štvrtok, 30 júna, 2022
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyMEMORANDUM SLOVENSKEJ INTELIGENCIE ZA DOHODU A SPOLUPRÁCU VŠETKÝCH NÁRODNÝCH SÍL

MEMORANDUM SLOVENSKEJ INTELIGENCIE ZA DOHODU A SPOLUPRÁCU VŠETKÝCH NÁRODNÝCH SÍL

Z poverenia účastníkov medzinárodnej konferencie  „ NÁRODNÁ A ŠTÁTNA STRATÉGIA SLOVENSKA“, konanej pri príležitosti 202. výročia narodenia Štefana Moysesa, biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej

  • na  základe  zhodnotenia  aktuálnych  otázok  našej spoločnosti a rokovaní
  • o zabezpečení dôstojnej a úspešnej budúcnosti,
  • vedomí si nezastupiteľnej zodpovednosti inteligencie za osud vlastného národa,
  • na základe osobného poznania a zistenia nespochybniteľných dôkazov  skutočností svedčiacich o vážnom a rapídne sa zhoršujúcom stave našej spoločnosti a nášho štátu,

k o n š t a t u j e m e,

že naša národná sloboda ako najvyššia hodnota osobného a spoločného bytia, dosiahnutá s nespočetnými obeťami všetkých generácií Slovákov, a samostatná   suverénna slovenská štátnosť sú ohrozené natoľko, že  treba neodkladne konať na ich záchranu!

- Podporte nás -

         Súčasný stav je zapríčinený doterajšou neochotou aj neschopnosťou slovenských politických subjektov spojiť sa do  konštruktívne spolupracujúcich, funkčných a celej našej spoločnosti prospešných zoskupení. Znova, hoci neradi,   poukazujeme na príklad cieľavedomej a efektívnej spolupráce strán tzv. maďarskej koalície, ktoré sa najmä „vďaka“ nepoučiteľnosti a nezodpovednosti slovenských politických strán a hnutí stali skutočnými víťazmi volieb 1998. Svojou prítomnosťou v najvyšších orgánoch nášho štátu majú k dispozícii všetky, aj tie najtajnejšie informácie a dokumenty a umiestňovaním svojich kádrov do vysokých riadiacich funkcií ich fakticky pripravujú na prevzatie moci nad slovenským juhom – v zmysle iredentistických plánov, ktoré svojimi postojmi už mnohokrát prezentovali.

Vedomí  si   týchto  negatívnych   skutočností a  ich  vplyvu  na  náš  život

ž i a d a m e

slovenské politické subjekty, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za súčasný rozvrat a krajné ohrozenie najvyšších hodnôt, ktoré slovenský národ v priebehu dejín vytvoril. Je najvyšší čas vzdať sa zhubnej politiky presadzovania úzko sebeckých, očividne iba individuálnych ambícií a záujmov vedúcich straníckych predstaviteľov, prestať s ignorovaním čoraz väčšej časti vlastného členstva, dožadujúceho sa širokej spolupráce s inými politickými subjektmi na všetkých úrovniach, a začať plniť volebné sľuby a programy, za ktoré strany a hnutia dostali mandát od svojich voličov. Uvedomujúc si vážnosť situácie,  považujeme za nanajvýš žiaduce, aby všetci, ktorí odmietajú spoluprácu slovenských národných síl,  opustili verejný a politický život, lebo nepochopili výzvu doby, šancu, ktorú nám dáva, ani podstatu poslania politiky ako služby spoločnosti a národu.

Ako východisko pre možnú a naliehavo potrebnú spoluprácu, najmä slovenských   politických    subjektov   zúčastnených    na  riadení   nášho  štátu,

n a v r h u j e m e,

aby ich predstavitelia neodkladne začali  vecný a  konštruktívny odborný dialóg so všetkými národnými silami, ako aj medzi sebou. Objektívne kritériá odbornej diskusie pomôžu nájsť nielen optimálne riešenia, ale sú aj najvhodnejšou cestou na dosiahnutie vzájomného zmierenia, porozumenia a spolupráce vo všetkých oblastiach nášho národného a štátneho života. V tom vidíme jediné správne východisko zo súčasných aj budúcich problémov a ťažkostí.

         Za hlavný, prvoradý a nemenný  strategický cieľ našich snažení a tvorivej spolupráce všetkých národných síl

p o v a ž u j e m e

dlhodobé  zabezpečenie slobody a zvrchovanosti slovenského národa ako svojprávneho a zároveň rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na upevňovanie suverenity a medzinárodnej autority jeho vlastného samostatného a nezávislého štátu. Vychádzame z objektívnej skutočnosti, že na celom svete uznávané právo národov na sebaurčenie možno dosiahnuť iba v suverénnom národnom štáte, ktorý zabezpečuje optimálne prostredie na plnohodnotný národný život, ochranu  a rozvoj ním vytvorených hodnôt ako osobitého autentického prínosu a vkladu do kultúrnej a civilizačnej pokladnice ľudstva.

Z hľadiska zabezpečenia tohoto náročného a zároveň vznešeného cieľa

v y z ý v a m e

všetky národné a demokratické sily pôsobiace v Slovenskej republike, našich krajanov v zahraničí, ako aj sympatizantov a priaznivcov našich snažení, aby zanechali neplodné a našim neprajníkom pomáhajúce vzájomné spory, spojili všetky   svoje   sily   a    preukázali    tak   svoju   národnú  a  občiansku   zrelosť

a pripravenosť konať zodpovedne na prospech vlastného národa a celej spoločnosti tvoriacej Slovenskú republiku ako slobodný a suverénny, demokratický a právny štát.

         S naliehavou žiadosťou sa obraciame na všetkých, ktorí svojimi postojmi ovplyvňujú hodnotovú orientáciu a životný štýl našej spoločnosti, aby svoje postavenie nezneužívali a nepoškodzovali záujmy nášho štátu a jeho meno doma a v zahraničí. Máme dosť možností, síl a veríme, že aj cti, aby sme si riešili svoje veci sami. Dokážme svoju spôsobilosť rozhodovať správne a múdro o svojich veciach a vzťahoch, riadiť spoločnosť a vlastný štát – to znamená predovšetkým dokázať v záujme celku sa dohodnúť  a vzájomne spolupracovať, a to bez rozdielu v straníckej príslušnosti či náboženského vierovyznania. Len takto si môžeme zabezpečiť národnú slobodu vo vlastnom štáte a tým aj nádej na šťastnú, dôstojnú a úspešnú budúcnosť.

         Osobitne sa obraciame na tých, ktorí formujú vzťahy a postoje mladej generácie k životu a jeho hodnotám, čiže aj k národu, jeho kultúre, histórii ako aj k štátu – na vychovávateľov, učiteľov, duchovných, ale aj umelcov, vedcov, novinárov, verejných činiteľov, osobnosti a kolektívne či individuálne autority a najmä na rodičov, aby si uvedomili nielen svoju profesionálnu či zákonnú, ale najmä prirodzenú a ľudskú zodpovednosť za našu mladú generáciu a tým aj za našu budúcnosť a prijali to za svoje najvyššie poslanie.

         Tak ako iní voči nám, máme aj my k iným mnohé výhrady,  ale uvedomujeme si, že šancu, ktorú máme dnes už predovšetkým vo vlastných rukách, nesmieme premárniť!

         Súčasné prenasledovanie a kriminalizovanie zakladateľov Slovenskej republiky nás utvrdzuje v presvedčení, že východisko nespočíva v sporoch, konfliktoch, nenávisti či vzájomnej likvidácii, ale jedine v neprestajnom dialógu všetkých národných síl žijúcich doma i v zahraničí – smerujúcom k národnej dohode na základe jednotiacej idey štátneho záujmu a národného prospechu.

         Využime  skúsenosti predchádzajúcich generácií, ktoré nás utvrdzujú v presvedčení, že zabezpečiť svoju budúcnosť môžeme iba spoločne a všetci.

         Preto znova, úprimne a s nádejou ponúkame do účinnej spolupráce všetky svoje sily, vedomosti a schopnosti – deklarujúc tým svoju stále trvajúcu ochotu dohodnúť sa a spolupracovať so všetkými, ktorí dokážu svoj osobný prospech a záujem nielen podriadiť vyššiemu spoločnému záujmu, ale aj rozumne, citlivo a čestne ho zladiť so záujmami nášho národa a štátu do harmonického celku tak, aby priniesol dlhodobé a všeobecné blaho, prosperitu a šťastie všetkým, ktorí sa o to pričinili.

         Hlásime sa k tejto rozhodujúcej skúške našej národnej zrelosti s presvedčením a odhodlaním, že v nej musíme obstáť.

image_printTlačiť článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň