sobota, 25 mája, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyVyhlásenie národných síl k slovenskému národu

Vyhlásenie národných síl k slovenskému národu

S úctou k odkazu veľkých osobností slovenských dejín a k tvorivej práci všetkých generácii Slovákov – tu, na mohyle jedného z najväčších synov slovenského národa – generála Milana Rastislava Štefánika, slávnostne oznamujeme, že národné sily v našom štáte, ale aj Slováci žijúci za hranicami našej vlasti sa dohodli na spoločnom programe a postupe pri presadzovaní životných záujmov slovenského národa a jeho štátu – Slovenskej republiky.

         Hlavným cieľom našej iniciatívy Za jednotu a spoluprácu národných síl je chrániť a rozvíjať pozitívne hodnoty nášho národného dedičstva, medzi ktorými na prvé miesto kladieme vlastný suverénny štát, nachádzajúci sa dnes v krajnom ohrození. Nielen vzhľadom na agresívne a expanzívne požiadavky maďarskej iredenty, ale aj pre neschopnosť slovenských politikov zjednotiť sa na národno-štátnych záujmoch Slovákov, suverénne riadiť slovenský štát a viesť našu spoločnosť k prosperite.

Žiadame preto predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa správali ako skutoční zástupcovia a reprezentanti slobodného národa, a aby  pri každom štátnickom rozhodnutí pamätali, že ide o spoločné dielo všetkých generácií Slovákov, za ktoré nesú plnú zodpovednosť pred právom aj pred súdom dejín,  že ich základnou povinnosťou nie je vládnuť, ale slúžiť národu a vlasti tak, aby odovzdali zverené hodnoty v lepšom stave ako ich prevzali.

         V zmysle nami vyhlásenej najvyššej pohotovosti národných síl sa hlásime k povinnosti zastaviť rozklad a úpadok našej spoločnosti, hospodárstva a kultúry. Ako východisko zo súčasného ničenia a výpredaja hodnôt vytvorených predošlými generáciami ponúkame náš spoločný program národnej obnovy, ktorý vychádza z dôslednej ochrany a efektívneho rozvoja našich kultúrnych hodnôt a využití všetkých vnútorných, materiálnych a intelektuálnych zdrojov, najmä tvorivého potenciálu občanov nášho štátu. Program národnej obnovy nadväzuje na Štátnu doktrínu Slovenskej republiky  ako ju vypracovali združenia slovenskej inteligencie spolu s Maticou slovenskou.

         Našou prioritou je vnútorná integrácia Slovenskej republiky, ktorej zmyslom je usporiadanie našich vnútorných pomerov na báze celospoločenského zmierenia, porozumenia a spolupráce všetkých občanov nášho štátu s cieľom – vytvorenia slovenského politického národa ako rovnocenného partnera všetkým vyspelým národom sveta. Vzhľadom na závažnosť a náročnosť tohto zásadného kvalitatívneho prerodu celej našej spoločnosti

VYZÝVAME

všetkých lojálnych občanov Slovenskej  republiky, najmä príslušníkov slovenského národa, aby sa vzdali súčasnej pasivity a letargie, ktorá otvára priestor cudzím záujmom a sebavedome a dôrazne presadzovali svoje právo na dôstojný život, prácu a zvrchované rozhodovanie o svojom osude vo vlastnom štáte, ktorého úlohou nie je uspokojovať potreby a osobné ambície jeho predstaviteľov, ani záujmy susedov či rôznych nadnárodných inštitúcií, ale jeho základnou úlohou je – zabezpečovať záujmy všetkých občanov Slovenskej republiky.

         Ako príklad nezištnej a obetavej práce pre svoj národ nech nám slúži odkaz M. R. Štefánika vyjadrený v hesle – Veriť, milovať, pracovať – rovnako ako prejav jeho nezlomnej vôle prekonávať prekážky vyjadrený slovami – Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! – a potvrdený jeho skutkami a celým jeho životom.

         V tomto zmysle sa obraciame najmä na mladú generáciu Slovákov s priateľskou výzvou a ponukou na generačnú spoluprácu, aby nehľadala naplnenie zmyslu svojho života v službe cudzím záujmom a na prospech cudzieho blahobytu, ale aby sa  pevne chopila svojej historickej príležitosti a splnila svoje poslanie  spočívajúce v skutočnosti, že – je prvou generáciou Slovákov v moderných dejinách, ktorá dostala šancu slobodne a vo vlastnom štáte zvrchovane rozhodovať nielen o sebe a svojej, ale aj o našej spoločnej národnej budúcnosti.

         Len aktívny a tvorivý prístup k životu, sústavná zodpovedná a cieľavedomá práca, jednota a  spolupráca národných síl, sebavedomé postoje a suverénne presadzovanie našich národných a štátnych záujmov – z nás vytvorí slobodných tvorcov vlastných dejín, nášho národného života a vlastnej budúcnosti.

 Ešte nikdy sme neboli tak blízko k vytýčenému  cieľu všetkých národov! Je vecou našej cti, ale aj autority medzi slobodnými národmi sveta, aby sme dokázali sebe aj iným, že naša národná sloboda a štátna samostatnosť sú  prirodzeným a zákonitým vyústením cieľavedomého úsilia a zápasov slovenského národa.

         My, dnes žijúce generácie Slovákov, ktoré sme mali tú česť zavŕšiť stáročný zápas slovenského národa o národnú slobodu a rovnoprávnosť sľubujeme, že sa nikdy a za žiadnych okolností nevzdáme úrovne dosiahnutých národných práv ako základu našej dôstojnej a úspešnej budúcnosti!

         Prišli sme vzdať poctu mŕtvemu hrdinovi, ale najmä posilniť svoju nádej jeho živým odkazom. Povedané slovami Milana Rastislava Štefánika – Ku predu bratia! Hore hlavu a bez chmár v duši! My zvíťazíme, lebo skalopevná je viera naša…

Bradlo 4. 5. 2002

                                           Za jednotu a spoluprácu národných síl!

Z poverenia účastníkov celonárodného pietneho zhromaždenia na Bradle dňa 4. mája 2002

žiadame

predstaviteľov  nášho štátu, aby vzhľadom na obdivuhodný a významný, slovenskú spoločnosť integrujúci odkaz M. R. Štefánika a zároveň jeho európsky a svetový rozmer, dali postaviť dôstojný  pomník tejto zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej štátnosti v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave.

         Žiadame tiež, aby sa zasadili o to, aby sa vrátila celá Štefánikova pozostalosť tomu, komu svojim pôvodom aj zmyslom odkazu patrí – do jeho rodiska a slovenskému národu. S tým priamo súvisí aj naša požiadavka, aby sa rodný dom M. R. Štefánika stal pamätným miestom slovenských dejín, múzeum so zvláštnym štatútom samostatnej organizačnej jednotky Slovenského národného múzea.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň