štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyAkčný program nárpodných síl

Akčný program nárpodných síl

Programové vyhlásenie

S presvedčením, že už žiadne slová ani vyhlásenia nemôžu zmeniť k lepšiemu súčasný, po každej stránke neúnosný, priam katastrofálny stav našej spoločnosti – prejavovaný úpadkom, rozkladom a ničením všetkých duchovných aj hmotných hodnôt nášho národného dedičstva,  predovšetkým likvidáciou nášho štátu – Slovenskej republiky – vyzývame celú našu spoločnosť, aby zaktivizovala všetky svoje sily a aby konkrétnymi, jasnými a dôraznými činmi nasmerovala náš národný a štátny život k dlhodobým perspektívam rozvoja a prosperity.

         Inštitúcie, organizácie a osobnosti, ktoré sa prihlásili k memorandovej iniciatíve ZA JEDNOTU A SPOLUPRÁCU NÁRODNÝCH SÍL – Zachráňme vlastný štát! – predkladajú slovenskej spoločnosti akčný program národných síl ako návrh na spoločný postup všetkých, ktorí považujú súčasné poškodzovanie  životných záujmov slovenského národa a jeho suverénneho štátu – za neprijateľné!

         Zmyslom naplnenia cieľov akčného programu národných síl  je poskytnutie novej – dlhodobo perspektívnej alternatívy nášho ďalšieho vývoja založenej na komplexnej ochrane dosiahnutých hodnôt,  rozumnom využití a dynamickom rozvoji vnútorných  materiálnych a intelektuálnych zdrojov, najmä tvorivého potenciálu občanov nášho štátu v demokratickom prostredí pluralitnej spoločnosti a v rámci sociálne a ekologicky orientovanej ekonomiky. Základným cieľom novej alternatívy je – zastaviť súčasné negatívne tendencie rozkladu a ničenia a posilniť štátno-politickú podstatu našej suverenity. Ide najmä o oblasti ekonomickej, potravinovej, energetickej a vojenskej bezpečnosti nášho štátu, pričom vychádzame z návrhu Štátnej doktríny SR ako ju formulovali združenia slovenskej národnej inteligencie spolu s Maticou slovenskou.

         Vítame rovnoprávnu partnerskú, obojstranne výhodnú spoluprácu s každým, no pripomíname, že spôsob rokovania   pri vstupe nášho štátu do tzv. európskych štruktúr – čo znamená dobrovoľné vzdanie sa podstatnej časti našej štátnej suverenity a podriadenia sa „maastrichtskému či schengenskému diktátu“, prebieha pod sústavným politickým aj mediálnym tlakom jednostrannej propagandy bez možnosti, aby sa občania dozvedeli všetky dôležité skutočnosti. Pravdou tiež je, že aj tie minimálne možnosti slobodného a rovnoprávneho rokovania – žiaľ, iba o termínoch plnenia podmienok vstupu –  nie je schopná  využiť v náš prospech  súčasná vládna garnitúra zaviazaná zahraničiu za získanie svojho mocenského postavenia v našom štáte.

         Sme presvedčení, že iba sebavedomým, koncepčným, dôsledným a vytrvalým presadzovaním našich národných a štátnych záujmov sa môžeme stať rovnoprávnym, uznávaným a rešpektovaným partnerom medzinárodného spoločenstva a získať autoritu aj v rôznych integračných procesoch.

         Našim základným životným záujmom je nedopustiť – nikdy a za žiadnych okolností! – akékoľvek zníženie úrovne už dosiahnutých národných práv Slovákov, ktorí sa ako  štátotvorný, historický a kultúrny národ,  od svojho počiatku výrazne podieľali na civilizovaní Európy a  sveta.

         Vedome a programovo pokračujeme a budeme pokračovať v úsilí všetkých významných osobností slovenských dejín v zmysle priamej nadväznosti na pozitívne výsledky ich myslenia a práce pre slovenský národ.

         Našou generačnou ambíciou je odovzdať hodnoty národného dedičstva – medzi ktorými najvyššie vyzdvihujeme národnú slobodu, vlastnú suverénnu štátnosť a svojbytnú kultúru – v lepšom stave, ako sme ich prevzali od našich predchodcov.

         Našim heslom je – vzájomnosť, súdržnosť, obetavosť – a vierou, že spolu aktívnou spoluprácou národných síl prekonáme všetky prekážky na našej ceste k prosperite a dôstojnej budúcnosti.

         Súčasťou akčného programu je zoznam spoločných verejných akcií na počesť významných osobností a udalostí našich dejín, ktorých úlohou je pripomenúť významné míľniky nášho národného vývoja a poskytnúť priestor na aktivizovanie širokého okruhu občanov nášho štátu, aby mohli pozitívne ovplyvňovať a formovať náš národný život a jeho budúcnosť s cieľom zabezpečiť trvalú prítomnosť slovenského národa ako rovnoprávneho partnera v spoločenstve slobodných a suverénnych subjektov medzinárodného práva.

Ďalšou súčasťou akčného programu je aj charta vzájomnej pomoci a spolupráce, ktorej podpisom  sa signatári základného vyhlásenia zaväzujú dodržiavať prijaté zásady  priateľskej spolupráce a vysokej politickej kultúry pri presadzovaní spoločných cieľov zabezpečujúcich národné a štátne záujmy Slovákov.

Charta je interným dokumentom signatárov základného vyhlásenia, ktorí sa stotožňujú so zásadami uvedenými v MANIFESTE NÁRODNÝCH SÍL – predovšetkým so zásadou bezpodmienečného podriadenia osobných a úzko skupinových záujmov záujmom slovenského národa a jeho štátu, zásadou priateľskej tvorivej spolupráce a nezištnej vzájomnej spolupráci.

Bratislava, 29. júla 2001

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň