo a pokrytectvo vo všetkých vzťahoch.
 • Hašterivosť a klebetnosť vo veciach spoločného záujmu.
 • Neschopnosť či neochotu plniť záväzky a sľuby.
 • Nespoľahlivosť pri vykonávaní úloh či dodržaní slova.
 • Nezodpovednosť pri plnení si povinností.
 • Podlízavosť a úslužnosť voči moci, ktorá škodí národu a štátu.
 • Zneužívanie schopností na zlé, škodlivé a nízke ciele.

Ukladáme

 • Budovať autoritu SNR, ktorej dosiahnutá úroveň je spoločnou cťou

a majetkom všetkých členov.

 • Aktívne a tvorivo propagovať spoločné hodnoty.
 • Byť príkladom všetkým, ktorí to v záujme našej spoločnej veci potrebujú.
 • Nikdy sa dobrovoľne nevzdať dosiahnutej úrovne.
 • Vždy konať s vedomím, že všetko možno zlepšiť.
 • Hľadať príčiny problémov a iniciatívne ich riešiť.
 • Nesťažovať sa cudzím, ale oslovovať vlastných.
 • Nehľadať výhovorky, ale východiská.
 • V každom neúspechu hľadať najmä svoju vinu.
 • Vždy uprednostňovať čisté a čestné pred nečistým a podlým.

Prikazujeme

 • Prísaha zaväzuje bez výhrad česť, svedomie a konanie všetkých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli kráčať spoločnou cestou k spoločnému cieľu.
 • Vzájomný sľub a dané slovo členov sú rovnocenné prísahe.
 • Porušenie prísahy, sľubu či slova daného členovi, je viazané na ospravedlnenie sa   zhromaždeniu členov a náhradu spôsobenej  škody.
 • Vážne poškodenie  či zrada iného člena, spoločných záujmov SNR či slovenského národa alebo štátu je neprípustná! Ten, kto sa takto previnil  – smie uplatniť ešte svoje posledné právo – odísť z našich radov bez cti a urobiť svoju poslednú povinnosť – vrátiť preukaz člena SNR.

Veríme

 • Naše konanie je správne a čestné, , lebo nie je zamerané proti iným ani na ich úkor.

Sme presvedčení

 • Silní a úspešní budeme iba vtedy, keď budeme múdri, svorní, vytrvalí a zodpovední v dodržiavaní našich predsavzatí.

*

Svoje úprimné presvedčenie o správnosti a užitočnosti nášho konania potvrdzujeme svojimi podpismi:

Symboly a doklady obnovenej SNR

Historický relikviár, ktorý obsahuje: originálnu pečať SNR z roku 1848, brúsenú  hranačku Jána Francisciho a dokumenty Devínskej prísahy, spolu so zástavou  SNR 1848 – 2004, sú základnými symbolmi Slobodnej rady slovenského národa – obnovenej SNR.

Strata relikviára a zástavy SNR je neospravedlniteľná.

*

Slávnostné dokumenty sú potvrdzované historickou pečaťou: Slovenská národnia rada 1848 a  ostatné dokumenty  dvojpečaťou: Slobodná rada slovenského národa 2004 a Slovenská národná rada 1848 – 2004.

*

Členský preukaz tvorí  spolu s jeho majiteľom  nedeliteľný celok a je podmienkou účasti na všetkých podujatiach SNR.

*

Všetky uvedené symboly a doklady sú predmetmi najvyššej úcty a ochrany a ich strata  alebo zneužitie sa prinajmenšom rovná strate dôvery a v krajnom prípade sa posudzuje ako zrada spoločných záujmov.

*

Nedbanlivosť a ľahostajnosť pri zaobchádzaní so symbolmi a dokladmi či zrada v akejkoľvek podobe sa nepripúšťa a trestá sa vylúčením.

Vzťahy medzi členmi SNR

Základom vzťahov medzi členmi je vzájomná úcta, dôvera, nezištná priateľská pomoc  

a obetavosť.

*

Čestní predsedovia majú právo zvolávať stretnutia predsedníctva podľa vlastného uváženia a viesť spoločné stretnutia. Podpisujú sa na všetky významné dokumenty SNR.  

Predseda zabezpečuje priestory ústredia, chráni a opatruje symboly, znaky, doklady a archív SNR a po odsúhlasení predsedníctvom zvoláva valné zhromaždenia a zabezpečuje aktívnu a koordinovanú činnosť SNR. Je zároveň hovorcom a štatutárom s podpisovým právom.

*

Radový člen je povinný sa ohlásiť na ústredí minimálne  raz za mesiac, kým členovia predsedníctva minimálne raz za týždeň.

*

Každý člen je povinný jasne a zrozumiteľne reagovať na výzvy či pozvánky na spoločné akcie a svoju prípadnú neúčasť včas zdôvodniť a ospravedlniť.

*

Všetci členovia iniciatívne vytvárajú vlastné vízie a projekty riešení a aktívne a zodpovedne sa podieľajú na ich uskutočňovaní.

*

V záujme plnenia  našich predsavzatí, akcieschopnosti a vzhľadom na potrebu aktuálnosti vyjadrovania sa k otázkam našej spoločnosti – o spoločných dokumentoch či o prípadných sporných otázkach rozhoduje hlasovaním prostá väčšina prítomných členov.


Vo Vyhlásení obnovenia SNR 1848 ako „parlamentu cti a svedomia slovenskej národne uvedomelej inteligencie“ 1.5.2004 na Devíne „ v deň vstupu EÚ na  výsostné územie SR“ som pred slávnostnou „Devínskou prísahou“ 183 členov „Slobodnej rady slovenského národa“ okrem iného prečítal: „Vychádzame z presvedčenia, že politika v slobodnej demokratickej spoločnosti nie je iba výsadou politikov a verejných činiteľov. Politika tvorí prirodzenú súčasť života slobodných občanov ako jedno z ich základných práv, ale aj povinností…“

P.S.

Že na to mnohí – aj prísažní členovia obnovenej SNR – zabudli, to dokazuje päť národnými silami slovenskej spoločnosti prehraných volieb!

Nevyhrali  tí, ktorým je Brusel bližší ako Bratislava, ale prehrali tí, ktorí tvoria národné sily a – svojou neschopnosťou a neochotou spolupracovať a vzájomnou nevraživosťou –  doniesli víťazom moc priamo do rúk a vydali napospas ich rozhodovaniu slovenský  národ a štát.

V. Hornáček 10.4.2020

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň