štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img

BRATISLAVSKÉ MEMORANDUM

Slovanstvu a svetu

Poučení skúsenosťami z vlastného vývoja aj dejinami  ľudstva  a  vedomí  si  nebezpečenstva plynúceho zo stále sa stupňujúcej  krízy spôsobenej  nerešpektovaním  medzinárodného práva aj  hrozby  použitia  zbraní hromadného ničenia, ktorými o dominanciu súperiace strany disponujú, rozhodli sme sa spoločným úsilím   odborných elít slovanských národov  pomáhať pri záchrane mieru – nášho prvoradého  záujmu –  a spoločne nájsť reálne,  ľudsky dôstojné a pre Slovanstvo aj všetky národy sveta prospešné východisko.

                 Tak ako tzv. veľká hospodárska kríza či I. a II. svetová vojna, aj súčasná globálna kríza je spôsobená opakovaným zlyhaním hodnotového systému tzv. západnej civilizácie, ktorá nad všetko – aj nad  život a hodnoty ľudskosti – nadradila zisk a  sebecký prospech na úkor celého ľudstva a jeho budúcnosti. Hlavným reklamným produktom tejto civilizácie je   konzumný  životný  štýl, ktorý  bezohľadne  a na úkor budúcich generácií  ničí nielen prírodné zdroje, ale propagovaním relativizmu, nihilizmu a bezperspektívnosti života degeneruje aj  prirodzené ľudskú tvorivosť ako základ kultúry. Konzumizmus ako netvorivý  a parazitický dekadentný životný štýl  ponižujúci človeka hlboko pod úroveň  schopností a možností  jeho ľudskej podstaty,  sa nikdy v dejinách neosvedčil a doviedol všetky ním postihnuté civilizácie k rozkladu  a zániku.

My sme sa rozhodli pre cestu života.  Chceme žiť v mieri a priateľskou tvorivou spoluprácou napĺňať podstatu a zmysel nášho života podľa vlastných predstáv, potrieb a záujmov.  

Slovania – na rozdiel od mnohých iných – nikdy nevytvorili rasistickú, nadradeneckú či vyvoleneckú ideológiu, boli však ich častou obeťou.

Pretože žiadna z našich doterajších integrácií založených na nám cudzorodých ideológiách a projektoch sa nám neosvedčila, považujeme za jediné čestné a prospešné riešenie tohto pre nás ponižujúceho stavu  – vrátiť sa k vlastným koreňom a pôvodným prameňom našej slovanskej identity a kultúry, aby sme organicky nadviazali na prirodzený, v priebehu tisícročí našou vôľou, schopnosťami a činorodým  hodnototvorným úsilím určovaný smer a spôsob nášho vývoja.

Sme presvedčení, že táto obroda životných zdrojov našej tvorivosti a novej motivácie – ako naša „slovanská renesancia“ založená na humanizácii vzťahov a kultúrnosti – nespôsobí nikomu ujmu ani škodu. Naopak, má ambíciu stať sa pozitívnym  príkladom a postupne aj vzorom pre celé ľudstvo.

S týmto vedomím  a s čistým svedomím ľudí nezaťažených nenávisťou voči iným –  ako Stála konferencia slovanskej inteligencie – začíname konať  našu prirodzenú a nezastupiteľnú povinnosť voči spoločenstvám, ktorých sme organickou súčasťou, aby sme vlastným príkladom vzájomnej spolupráce intelektuálnych elít slovanských národov a celého Slovanstva pomohli nájsť východisko zo súčasnej kritickej situácie v našich vzájomných medzinárodných vzťahoch.

Naším hlavným zámerom je integrovať a aktivizovať tvorivý intelektuálny potenciál Slovanstva a zapájať ho do vytvárania vlastnej koncepcie nášho života a zabezpečovania jeho dlhodobo perspektívnej budúcnosti.

Cieľom našej činnosti je naplniť dávne predpovede veľkých osobností našich aj svetových dejín o „veku Slovanstva“ ako vedúcej sily svetového pokroku  a vývoja ľudstva.

Hlavným orgánom SKSI bude „okrúhly stôl dohody“ ako symbol  zmierenia, porozumenia a spolupráce všetkých slovanských subjektov,  ktoré sa k tomuto spoločnému projektu nádeje a budúcnosti pripoja a aktívne sa zúčastnia plnenia jeho úloh.  

Aby sa náš zámer – tvorivou spoluprácou zjednocovať a aktivizovať intelektuálny potenciál všetkých slovanských národov a celého Slovanstva  – naplnil zmyslom a každý subjekt tejto spolupráce mohol prejaviť svoj názor aj osobnú iniciatívu, navrhujeme, aby sa odborné a pracovné konferencie intelektuálnych elít pod názvom „Slovanstvo a svet súčasnosti“ konali každoročne a vždy v inom hostiteľskom slovanskom štáte.

Na prvom mieste abecedného zoznamu slovanských štátov je Bielorusko. Veríme, že naši slovanskí bratia, predstavitelia bieloruskej inteligencie budú považovať za česť byť hostiteľmi  elity tvorivého potenciálu Slovanstva v jej spoločnom úsilí – riešiť spoločne spoločné problémy na  spoločný prospech.

Vzhľadom na skutočnosť, že ako Slovania sme príslušníci slovanských národov a Slovanstva, sme zároveň aj obyvateľmi Európy a sveta a spolu s inými národnými spoločenstvami tvoríme ľudstvo a jeho jednotu v mnohosti ako sa v priebehu vývoja vytvorila, ponúkame priateľskú tvorivú spoluprácu všetkým, ktorí sa stotožňujú s našou mierovou iniciatívou.

Za hlavné celosvetové priority ľudstva pri riešení problémov spôsobených súčasnou globálnou krízou považujeme:

  • Nastolenie  a  zabezpečenie  trvalého mieru  pre všetky národy sveta je  – vzhľadom na ničivú silu zbraní, ktorými  ľudstvo disponuje – našim prvoradým životným záujmom.
  • Odstránenie terorizmu vo všetkých jeho podobách je najbližším aktuálnym záujmom ľudstva. Pričom najnebezpečnejší je tzv. štátny či veľmocenský terorizmus, keď na presadenie zjavne iba sebeckých záujmov vládnucich skupín bývajú zneužité mená, prostriedky aj ozbrojené sily či priamo armády štátov, ktoré agresiami vnucujú slabším svoju vôľu, spôsob života a nadvládu. Napríklad čoraz častejšie bombardovaním civilných cieľov a sprievodným masovým vraždením nevinného a bezbranného obyvateľstva napadnutých štátov.
  • Obnovenie celosvetovej autority OSN  ako rešpektovaného garanta zákonnosti, spravodlivosti a civilizovaných zvyklostí v medzinárodných vzťahoch založených na dodržiavaní medzinárodného práva a Charty OSN, ktorá zaručuje každému slobodný spôsob svojho života a vlastného rozvoja.

Prejavom hlbokého úpadku a bezprecedentným príkladom neprijateľných spôsobov v civilizovaných medzinárodných vzťahoch je napríklad  nedávne vyjadrenie   štátnej tajomníčky MZ USA  „Fuck the EÚ!“  Typická pre súčasné medzinárodné vzťahy je aj skutočnosť, že nikto z kompetentných tento výrok nedementoval ani sa  neospravedlnil. Tento hanebný a odsúdenia hodný stav treba neodkladne zmeniť!

Hlavnou prvoradou úlohou slovanských národov a celého Slovanstva je:

  • Usporiadať si naše vzájomné vzťahy, aby mali skutočne bratský charakter a svoje spory riešiť výhradne mierovými prostriedkami. Len tak sa môže Slovanstvo stať uznávanou a rešpektovanou autoritou a prevziať civilizačnú štafetu ľudstva.
  • Vytvoriť si vlastnú koncepciu života a vzájomných vzťahov  prirodzene vychádzajúcu  z podstaty našej slovanskej identity a charakteru, aby sme mohli žiť  konečne podľa vlastných predstáv, potrieb a záujmov predovšetkým na náš a nie na cudzí prospech.
  • Neodkladne odstraňovať negatíva  vlastného vývoja a zároveň aj falošné hodnoty úpadkového  a nehumánneho  hodnotového systému  tzv. západnej civilizácie.
  • Vytvoriť si vlastnú hierarchiu hodnôt vychádzajúcu  z našich historických skúseností, ktoré sa nám v priebehu nášho vývoja osvedčili.
  • Chrániť a všestranne podporovať  normálnu, čiže funkčnú a svoje úlohy si zodpovedne plniacu rodinu a propagovať výchovu k rodičovstvu.
  • Zaviesť výchovu k prirodzenému vlastenectvu a formovanie kladného vzťahu k vlastným hodnotám nášho historického a kultúrneho dedičstva do všetkých typov škôl v SR aj  prostredníctvom  verejnoprávnych médií.

Súčasný stav Slovanstva – aj vzhľadom na dávne predpovede, aj vzhľadom na súčasné úlohy voči sebe a vlastnej budúcnosti – je natoľko neuspokojivý, že ho oprávnene možno označiť ako kritický. V takomto stave vzájomných vzťahov sa jednotlivé slovanské národy a ich štáty stávajú ľahkou korisťou tých, ktorí si na úkor Slovanstva rozširujú svoj životný priestor, zvyšujú štandard životnej úrovne a mocenské postavenie.

Je viac ako pravdepodobné, že – súčasnej presile cudzorodých  konkurenčných záujmov v globalizujúcom sa svete a prudkom raste ľudskej populácie – žiaden zo slovanských národov nedokáže sám odolávať a hrozí mu splynutie s tými lepšie pripravenými a postupne zánik…

Takýmto deštrukčným tlakom dokáže úspešne odolať iba kompaktné, ideou spoločného prospechu pevne vnútorne integrované spoločenstvo.

Slovanstvo – ak sa poučí z vlastného vývoja, odstráni vlastné negatíva a spojí svoje zdroje a tvorivý intelektuálny potenciál svojich národov – má na to všetky predpoklady a  môže sa stať dejinotvornou silou, ktorá je schopná prevziať civilizačnú štafetu ľudstva a naplniť tak svoje – už dávno predpovedané – historické poslanie.

Kedy, ak nie teraz, keď doterajšia vedúca sila svetového vývoja tzv. západná civilizácia opakovane zlyháva? A kto, ak nie naša generácia, ktorá je z každej stránky oveľa lepšie ako  doterajšie generácie Slovanov pripravená zvládnuť takýto epochálny projekt?  Dokážme, že na to máme aj vôľové,  intelektuálne a charakterové predpoklady!

Je to neopakovateľná historická príležitosť a zároveň výzva, ktorú nemáme právo odmietnuť!

Bratislava 8. decembra 2015

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň