sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodCiele, priority, zásady, koncepcieMemorandum k riešeniu súčasného stavu v Slovenskej republike

Memorandum k riešeniu súčasného stavu v Slovenskej republike

Na 162. výročie prijatia Memoranda národa slovenského v Martine predložilo Združenie slovenskej inteligencie Memorandum k riešeniu súčasného stavu v Slovenskej republike, v ktorom navrhuje riešenia a východiská z dnešného nepriaznivého stavu.

Memorandum vychádza zo Zásadných požiadaviek ZSI, ktoré sme predstavili pri príležitosti 30. výročia prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17. júla 2022.

Po troch desaťročiach existencie Slovenskej republiky hodnotíme súčasnú situáciu v hospodárskej, sociálnej a politicko-kultúrnej oblasti ako kritickú. Memorandum obsahuje 10 bodov, ktoré by mali viesť k naplneniu podstaty suverénneho a prosperujúceho štátu. Všetci zúčastnení členovia ZSI potvrdili súhlas svojim podpisom pod text memoranda:

Memorandum

 k riešeniu súčasného stavu v Slovenskej republike

jún 2023

Združenie slovenskej inteligencie predkladá riešenia a východiská pre naplnenie podstaty prosperujúceho suverénneho štátu. Po troch desaťročiach existencie Slovenskej republiky hodnotíme súčasnú situáciu v hospodárskej, sociálnej a politicko-kultúrnej oblasti ako kritickú.

Smerovanie Slovenskej republiky navonok maskované straníckou pluralitou v skutočnosti naberá charakter totalitného zriadenia podriadeného cudzej politickej moci. V záujme riešenia tohto nepriaznivého stavu predkladáme návrhy:

1.  Otvorenie procesu, ktorý nasmeruje Slovenskú republiku k obnove suverenity, politickej a vojenskej neutralite a k vyváženej zahraničnej politike

Prijatím zmeny Ústavy SR platnej od 1. 7. 2001, konkrétne Čl. 7 ods. (2) ústavy: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa Čl. 120 ods. (2),“ je v jednoznačnom rozpore s Čl. 1 ods. (1) tej istej Ústavy SR a bezpochyby okliešťuje suverenitu Slovenskej republiky.

Trváme na zrušení článkov a odsekov, ktoré obmedzujú suverenitu Slovenska a právomoci prenechávajú európskym alebo iným inštitúciám. Výklad musí byť jednoznačný a jednotlivé zákony si nesmú odporovať.

V súčasnosti môže Európska únia uvedenými článkami ústavy a svojou politikou znevýhodňovať Slovenskú republiku a vydávať nariadenia, ktoré jej obyvateľom môžu spôsobiť značné zdravotné, duchovné, duševné, kultúrne a v neposlednom rade aj ekonomické škody.

Za posledné roky, ale najmä od volieb do NR SR v roku 2020 sa presviedčame, že jednostranné politické a vojenské podriadenie Slovenskej republiky západným mocnostiam – predovšetkým Spojeným štátom americkým má za následok ohrozenie mieru v Slovenskej republike. Štát sa stáva kolóniou a skutočným služobníkom mocností, ktoré nielenže vťahujú jeho obyvateľov do vojnových konfliktov a ohrozujú bezpečnosť občanov Slovenska proti vôli jej väčšiny, ale ohrozujú aj samotnú existenciu Slovenskej republiky snahou o zatiahnutie do 3. sv. vojny. Slovenská republika sa zapojila do misií NATO, ktoré mali na svedomí státisíce civilných obetí, vrátane starcov, žien a detí a stala sa spojencom vojenského agresora, ktorý pod falošnou vlajkou destabilizuje štáty, narušuje mier a v konečnom dôsledku zabíja civilné obyvateľstvo. Takisto sme sa na pokyn prozápadnej propagandy a so súhlasom vlády SR zapojili do vyzbrojovania Ukrajiny napriek tomu, že nemáme voči nej žiadne medzinárodné záväzky a napriek varovaniam zo strany Ruskej federácie, že týmito aktivitami sa zaradíme na stranu znepriatelených štátov a môže byť ohrozená naša bezpečnosť. Uvedený proces spôsobil aj vážne oslabenie našej obranyschopnosti v dôsledku iracionálneho zbavovania sa vojenskej techniky.

Nesúhlasíme s agresívnou politikou akéhokoľvek štátu, rešpektujeme Chartu OSN a nemennosť hraníc. Nesúhlasíme so zapájaním sa do nevynútených vojenských konfliktov a žiadame začatie procesov vypovedania záväzkov, ktoré nás takto uvádzajú do postavenia spolupáchateľov medzinárodných zločinov.

Žiadame nasmerovať Slovenskú republiku k takej politike, ktorá nás nebude vojensky ohrozovať, konflikty bude riešiť mierovou diplomatickou cestou a ekonomicky bude spolupracovať s tými štátmi, s ktorými to bude pre občanov Slovenska najvýhodnejšie.

2. Prvoradými úlohami štátu musí byť potravinová, energetická a populačná bezpečnosť a starostlivosť o zdravie obyvateľov Slovenska

Za prvoradé a najdôležitejšie úlohy predstaviteľov štátu považujeme nasmerovanie Slovenska k čo najvyššej miere potravinovej sebestačnosti v základných oblastiach prežitia občanov (minimálne 70 % potravín z domácej produkcie). Vzhľadom na skúsenosti z minulosti môžeme konštatovať, že zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska nemôže byť problémom, pretože má k takémuto stavu všetky predpoklady. V kritických obdobiach krízy sú potraviny a voda najdôležitejšie hodnoty pre zdravé prežitie obyvateľstva a vláda SR by mala reagovať okamžitými opatreniami. Navrhujeme taký potravinový systém, ktorým sa Slovensko stane sebestačným a vytvorí životaschopnú potravinovú sieť domácich pestovateľov, poľnohospodárov, chovateľov, spracovateľov ovocia, zeleniny a mäsa a pod. Potravinová politika by sa mala orientovať na tradičnú životosprávu s konzumáciou sezónnych potravín. Už teraz však môžeme prispievať k potravinovej sebestačnosti uprednostňovaním slovenských výrobkov. Potravinová politika sebestačnosti a životosprávy zameraná na domáce potraviny by sa mala začínať už vo výchovno-vzdelávacom procese a v kultúrnej oblasti ako najvhodnejšieho prostredia pre osvetu správnej životosprávy.  Pôda je súčasť nášho národného dedičstva a nedá sa ničím nahradiť. Všetky prírodné zdroje vrátane vody a pôdy musia patriť štátu a byť pod jeho ochranou. Slovenskú pôdu môžu vlastniť iba slovenskí občania a musí sa zakázať predávanie pôdy cudzincom.  Potravinová sebestačnosť sa vzťahuje aj na pitné zdroje, ktoré sú na Slovensku (Žitný ostrov) najväčšie v strednej Európe. Navrhujeme prijať zákon s maximálnou ochranou pitných zdrojov a pôdy, ktoré sú súčasťou nášho národného dedičstva a nedajú sa ničím nahradiť. Nový zákon musí znemožniť masívne zaberanie úrodnej poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely, nadmerné používanie dusíkatých hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve, neriadené skládky odpadov či iného znečistenia z priemyslu a zamerať sa na zvýšenie povedomia obyvateľstva o podzemných vodách a ich ochrane.

Energetická bezpečnosť na Slovensku by sa mala spoliehať najmä na dobre vybudovanú elektrizačnú sústavu na Slovensku a nie na menej spoľahlivé obnoviteľné zdroje energií, ktoré nevie človek riadiť (slnko, vietor). Ide najmä o jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach, ktoré by mali fungovať podobne ako v roku 1998, kedy Slovensko po prvýkrát dosiahlo energetickú sebestačnosť. Obnoviteľné zdroje môžu byť ako doplnkové popri vode, plyne, uhlí, jadre či vodíku. Dnes túto stratu zbytočne a neefektívne dopĺňame zo zahraničia. Podľa niektorých slovenských energetikov je jadrová energetika „absolútne nevyhnutná“ pre štáty ako je Slovensko. Súčasná klimatická zmena a bezpečnosť dodávok len potvrdzuje nevyhnutnosť jadra. Jej prednosťou je vytvárať na malom priestore strategické zásoby paliva.

Počet obyvateľov, vrátane obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti na Slovensku dlhodobo klesá. Už v minulosti upozorňovali na tento závažný fakt demografi. 25 najpravdepodobnejších simulačných scenárov, ktoré vypracoval na Slovensku Infostat – Výskumné demografické centrum predpokladá, že pokles sa bude prejavovať až do roku 2085 a následne nastane stagnácia. Podľa najpravdepodobnejšieho scenára by sa mal počet obyvateľov na Slovensku do roku 2100 znížiť približne na 4,7 milióna obyvateľov. Zvýšiť by sa mal priemerný vek a proces starnutia obyvateľstva bude pokračovať minimálne do roku 2060. Aj keď vládni zástupcovia meškajú s opatreniami proti poklesu počtu obyvateľov a negatívny demografický vývoj sa už nedá úplne zastaviť, ešte stále je možné zvrátiť ho aspoň čiastočne. Populačná bezpečnosť je jednou z najnaliehavejších úloh štátu.

Naša skúsenosť z posledného obdobia v oblasti zdravotníctva a starostlivosti o zdravie obyvateľstva odhalila, aký dôležitý je kvalitný zdravotnícky systém. Zdravotný stav obyvateľstva podľa správ ministerstva zdravotníctva sa zhoršoval už pred rokom 2020. Za posledných desať rokov narastá chorobnosť na zhubné nádory, nárast diabetických ochorení, najmä s komplikáciami, vzostup hospitalizácií na všetky skupiny chorôb, vysoké rizikové faktory zdravia (obezita, zvýšený krvný tlak, fajčenie, neoptimálna fyzická aktivita). Problém zdravotníctva a zdravotného stavu obyvateľstva presahuje zdravotnícku oblasť a súvisí najmä s potravinovým systémom, životným štýlom obyvateľstva, jeho duchovným ukotvením, mediálnym prostredím, životným prostredím, ktoré sú v protiklade s globalizačnou tzv. kultúrou a presadzovaním opaku toho, čo by malo byť v prvom rade zdravé a dobré pre človeka. Preto treba k pacientovi pristupovať individuálne a uplatňovať celostnú medicínu, ktorá hľadá prvotné príčiny chorôb. Je potrebné realizovať prevenciu skôr a intenzívnejšie, a to správnou životosprávou, životným štýlom a výživou formou osvety v školách, kultúre či médiách.

Dostatočne silné duchovné ukotvenie v kresťanskej viere a rodnom duchovne môže poskytnúť zdravému obyvateľstvu vysokú duchovnú rovnováhu, ale dôležitá je najmä pre chorých, ale aj pre ich rodinných príslušníkov. Za prvoradé považujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti na štandardnej európskej úrovni – rýchlu zdravotnú pomoc, aj v časoch zdravotnej krízy, epidémií a pod., dostupné základné ošetrenie, skracovanie čakacích lehôt na operácie, bežnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach a pod. Pokiaľ sa zdravotný stav obyvateľstva bude riešiť iba v zdravotníckej oblasti, pacientov bude vždy dosť. Ako dlhodobý problém zdravotníctva vnímame odchod lekárov a sestier zo zdravotníckeho odvetvia do zahraničia, čoraz vyššie platby za lieky a zdravotnú starostlivosť a problémy okolo zdravotných poisťovní. Odliv zdravotníckeho personálu, podobne ako učiteľov či iných profesií nesúvisí iba s výškou platu a podmienkami v profesijnom prostredí. Je to opäť aj v súčasnom nastavení štátnej politiky na globalistické podmienky.  

3. Zavedenie slovenskej meny a založenie komerčnej Slovenskej národnej banky

V roku 1990 boli na Slovensku tri slovenské banky (VÚB, IRB, Slovenská sporiteľňa), ktoré obhospodarovali skoro polovicu aktív bankového sektora. Na konci roka 1998 bolo podľa štatistiky Národnej banky Slovenska domáce základné imanie v bankách na úrovni približne 63 %. Ku koncu roka 2021 to bolo už len 5,9 %. Vplyvom politických zmien a rozhodnutí politikov v neprospech národnoštátnych záujmov (Dzurindove vlády) výrazne poškodili finančné prostredie Slovenska.

Pri prechode Sk na Euro v roku 2009 bol výmenný kurz 1 Euro : 30,1260 Sk. Viacerí odborníci konštatujú, že sme boli okradnutí a jeden z vedeckých výpočtov ukázal, že kurz mal byť 1 : 19,1800.

V roku 2021 dokázali banky vygenerovať zisk 726,8 milióna Eur, aj napriek nepriaznivej situácii spôsobenej vládou a ňou riadenou krízou. Majoritná väčšina ziskov bánk však neodišla do štátneho rozpočtu, ale do zahraničia. Komerčné banky ovplyvňujú život bežných obyvateľov aj nastavením úverov, úrokov a poplatkov za bankové operácie a služby, ktoré sú v súčasnosti pre slovenských klientov nepriaznivé. Musíme sa riadiť menovou politikou v eurozóne a NBS na ňu nemá takmer žiadny vplyv.

S odborným riadením Slovenskej republiky, postupnou prípravou na vlastnú menu a vlastnou komerčnou bankou by sme neboli závislí na ničím nekrytých eurách. Vlastný bankový sektor by neriadili cudzie štáty, ale slovenskí ekonómovia, ktorí by ho nastavili presne na potreby Slovenska.

Navyše, pri súčasnom vedení a smerovaní EÚ, kedy sa čoraz intenzívnejšie začína skloňovať jej rozpad je načase bezodkladne túto možnosť modelovať, aby nenašla Slovenskú republiku nepripravenú.

4. Zachovanie existujúceho volebného systému s jedným volebným obvodom pre voľby do NR SR a nastavenie volebného systému pre voľby do samospráv obcí bez diskriminácie slovenského národa

V poslednom období narastajú tendencie zmeniť súčasný volebný systém do NR SR s jedným volebným obvodom na viacero volebných obvodov. V prípade viacerých volebných obvodov nie je doriešená otázka s národnostne zmiešaným obyvateľstvom na južnom území, kde by nastali nevyvážené podmienky voličov väčšinového slovenského obyvateľstva a voličov príslušníkov národnostných menšín, pričom slovenskí voliči by mohli byť znevýhodnení. Navyše, v prípade kľúčových celoštátnych záujmov by mohlo vzniknúť riziko nejednotného postupu politikov z jednotlivých krajov. Budovanie celostnej štátnej identity Slovákov a ukotvenie vo vlastnom štátnom systéme ako celku podľa nás nie je ešte na dostatočnej úrovni. 

Existujúci volebný systém do samospráv krajov a obcí upiera na jednej tretine slovenského územia s národnostne zmiešaným obyvateľstvom ústavné právo slovenskému obyvateľstvu podieľať sa na riadení svojich verejných záležitostí, rozhodovaní o existencii a rozvoji škôl, kultúre, športe a všeobecnom smerovaní a živote obce a kraja. Navrhujeme také nastavenie volebného režimu, príslušnej legislatívy a štátnej politiky, ktoré umožnia obyvateľom hlásiacim sa k slovenskej národnosti využívať ústavné práva, slobodný národný a kultúrny rozvoj bez akýchkoľvek obmedzení tak, ako na území s homogénnym slovenským obyvateľstvom.

5. Vybudovanie kultúrneho a mediálneho prostredia s uprednostnením tradičných hodnôt, morálnych a etických zásad, zabezpečenie nestrannosti informácií a názorovej plurality v spravodajských a politicko-publicistických programoch verejnoprávnych médií

Za tradičné hodnoty považujeme stáročiami overené skúsenosti našich predkov, ktoré pomohli prežiť a rozvíjať slovenský národ, slovenskú kultúru a historickú pamäť – národ, rod, rodinu, kresťanstvo, morálku, vieru, spolupatričnosť, sociálne cítenie, zodpovednosť a pod. Mnohé výskumy na Slovensku a prejavy správania sa Slovákov v každodennom živote potvrdzujú, že väčšina slovenského obyvateľstva je orientovaná na tradičné hodnoty. Rodinu pokladáme za základnú bunku spoločnosti. Rodičovstvo a rodina musia ostať pod osobitnou zákonnou ochranou a všestrannou podporou štátu. Vyzdvihujeme dôstojnosť a jedinečnosť ľudského života. Sme za jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Odmietame kultúru smrti a zvrátené ideológie propagované najmä zo strany predstaviteľov EÚ a zabíjanie nenarodených detí, ktoré sa EÚ snaží absurdne definovať ako ľudské právo. Tieto západné ideológie nejdú len proti náboženským zásadám, ale aj proti zdravému ľudskému rozumu, ľudskej prirodzenosti a populačnej bezpečnosti.

Aj dnes vo viacerých oblastiach vo vlastnom štáte prebieha asimilácia a diskriminácia Slovákov na národnostnom a jazykovom princípe. Preto je nevyhnutné, aby sa vládna reprezentácia riadila týmito faktami a nastavila tak aj svoju štátnu politiku a prispôsobila tomuto smerovaniu kultúrne a mediálne prostredie. Skultúrniť, „poľudštiť“ a kultivovať sa musí verejný kultúrny priestor, vytesniť vulgarizmus, egoizmus, experimentálne ideológie atď.

Informácie, na základe ktorých si dnes verejnosť utvára názor a na základe ktorých riadi svoj osobný život, pochádzajú z veľkej časti z najväčších mediálnych firiem. Masmédiá sú dnes významným nositeľom moci, pretože oni určujú, ako sú jednotlivé udalosti predkladané verejnosti. V spravodajskej oblasti nie sú používané len na reprodukovanie faktov a skutočností, ale čím ďalej, tým viac sú priamo tvorcami virtuálnej reality a prostredia, v ktorom žijeme.

Hlavným cieľom súkromných komerčných mediálnych spoločností je vytvárať obchodný zisk a nie pravdivo informovať verejnosť. Informácie sú triedené a cenzurované a na verejnosť sa dostanú prevažne iba tie, ktoré vlastníkovi média prinášajú nejakú formu výhod alebo zisku. 

Zákon č. 308/2000 Z. z. (Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách) má zabezpečiť, aby sa médiá nestali nástrojom propagandy tak, ako sa to už v dejinách stalo viackrát. V § 16  ods. 3 tohto zákona je uvedené, že vysielateľ je povinný:

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

Podľa nášho názoru § 16  ods. 3 v bodoch a) aj b) Zákon o vysielaní a retransmisii nie je dodržiavaný a jeho porušovanie je Radou pre vysielanie a retransmisiu a OČTK tolerované.

Tým, že sú slovenské masmédiá informačne úzko prepojené s médiami v zahraničí a častokrát len kopírujú veľké mediálne domy, sú nastavené na propagáciu protinárodnej globalistickej politiky bez ohľadu na potreby väčšiny občanov SR a nepohodlné domáce názory podporujúce národnoštátne záujmy sú z verejného mediálneho priestoru vytesňované. 30 rokov po zániku ČSFR a obnove štátnej samostatnosti Slovákov v RTVS stále pretrváva glorifikácia zaniknutého Československa a výrazná, submisívna orientácia na Čechov a český, resp. čechoslovácky pohľad na dejiny. Trváme na programovom poslaní RTVS, ktoré sa výrazne odlišuje od poslania súkromných: verejnoprávne médium je národnou, nezávislou, informačnou, kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou.

Nečinnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu a OČTK dáva priestor mediálnej manipulácii, prezentovaniu poloprávd a klamstiev, ktoré v konečnom dôsledku väčšine občanov Slovenskej republiky škodia, či už na úrovni vzdelania, zdravia, financií, kultúry aj sociálneho zabezpečenia. Preto je nevyhnutné vykonať opatrenia na zabezpečenie vyššej aktivity a dodržiavanie existujúcich právnych noriem.

Tento stav v médiách je v priamom rozpore so záujmami Slovenskej republiky a práv a slobôd občanov zakotvených v Ústave SR. Preto je nevyhnutné vrátiť do médií poriadok, zabezpečiť dodržiavanie právnych noriem, novelizovaním zákonov sprísniť tresty za pokusy o ich porušovanie a nastaviť podporné nástroje ako preventívne opatrenia.

6.  Nastavenie výchovno-vzdelávacieho procesu na podporu národnej a štátnej identity

V súčasnosti sú štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé stupne škôl zamerané najmä na podporu regionálnej a európskej identity. Požadujeme vyváženie školskej politiky s dôrazom aj na štátnu a národnú identitu, pozitívneho vzťahu k štátu, tradičných hodnôt a zachovanie historickej pamäti. Chýbajúca podpora veľkých kolektívnych identít vo výchovno-vzdelávacom procese spôsobuje nedostatok národného a jazykového sebavedomia, hrdosti, nevzdelanosti a ďalších sprievodných negatívnych javov v spoločnosti v neprospech národnoštátnej identity.

Podpora národných kolektívnych identít (štátna, slovenská, kultúrna, kresťanská) v školstve predpokladá v prvom rade politickú vôľu a čin a prekonanie globalistických tlakov spoza hraníc. Znamená to odmietnutie spolupráce tzv. kultúry s prvoradou hodnotou peňažného zisku a zavedenie výučby národných dejín z učebníc slovenských vlastenecky orientovaných autorov – historikov, vytvorenie podmienok pre spoluprácu štátnych inštitúcií (Matica slovenská, Národné osvetové centrum, Bibiana) so školstvom, návrat k reálnym aktivitám, obmedzenie virtuálnej identity na primeranú mieru, zníženie negatívneho vplyvu technológií, vyváženie duševnej a fyzickej záťaže, pestovanie zdravomyslia (názor odborníka + skúsenosti predkov + osobná skúsenosť) ako pohľad na rôzne životné situácie, problémy, konflikty či dilemy. Potrebné je zaviesť a obnoviť výchovnú zložku vo vzdelávacom systéme, a to na všetkých vzdelávacích stupňoch. V súčasnosti nie je nijako zastúpená citová zložka výchovy, ktorú v minulosti poskytovalo klasické vzdelanie – zložky estetická a telovýchovná. Len tak je možné obnoviť výchovu k národnému cíteniu a k národnej identite, pretože tieto sa nedajú naučiť ako matematika alebo fyzika. Navrhujeme nastavenie nových pravidiel financovania škôl, nie podľa počtu študentov, ako je tomu v súčasnosti. Školy sú tým motivované prijať takmer každého žiaka, aj preto je úroveň slovenských absolventov katastrofálna. Je nevyhnutný výber budúcich študentov stredoškolského a vysokoškolského štúdia na základe vedomostí tak, ako to bolo v minulosti.

Žiadame odpolitizovanie škôl a zakázanie ovplyvňovania žiakov a študentov prostredníctvom politikov, politických mimovládnych organizácií a šírenie propagandistických materiálov na školách.

Na podporu uvedených identít nestačia iba opatrenia vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj nastavenie kultúrneho, morálneho a etického prostredia v spoločnosti, schválenie ústavného zákona, na základe ktorého prvoradou úlohou rodičov bude výchova vlastných detí.

7. Odpolitizovanie súdov a prokuratúry a zabezpečenie vytvorenia skutočného právneho štátu, zrušenie NAKA, Špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu

Aj keď politické strany, ktoré sa dostali v roku 2020 do vlády sľubovali návrat k spravodlivému štátu bez korupcie, opak je pravdou. Štátne inštitúcie sa topia v hlbokej nedôveryhodnosti, aj keď sa propaganda za peniaze všetkých daňových poplatníkov snaží prezentovať opak.

Prokuratúra, vrátane generálnej, nemá záujem vidieť očividné porušovanie Ústavy SR a medzinárodných dohovorov samotnými predstaviteľmi štátu dokonca aj v prípade, ak evidentne porušujú základné ľudské práva a ohrozujú mier v Slovenskej republike. Sme svedkami obnovených politických procesov; za tzv. ideové zločiny či vágny paragraf tzv. “extrémizmus” sú odsudzovaní či prenasledovaní nezávislí novinári, politici, národní aktivisti, či obyčajní zberatelia. Zodpovednosť za to má tzv. špeciálna prokuratúra a ŠTS.

Súdy sa neštítia vynášať nespravodlivé rozsudky, ktoré tak ako to poznáme z predchádzajúceho totalitného režimu, nehľadajú objektívnu pravdu, ale pravdu politickú. O prirodzenom morálnom práve akoby nikdy nepočuli.

NAKA a jej jednotlivé zložky neslúžia len na potláčanie trestnej činnosti, ale vo viacerých prípadoch z uniknutých odpočúvaní a svedectiev sa dá konštatovať, že sama pácha organizovaný zločin. Zneužívaná je takisto na prenasledovanie a zastrašovanie kritikov súčasného politického režimu a tých, ktorí si verejne ctia národných buditeľov a zakladateľov slovenskej štátnosti. Špeciálna prokuratúra a Špecializovaný trestný súd začínajú pripomínať politicky motivované retribučné súdnictvo z rokov 1945 – 1947, ktoré konalo z pozícií čs. štátnej ideológie a paušálne prenasledovalo a odsudzovalo stúpencov slovenskej štátnej samostatnosti.

8. Prijatie legislatívy, ktorá ochráni obyvateľov Slovenskej republiky pred skrytým zahraničným vplyvom (variant zákona FARA v SŠA)

FARA – Foreign Agents Registration Act, ktorý platí v Spojených štátoch amerických, je zákon o registrácii zahraničných agentov z roku 1938 (podobný platí v Izraeli, Maďarsku, Ruskej federácii, Austrálii…).

Cieľom podobného zákona na ochranu Slovenskej republiky pred skrytým zahraničným vplyvom by mala byť identifikácia, sprehľadnenie štruktúry a činnosti mimovládnych organizácií (MVO) pôsobiacich na území SR, ktorých cieľom je ovplyvniť verejnú mienku, politiku a zákony. Sprehľadnenie ich činnosti by malo zabrániť vzniku hrozieb pre národnú bezpečnosť.

Zákon by mal vyžadovať, aby MVO zverejňovali informácie o svojom financovaní, svoj vzťah so zahraničím, ako aj aktivity, príjmy a výdavky na podporu týchto činností.

Dôvodom na prijatie takéhoto zákona je skutočnosť, že v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie sledujeme nebezpečenstvo ohrozenia národnoštátnych záujmov – všetkých jeho odvetví – prostredníctvom činnosti mimovládnych organizácií prepojených na nekontrolovateľné zahraničné skupiny. MVO sú týmito skupinami buď priamo alebo sprostredkovane finančne podporované a následne využívané a zneužívané na vyvíjanie spoločenských a politických aktivít, ktoré sú v rozpore s verejným záujmom a môžu mať negatívny vplyv na zdravotný systém, ekonomické záujmy, fungovanie zákonných inštitúcií a ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov.

Transparentnosť fungovania MVO je preto vo verejnom záujme Slovenskej republiky. Zákon bude prispievať k boju proti praniu špinavých peňazí. Tým, že sa zahraničné finančné toky stanú transparentnými, prispeje sa k zachovávaniu dôveryhodnosti týchto organizácií zo strany verejnosti.

Opodstatnenosť pristúpenia k tomuto kroku nám dokazujú desiatky štátov celého sveta, ktoré v rámci bezpečnosti navrhujú a prijímajú zákony na zvýšenie sledovania aktivít MVO prepojených na zahraničie.

Neprijatím a odďaľovaním prijatia tohto zákona nechávame slovenskú verejnosť dobrovoľne ovplyvňovať zahraničnými skupinami, ktoré môžu mať záujem znižovať stabilitu spoločnosti Slovenskej republiky a následne ju zneužívať vo svoj prospech a proti štátnym záujmom SR.

9. Obnovenie a zaručenie akademickej slobody a slobodného prezentovania vedeckých výsledkov bez obmedzení zákonom

Sloboda vedeckého bádania má byť podľa Listiny základných ľudských práv a slobôd zaručená. Avšak prezentovanie niektorých výsledkov je dnešným režimom a jeho reprezentantov trestané. Na základe príkazov „neviditeľnej ruky moci“ sú s takýmito vedcami prinajmenšom rozviazané pracovné pomery, preraďujú sa na nižšie pracovné pozície, alebo sa stávajú terčmi mediálne organizovaných útokov a prejavov nenávisti. Vedci sa vďaka totalitným praktikám režimu nemôžu vyjadrovať otvorene a musia balansovať na hrane. Systém na vysokých školách je nevhodne postavený na rozhodovaní študentov s vysokým percentuálnym zastúpením, častokrát bez akýchkoľvek skúseností a s ohrozením ďalšieho vývoja školy. Nepochopiteľný je aj oficiálny zákaz nadväzovať spoluprácu s niektorými univerzitami aj keď je známe, že sú na oveľa vyššej úrovni, ako školy umelo politicky uprednostňované. Celosvetovým problémom je aj to, že ak vedec chce zverejniť svoj odborný názor, musí si zaň sám zaplatiť. Každý rezort vlády SR by mal garantovať odbornosť prostredníctvom štátnych vysokých škôl a takisto zverejňovať odborné časopisy vo svete uznávaných databázach, kde by mohli vedci a odborníci slobodne zverejňovať svoje štúdie. Spôsoby a nástroje možno definovať a aplikovať.

Ak je potláčaná sloboda, okrem verejnej, aj na akademickej pôde, je to zreteľný znak zavádzania totality.

10. Vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti pre všetkých, ktorí sa dopustili porušovania základných ľudských práv a slobôd, ohrozili obranyschopnosti nášho štátu, konali proti záujmom nášho štátu

Aj keď sme v obnovenej Slovenskej republike nemali nikdy ideálny právny stav, po parlamentných voľbách v roku 2020 vládni predstavitelia výrazne stupňujú zavádzanie totalitných praktík. Bez nich by totiž občania nedovolili presadzovanie nástrojov na likvidáciu spoločnosti. Vláda SR aj súčasná hlava štátu drží občanov v neustálom strachu prostredníctvom propagandy, totalitných manierov a zúfalej ekonomickej situácie.

Prostredníctvom skorumpovaných a vydierateľných politikov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou plnia úlohy zahraničných agentov sa zavádzajú do vnútorných štruktúr štátu samodeštrukčné nástroje. Čoraz častejšie sme svedkami porušovania základných ľudských práv a slobôd zo strany predstaviteľov štátnych inštitúcií.

Vládnuca garnitúra rozdeľuje občanov na kategórie s rôznymi právami podľa súhlasu s ich politickým názorom. Zvýhodňované a pred zákonom takmer nedotknuteľné sú skupiny podporujúce zvrátený režim, udavači a zo zahraničia riadení a platení členovia politických mimovládnych organizácií, ktorí sa dostávajú na vysoké pozície štátnych inštitúcií. Plnú slobodu slova majú zabezpečenú len podporovatelia vládnej moci a to aj vtedy, keď prezentácia ich absurdít má očividne za následok rozvrat spoločnosti. Názory väčšiny verejnosti sú potláčané a cenzurované. Z verejnoprávnych médií bol odstránený dialóg s oponentmi. Falošná pandémia ochorenia COVID-19 riadená podvodníkmi, ktorí platia Svetovú zdravotnícku organizáciu bola zneužitá na fyzické a duševné týranie obyvateľov. Sme presvedčení, že takéto vládnutie je zneužívaním právomocí verejných činiteľov, ktoré považujeme za porušovanie Ústavy SR ako aj zákonov a medzinárodných dohovorov.

Žiadame vyšetriť a vyvodiť a trestno-právnu zodpovednosť štátnych predstaviteľov ako aj všetkých spoluzodpovedných za protiústavné nariadenia, rozhodnutia a šírenie klamlivých poplašných správ, ktorými sa dopustili porušovania základných ľudských práv a slobôd občanov Slovenskej republiky.

7. júna 2023, Martin


4 KOMENTÁRE

 1. K stati Nastavenie výchovno-vzdelávacieho procesu: Bezodkladne vytvoriť komisiu, ktorá vypracuje Projekt pre VVP, aby ho mohla včas implementovať do praxe. Komisiu musia tvoriť
  osobnosti overené v teoretickej i praktickej pôsobnosti vo všetkých stupňoch škôl.Tvoriť ju musia zástupcovia všetkých vekových kategórií, aby bola v nej zaručená kontinuita. Výbor Ma-
  tice slovenskej /správca Smolec/ sa napr. chváli tým, že MS energicky znížila vekový priemer
  svojich členov! Desaťročia nedocenené školstvo je barbarsky zdevastované /vzdelanostne i vý-
  chovne/ a zatiaľ tento stav iba komentujeme a nechávame ho napospas diletantom.

 2. V školstve momentálne prebieha devastácia poradenského systému pod hlavičkou transformácie. Týka sa to predovšetkým súkromných centier poradenstva a prevencie. Vyzerá to tak, že zo systému odídu špičkoví odborníci – psychológovia, špec. pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi a pod., pretože tá šikana a podfinancovanie sa už nedá vydržať. Desaťtisíce klientov ostanú bez kvalitnej pomoci. A to, cieľom transformácie bolo zlepšenie dostupnosti a kvality služieb.
  Na zaplakanie!

 3. Na Slovensku treba toho veľa zmeniť. Táto vláda zdevastovala všetko: školstvo, kultúru, policiu, sudnictvo. Treba to všetko dať do poriadku a nahradiť vzdelanými ľuďmi, čo pre Slovensko už roky urobili a robia. Odsúdit a poslať na zodpovednosť všetkých, co tu za posledne 3 roky vladli na čele z prezidentkou. Za chyby sa platí!!!

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň