sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyMEMORANDUM SLOVENSKEJ INTELIGENCIE ZA DOHODU A SPOLUPRÁCU VŠETKÝCH NÁRODNÝCH SÍL

MEMORANDUM SLOVENSKEJ INTELIGENCIE ZA DOHODU A SPOLUPRÁCU VŠETKÝCH NÁRODNÝCH SÍL

Z poverenia účastníkov medzinárodnej konferencie  „ NÁRODNÁ A ŠTÁTNA STRATÉGIA SLOVENSKA“, konanej pri príležitosti 202. výročia narodenia Štefana Moysesa, biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej

  • na  základe  zhodnotenia  aktuálnych  otázok  našej spoločnosti a rokovaní
  • o zabezpečení dôstojnej a úspešnej budúcnosti,
  • vedomí si nezastupiteľnej zodpovednosti inteligencie za osud vlastného národa,
  • na základe osobného poznania a zistenia nespochybniteľných dôkazov  skutočností svedčiacich o vážnom a rapídne sa zhoršujúcom stave našej spoločnosti a nášho štátu,

k o n š t a t u j e m e,

že naša národná sloboda ako najvyššia hodnota osobného a spoločného bytia, dosiahnutá s nespočetnými obeťami všetkých generácií Slovákov, a samostatná   suverénna slovenská štátnosť sú ohrozené natoľko, že  treba neodkladne konať na ich záchranu!

         Súčasný stav je zapríčinený doterajšou neochotou aj neschopnosťou slovenských politických subjektov spojiť sa do  konštruktívne spolupracujúcich, funkčných a celej našej spoločnosti prospešných zoskupení. Znova, hoci neradi,   poukazujeme na príklad cieľavedomej a efektívnej spolupráce strán tzv. maďarskej koalície, ktoré sa najmä „vďaka“ nepoučiteľnosti a nezodpovednosti slovenských politických strán a hnutí stali skutočnými víťazmi volieb 1998. Svojou prítomnosťou v najvyšších orgánoch nášho štátu majú k dispozícii všetky, aj tie najtajnejšie informácie a dokumenty a umiestňovaním svojich kádrov do vysokých riadiacich funkcií ich fakticky pripravujú na prevzatie moci nad slovenským juhom – v zmysle iredentistických plánov, ktoré svojimi postojmi už mnohokrát prezentovali.

Vedomí  si   týchto  negatívnych   skutočností a  ich  vplyvu  na  náš  život

ž i a d a m e

slovenské politické subjekty, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za súčasný rozvrat a krajné ohrozenie najvyšších hodnôt, ktoré slovenský národ v priebehu dejín vytvoril. Je najvyšší čas vzdať sa zhubnej politiky presadzovania úzko sebeckých, očividne iba individuálnych ambícií a záujmov vedúcich straníckych predstaviteľov, prestať s ignorovaním čoraz väčšej časti vlastného členstva, dožadujúceho sa širokej spolupráce s inými politickými subjektmi na všetkých úrovniach, a začať plniť volebné sľuby a programy, za ktoré strany a hnutia dostali mandát od svojich voličov. Uvedomujúc si vážnosť situácie,  považujeme za nanajvýš žiaduce, aby všetci, ktorí odmietajú spoluprácu slovenských národných síl,  opustili verejný a politický život, lebo nepochopili výzvu doby, šancu, ktorú nám dáva, ani podstatu poslania politiky ako služby spoločnosti a národu.

Ako východisko pre možnú a naliehavo potrebnú spoluprácu, najmä slovenských   politických    subjektov   zúčastnených    na  riadení   nášho  štátu,

n a v r h u j e m e,

aby ich predstavitelia neodkladne začali  vecný a  konštruktívny odborný dialóg so všetkými národnými silami, ako aj medzi sebou. Objektívne kritériá odbornej diskusie pomôžu nájsť nielen optimálne riešenia, ale sú aj najvhodnejšou cestou na dosiahnutie vzájomného zmierenia, porozumenia a spolupráce vo všetkých oblastiach nášho národného a štátneho života. V tom vidíme jediné správne východisko zo súčasných aj budúcich problémov a ťažkostí.

         Za hlavný, prvoradý a nemenný  strategický cieľ našich snažení a tvorivej spolupráce všetkých národných síl

p o v a ž u j e m e

dlhodobé  zabezpečenie slobody a zvrchovanosti slovenského národa ako svojprávneho a zároveň rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na upevňovanie suverenity a medzinárodnej autority jeho vlastného samostatného a nezávislého štátu. Vychádzame z objektívnej skutočnosti, že na celom svete uznávané právo národov na sebaurčenie možno dosiahnuť iba v suverénnom národnom štáte, ktorý zabezpečuje optimálne prostredie na plnohodnotný národný život, ochranu  a rozvoj ním vytvorených hodnôt ako osobitého autentického prínosu a vkladu do kultúrnej a civilizačnej pokladnice ľudstva.

Z hľadiska zabezpečenia tohoto náročného a zároveň vznešeného cieľa

v y z ý v a m e

všetky národné a demokratické sily pôsobiace v Slovenskej republike, našich krajanov v zahraničí, ako aj sympatizantov a priaznivcov našich snažení, aby zanechali neplodné a našim neprajníkom pomáhajúce vzájomné spory, spojili všetky   svoje   sily   a    preukázali    tak   svoju   národnú  a  občiansku   zrelosť

a pripravenosť konať zodpovedne na prospech vlastného národa a celej spoločnosti tvoriacej Slovenskú republiku ako slobodný a suverénny, demokratický a právny štát.

         S naliehavou žiadosťou sa obraciame na všetkých, ktorí svojimi postojmi ovplyvňujú hodnotovú orientáciu a životný štýl našej spoločnosti, aby svoje postavenie nezneužívali a nepoškodzovali záujmy nášho štátu a jeho meno doma a v zahraničí. Máme dosť možností, síl a veríme, že aj cti, aby sme si riešili svoje veci sami. Dokážme svoju spôsobilosť rozhodovať správne a múdro o svojich veciach a vzťahoch, riadiť spoločnosť a vlastný štát – to znamená predovšetkým dokázať v záujme celku sa dohodnúť  a vzájomne spolupracovať, a to bez rozdielu v straníckej príslušnosti či náboženského vierovyznania. Len takto si môžeme zabezpečiť národnú slobodu vo vlastnom štáte a tým aj nádej na šťastnú, dôstojnú a úspešnú budúcnosť.

         Osobitne sa obraciame na tých, ktorí formujú vzťahy a postoje mladej generácie k životu a jeho hodnotám, čiže aj k národu, jeho kultúre, histórii ako aj k štátu – na vychovávateľov, učiteľov, duchovných, ale aj umelcov, vedcov, novinárov, verejných činiteľov, osobnosti a kolektívne či individuálne autority a najmä na rodičov, aby si uvedomili nielen svoju profesionálnu či zákonnú, ale najmä prirodzenú a ľudskú zodpovednosť za našu mladú generáciu a tým aj za našu budúcnosť a prijali to za svoje najvyššie poslanie.

         Tak ako iní voči nám, máme aj my k iným mnohé výhrady,  ale uvedomujeme si, že šancu, ktorú máme dnes už predovšetkým vo vlastných rukách, nesmieme premárniť!

         Súčasné prenasledovanie a kriminalizovanie zakladateľov Slovenskej republiky nás utvrdzuje v presvedčení, že východisko nespočíva v sporoch, konfliktoch, nenávisti či vzájomnej likvidácii, ale jedine v neprestajnom dialógu všetkých národných síl žijúcich doma i v zahraničí – smerujúcom k národnej dohode na základe jednotiacej idey štátneho záujmu a národného prospechu.

         Využime  skúsenosti predchádzajúcich generácií, ktoré nás utvrdzujú v presvedčení, že zabezpečiť svoju budúcnosť môžeme iba spoločne a všetci.

         Preto znova, úprimne a s nádejou ponúkame do účinnej spolupráce všetky svoje sily, vedomosti a schopnosti – deklarujúc tým svoju stále trvajúcu ochotu dohodnúť sa a spolupracovať so všetkými, ktorí dokážu svoj osobný prospech a záujem nielen podriadiť vyššiemu spoločnému záujmu, ale aj rozumne, citlivo a čestne ho zladiť so záujmami nášho národa a štátu do harmonického celku tak, aby priniesol dlhodobé a všeobecné blaho, prosperitu a šťastie všetkým, ktorí sa o to pričinili.

         Hlásime sa k tejto rozhodujúcej skúške našej národnej zrelosti s presvedčením a odhodlaním, že v nej musíme obstáť.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň