sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodZastierané udalostiTraubnerovo klamstvo

Traubnerovo klamstvo

Koncom roka 1948 Komisia Spojených národov pre vyšetrovanie vojnových zločinov, ktorá bola založená 20. 10. 1943 v Londýne, uzavrela publikovanie mien osôb, ktoré boli definované ako vojnoví zločinci. Celkovo takto označili 36 529 osôb. Boli to všetko príslušníci štátov, ktoré boli porazené víťaznými mocnosťami. Na úradných zoznamoch tejto komisie sa nenachádza ani jedno meno občana Slovenskej republiky. MUDr. Pavol Traubner lekár židovského pôvodu, so skupinou “proti extrémistických bojovníkov” chodí po Slovensku, aby po vzore komunistov aj naďalej manipuloval slovenskú históriu. Včera na RTVS ukázali záber z jednej takejto besedy na ktorej tvrdil, že Tiso bol vojnový zločinec.

Tento 80 ročný pán úmyselne šíri dezinformácie a klamstvo, aby slovenský národ donekonečna niesol špinu, ktorú mu na jeho bedrá hádžu neslovenské živly.  MUDr. Gabriel Hoffmann lekár a historik židovského pôvodu, preskúmal európske i vatikánske archívy, v ktorých sú uložené dokumenty o deportáciách Židov do koncentračných táborov a o holokauste. Vydal dve knihy, Tragédia Židov v Slovenskom štáte a Zamlčaná pravda o Slovensku. Po vydaní jeho knihy Tragédia Židov v Slovenskom štáte bol pozvaný do televízie v Košiciach. Redaktorom Ley Gallovej a Jánovi Jelínkovi vydal o tomto období našej histórie takéto svedectvo:

Gallová: Pán doktor, čo je obsahom vašej knihy?

Hoffmann: Obsahom mojej knihy, ktorú som písal už od r. 1947 je snaha správne osvetliť život, prácu a výkon funkcie Dr. Jozefa Tisu, ako prvého prezidenta Slovenského štátu. Snažil som sa vystihnúť pravú podstatu všetkých problémov z hľadiska postoja Židov v Slovenskom štáte a pravdu potom i obhajovať pomocou svojej knihy. Videl som, že všeobecný pohľad komunistov na Dr. Tisa je veľmi negatívny, že je odsudzovaný, tak som chcel tento pohľad ktorý prevládal, i teraz ešte prevláda v časti slovenského národa vysvetliť podľa skutočnej pravdy.  Preto som si určil taký cieľ, preskúmať archívy európskych štátov a hľadať materiály, ktoré súvisia so vznikom Slovenského štátu a s jeho násilným ukončením. Teda materiály z obdobia 1938-39 až 1945. 

Gallová: Celkom určite ste sa štúdiom týchto materiálov dopracovali k novým zaujímavým poznatkom, ktoré možno ešte neboli ani publikované a hlavne v súvislosti s Dr. Tisom našim prezidentom od rokov 1939-1945. Keď sa dobre pamätám, došli ste k nejakým novým faktom, ktoré by bolo možné dobre vedieť od vás. 

Hoffmann: Preskúmaním archívov na Slovensku, v Prahe, v Berlíne, v Paríži a vo Vatikáne a inde sme zistili, že Dr. Tiso svojim postojom, prácou v spojitosti so židovskou problematikou mal postoj objektívny, spravodlivý, ktorý zodpovedá všetkým zákonom humanizmu, ale i kresťanského mysliteľa a katolíckeho kňaza. Podľa týchto dokumentov z celoštátnych archívov v rôznych štátoch sveta sme zistili, že na Slovensku v tej dobe žilo 85 000 Židov. Hitlerovi sa podarilo na základe veľmi šikovnej rafinovanej propagandy v celom svete vzbudiť dojem, že on chce riešiť židovskú otázku, ale chce ju vyriešiť humánnou cestou. Tvrdil, že on Židov z Európy vysťahuje do východných oblastí Veľkonemeckej ríše, kde im umožní žiť uprostred svojich rodín a živiť sa vlastnou prácou. 

Gallová: Dr. Tiso sa na procese obhajoval, že on nevedel o deportáciách, ale pramene dokazujú, že vedel. 

Hoffmann: Nevedel. Citujeme desiatky dokumentov, ktoré objektívne a jednoznačne dokazujú, že Dr. Tiso vedel iba to, že vysťahovaní Židia idú do pracovných táborov, kde sa budú živiť vlastnou prácou uprostred svojich rodín. Hitlerovi sa podarilo oklamať nielen Dr. Tisa, Slovenský štát, ale takmer celý svet. 

Jelínek: No ale skutočnosť bola taká aká je, že to neboli pracovné, ale vyhladzovacie tábory. 

Hoffmann: Keď sa Dr. Tiso dozvedel, že Hitler klamal, zo Slovenska už bolo vysídlených 57 000 Židov. Hitlerovi uverili aj predstavitelia Ameriky, Veľkej Británie, Francie, i ostatných štátov Európy a sveta, že Židia idú do pracovných táborov. 

Jelínek: Mňa by zaujímalo, aký bol vzťah samotných Židov k Dr. Tisovi ako k prezidentovi. 

Hoffmann: Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabínom Slovenska Dr. Arminom Friederom, ktorý mi povedal, že do tej doby kým Dr. Tiso sedí na prezidentskom stolci, my Židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú. My sme si plne vedomí toho, že odstránením Dr. Tisu by prišiel na prezidentský stolec Dr. Tuka alebo podobní ľudia, čoby znamenalo koniec všetkých Židov na Slovensku. 

Gallová: Ale predsa Dr. Tiso bol na medzinárodnej listine vojnových zločincov. 

Hoffmann: Nebol na nijakej listine vojnových zločincov. Hlavný prokurátor Izraela Dr. Gideon Hausner, ktorý preskúmal s celým svojim aparátom všetky európske i všetky svetové archívy, všetky ustanovizne, ktoré mali čo do činenia s deportáciami Židov prehlásil, že nikde sa nenašiel, ani neexistuje dokument, ktorý by potvrdil, že Dr. Tiso bol vojnový zločinec. Jeho meno sa nenachádza na nijakej takej listine. Podľa neho, by potom všetci prezidenti a monarchovia tej doby museli byť vojnoví zločinci, čo nie je pravda. 

Prvú autentickú správu o vraždení Židov v nemeckých koncentračných táboroch doniesli dvaja utečenci z Osvienčima Rudolf Vrba a František Wetzler, ktorí prišli na Slovensko koncom apríla 1944. Ani samotní Židia neverili správam o likvidácii svojich súkmeňovcov v Poľsku.  Keď sa Dr. Tiso prostredníctvom spišského biskupa Jána Vojtaššáka dozvedel, že vysídlení slovenskí Židia hynú v koncentračných táboroch, vyhlásil: Od tejto hodiny ani jeden Žid neopustí Slovenský štát, a ani neopustil. Boli okamžite zastavené všetky transporty Židov zo Slovenska.  Katolícki biskupi vydali pastiersky list na záchranu židovských spoluobčanov, ktorý sa čítal vo všetkých katolíckych kostoloch a bol uverejnený hneď aj v Katolíckych novinách. Kňazi vyzývali veriacich, aby všetkými možnými spôsobmi a prostriedkami chránili židovské obyvateľstvo na Slovensku. Dr. Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15 000 prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko ešte v dobe keď nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom. Tieto sú zdokumentované v archívoch, i v mojej knihe. 

Jelínek: Veľká chyba, ktorá sa pripisuje a vyčíta Dr. Tisovi bola, že sa
nezapojil do SNP, ba navyše vyznamenával nemeckých vojakov. 

Hoffmann: Áno prosím. Tým faktom, že Dr. Tiso vyznamenával približne 50-60 nemeckých vojakov, dôstojníkov, urobil obrovské dielo na záchranu životov slovenských ľudí. Dostavil sa do Banskej Bystrice proti vlastnej vôli, nie z vlastného presvedčenia. Od Hitlera dosiahol zmenu vydaného rozkazu, podľa ktorého malo byť 15 000 zajatých povstaleckých vojakov deportovaných do Nemecka. Ako odveta za vypuknutie SNP a zabitie veľkého počtu nemeckých vojakov, malo byť zastrelených 300 rukojemníkov a leteckým bombardovaním mali byť ako pokuta zrovnané so zemou mestá
Brezno, Banská Bystrica a Zvolen. 

Na prosbu Dr. Tisa nebolo 15 000 zajatých povstaleckých slovenských
vojakov deportovaných do Nemecka, ale zostali na Banskobystrickom území. Hitler upustil aj od svojho rozkazu, podľa ktorého malo byť 300
rukojemníkov pripravených na smrť. Pán prezident dosiahol aj zrušenie
rozkazu na bombardovanie troch stredoslovenských miest. 

Gallová: No všetky tieto fakty sú zrejme nové a publikovaním môžu úplne
zmeniť pohľad na Dr. Tisu. Dozvedeli sme sa niečo, čo sme doteraz nevedeli. Čo si sľubujete od vydania tejto knihy? 


Hoffmann: Cieľom môjho snaženia bolo dopracovať sa objektívnej pravdy a
takto dosiahnuť, aby Dr. Tiso bol v prvom rade rehabilitovaný občiansky, ako člen slovenského národa, ako prezident prvej Slovenskej republiky, a po občianskej rehabilitácii, aby bol vyzdvihnutý i na úrovni katolíckej cirkvi. Podľa všetkých prameňov ktoré sme zistili, preskúmali nielen my, ale i ďalší objektívni pozorovatelia a historici, i po stránke cirkevnej, zaslúži si Dr. Tiso, aby bol vyzdvihnutý na oltár katolíckej cirkvi, lebo je martýrom. 

Odsúdením Dr. Jozefa Tisu na trest smrti bol podľa mňa, ale i podľa
objektívnych morálnych historikov spáchaný nie justičný omyl, ale
justičný zločin. 


Jelínek: Na záver ešte jednu otázku. Vy sám ste židovského pôvodu.
Pociťujete vy vo vašom okolí ešte nejaké útoky proti Židom, alebo voči
židovstvu?

Hoffmann: My žijeme vo veľmi ľudskej oblasti Slovenskej republiky na východnom Slovensku. Myslím si, že tento ľud je taký objektívny, tak citlivý, tak má rád objektívnu pravdu, že nikdy sa neprejavil akosi od rodu antisemitsky. My Židia máme šťastie, že žijeme v kruhu tohto národa, ktorý je objektívny, má rád pravdu a k židovskému národu, či respektíve k ľuďom židovskej národnosti zachoval vždy maximálny fér spôsob. 

Jelínek: Táto časť našej histórie zodpovedá úrovni poznania vtedajšej spoločnosti. Bolo by spravodlivé na všetko čo bolo pozrieť sa znova a zhodnotiť to. Príspevkom k tomu môže byť aj kniha Tragédia Židov v Slovenskom štáte od historika MUDr. Gabriela Hoffmanna. 

Čo k tomu dodať? MUDr. Pavol Traubner manipuluje slovenskú históriu tak, aby sme sa my Slováci a Slovenky hanbili za Msgr. Dr. Jozefa Tisu, veľkého syna slovenského národa. Naproti tomu MUDr. Gabriel Hoffmann celý svoj aktívny život pracoval na očistení jeho mena. Dvaja Židia, dva pohľady. Jeden negatívny, druhý pozitívny. Traubnerovo klamstvo vyvrátili Hoffmannove argumenty.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň