nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyStaň sa znova matkou svojho národa! (Naliehavá výzva Matici slovenskej)

Staň sa znova matkou svojho národa! (Naliehavá výzva Matici slovenskej)

15. 5. 2021

Nekompetentnosť vyplývajúca z pochybnej až podradnej morálnej aj odbornej úrovne súčasnej vládnucej koalície neposkytuje žiadnu záruku nápravy chýb a škôd, ktoré napáchala na telesnom aj duševnom zdraví občanov Slovenskej republiky a všetkých súčastiach nášho štátu. Právom to možno označiť hrozivým pojmom – všeobecný rozvrat.

Z toho vyplýva aj naše presvedčenie, že obracať sa na súčasnú vládnu garnitúru nemá žiadny zmysel.

Preto – ako už mnohokrát – vyzývame našu najstaršiu, najzaslúžilejšiu a najvýznamnejšiu celonárodnú ustanovizeň Maticu slovenskú, aby využila svoju historickú skúsenosť a postavila sa na čelo národných síl ako ich zjednotiteľka a znovu tak získala svoju pôvodnú autoritu v duchu príkladu a odkazu jej zakladateľov.

Každá matka – najmä však matka národa – má nezastupiteľnú povinnosť starať sa o svoje deti. Predovšetkým o základnú hodnotu a podmienku úspešného života, ktorou je zdravie.

Vzhľadom na skutočnosť, že MS má rôzne vedecké odbory a vzhľadom na súčasnú kritickú zdravotnú situáciu považujeme za nevyhnutné neodkladne založiť „Medicínsky odbor MS“.  V tomto vedeckom pracovisku treba sústrediť národne uvedomelé lekárske a zdravotnícke autority, ktoré vytvoria odbornú alternatívu k opatreniam súčasnej vlády a budú poskytovať stanoviská a návrhy riešení v oblasti ochrany zdravia slovenskej spoločnosti.

Ako príklad aktívneho prístupu k riešeniu problémov a zároveň inšpiráciu aj základ spolupráce všetkých národných síl ponúkame našu „iniciatívu dobrej vôle a nádeje“. Iniciatívu – v predtuche budúcich ohrození – sme pod názvom „Za zdravé Slovensko!“ predložili už v máji 2017 na medzinárodnej konferencii „Prevencia IV“, konanej na Ministerstve zdravotníctva SR.

Hoci táto naša iniciatíva bola účastníkmi konferencie prijatá kladne, vtedajší minister zdravotníctva T. Drucker ju ignoroval. Verme a najmä konajme tak, aby sa v súčasnej situácii – tentoraz spoločnými silami – program ochrany zdravia slovenskej spoločnosti presadiť podarilo!

Musíme spoločne prelomiť – v jeho podstate trestuhodne protihumánnu – politickú ignoranciu argumentov domácich aj svetových medicínskych autorít a zabrániť, aby sa z ľudského zdravia stal politický kapitál a obchodný artikel, čím je človek ponížený na úroveň štatistickej jednotky a účtovnej položky!

Náš národ od svojej matky – Matice slovenskej – nielen oprávnene požaduje, ale v súčasnosti aj  nevyhnutne potrebuje, aby aktívne vstúpila do verejného života a znovu si vybojovala svoje nezastupiteľné miesto v živote slovenského národa. Naše Združenia slovenskej inteligencie KORENE jej v tom budú ochotne, nezištne, priateľsky a partnersky pomáhať svojimi odbornými kapacitami.

Sme presvedčení, že iba dôsledným a zodpovedným plnením si povinností matky národa si dokáže Matica slovenská znovu získať pôvodnú autoritu zjednotiteľky a ochrankyne národa, ako ju už jej zakladatelia nezmazateľne zapísali do slovenských dejín.

Tentoraz nech je to zápis do zdravého života a úspešnej budúcnosti!

Bratislava 15. mája 2021

Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE

Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus

Slobodná rada slovenského národa – obnovená SNR

Príloha: Za zdravé Slovensko (2017)

Za zdravé Slovensko

Iniciatíva zodpovednosti a nádeje

Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne životaschopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky prejavujúci sa jej starnutím a hrozbou vymierania – čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti aj štatistické údaje – nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia našich základných životných záujmov, ktorý si vyžaduje neodkladné zásadné systémové opatrenia. V tomto zmysle naliehavo

VYZÝVAME

štátne orgány a inštitúcie SR, všetky vedecké pracoviská, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národnoštátneho života, aby všetky svoje sily, schopnosti a celý svoj tvorivý potenciál sústredili a zamerali na vytvorenie „Národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti“ – ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte – a uplatnili svoj spoločenský vplyv   na jej presadzovanie do života!

Hlavnou úlohou je – zastaviť súčasné negatívne trendy a navrhnúť riešenia na ozdravenie pôvodných prirodzených zdrojov našej vitality.

Cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na prijatie zásadných systémových opatrení zabezpečujúcich náš zdravý vývoj a perspektívnu budúcnosť.

Dejiny ľudstva dokazujú, že tzv. konzumný životný štýl v duchu biblického „Po nás potopa!“ – založený na sebeckom pôžitkárskom parazitovaní a bezohľadnom ničení zdrojov – sa neosvedčil a každú civilizáciu doviedol k úpadku , rozkladu a zániku.

Antická kultúrna skúsenosť zakladateľov európskej civilizácie nám však ponúka aj nepomerne hodnotnejší a perspektívnejší vzor vyjadrený heslom „Mens sana in corporesano“ – „V zdravom tele zdravý duch“.

Záleží na našom slobodnom – a verme, že aj zodpovednom, správnom a múdrom – rozhodnutí, aký spôsob života uprednostníme.

V takýchto osudových situáciách, kde rozhodujeme nielen o sebe, ale aj o budúcnosti našich detí a celého národa, kľúčovú- a neraz aj určujúcu – úlohu zohráva stav morálneho zdravia spoločenstva reprezentovaný jeho hierarchiou hodnôt.

Ako základné podmienky úspešnosti celého ozdravného procesu a zároveň celospoločenské priority

NAVRHUJEME

  • Obnoviť náš pôvodný a overený – z našej tvorivej mentality prirodzene vyplývajúci – systém hodnôt založený na úcte k životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti
  • Rešpektovať prirodzenosť a zákony aj zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou
  • Využívať a rozvíjať predovšetkým vlastné materiálne aj tvorivé intelektuálne zdroje s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru sebestačnosti a nezávislosti ako jedinej spoľahlivej záruky skutočnej slobody
  • Podporovať normálnu, čiže funkčnú – svoje povinnosti si zodpovedne plniacu – rodinu a rast populácie s dôrazom najmä na jej kvalitu
  • Považovať výchovu detí – ako prípravu na život , formovanie ich osobnosti a všestranný harmonický rast a rozvoj– za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre budúcnosť spoločnosti
  • Spoločensky propagovať a oceňovať iba skutočné osobnosti, morálne a odborné autority ako vzory života a pozitívnej motivácie najmä pre mladú generáciu…

Historická skúsenosť nám radí:

Múdry zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť… nezveruje cudzím, nepreberá cudzorodé ideológie, nepredáva vlastnú zem a jej zdroje, nevyháňa svoje deti – svoj najvzácnejší rozvojový potenciál – slúžiť cudzím, keď doma – po stáročiach zápasov v konečne už slobodnej vlasti – je práce „ako na kostole“ a uvedomuje si, že každá závislosť či dokonca odkázanosť vždy znamená aj stratu slobody a neraz aj dôstojnosti.

Pamätajme na to pri každom našom rozhodnutí!

Pretože celospoločenské zdravie je výsostne komplexný jav, vyžaduje si zásadné riešenia a  systémové opatrenia. Pri jeho ozdravení je účinná výhradne – podľa spoločne prijatých a záväzných pravidiel centrálne riadená spolupráca všetkých zainteresovaných a fakticky celého národa. Akékoľvek izolované čiastkové individuálne iniciatívy sú iba „nosením vody v koši“.

S vedomím, že „z nezdravých súčastí nemožno vytvoriť zdravý celok“, s poznaním, že „kto nedá prostriedky na prevenciu, ten sa pri naprávaní následkov nedoplatí“ a s presvedčením, že „našim najsilnejším nepriateľom sú naše vlastné slabosti“…

vyzývame všetkých občanov SR,

aby prekonali svoju pohodlnosť, ľahostajnosť a pasivitu a  s dôverou spontánne prijali navrhovanú „Iniciatívu zodpovednosti a nádeje -Za zdravé Slovensko“ a aby sa – aj vo vlastnom záujme – aktívne zúčastňovali na prekonávaní súčasnej krízy a považovali ju za jednu z prirodzených skúšok našej  národnej a občianskej zrelosti. Nech sa zároveň stane aj dôkazom nášho odhodlania a  schopnosti zabezpečiť pre nás aj budúce generácie zdravý, plnohodnotný, ľudsky dôstojný a úspešný život a jeho perspektívnu budúcnosť.

ZÁROVEŇ OZNAMUJEME !

Nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy tzv. majdanizáciou pomerov v našom štáte, ktorá – ako to dokazujú tragické skúsenosti iných – vedie iba k spoločenskému rozvratu a k  ďalším škodám a stratám.

Chceme vecným argumentačným spôsobom navrhovať , kultúrnym, ale dôrazným spôsobom presadzovať a svojou všestrannou aktívnou odbornou pomocou podporovať výhradne tie konštruktívne systémové opatrenia, ktoré nám pomôžu spoločne obnoviť normálny stav životaschopnosti slovenskej spoločnosti, v ktorom si všetky súčasti nášho spoločenského organizmu budú zodpovedne plniť svoje povinnosti na prospech celku nášho národa a všetkých občanov Slovenskej republiky.

Bratislava 29.marca 2017

Za výbory združení slovenskej inteligencie a Radu osobností

Akad. mal. Viliam Hornáček

predseda

- Podporte nás -

3 KOMENTÁRE

  1. Keď sa Cirkev dala celkom do služby súčasného marazmu, ťažko možno ešte okrem niekoľkých jednotlivcov, očakávať od nejakých organizácií, že sa vzoprie tomuto súčasnému hlbokému duchovnému, morálnemu, inteligentnému, kultúrnemu úpadku. Teším sa, že ešte aspoň niekoľkí jednotlivci majú odvahu napriek veľkej prevahe a tlaku byť verní Pravde, Dobru a aspoň morálne je potrebné ich podporovať. Veď aj silou podpory rozličným rozkladným organizáciám zo všelijakých fondov už roky sa podieľajú vládne i nadnárodné skupiny rozkladať všetko pozitívne, čo buduje osobnosti, rodiny, národ. Kiež sa nám darí byť ešte aspoň hlasmi volajúcimi z púšte aj keď takmer nikto o tento hlas nemá záujem.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň