nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img
ÚvodCiele, priority, zásady, koncepcieSlovakia plus – dar inteligencie novému štátu

Slovakia plus – dar inteligencie novému štátu

V súlade s Programovým vyhlásením SSI KORENE z jari 1990 a z iniciatívy jej predsedu bol od januára 1992 pripravovaný projekt vytvorenia celonárodnej inštitúcie spájajúcej a aktivizujúcej slovenskú inteligenciu a zapájania  jej odborného potenciálu  do zavŕšenia  národno-emancipačného zápasu Slovákov.

Návrh tohto projektu prešiel vnútornou oponentúrou na KOREŇOCH a po voľbách 1992 dostal konečnú podobu ako stála konferencia. Hoci naše skúsenosti s politickými subjektmi neposkytovali  spoľahlivú záruku, boli sme presvedčení, že politici , ktorí v sídle SSI KORENE 11. 9. 1991 podpísali Výzvu iniciatívy Za zvrchované Slovensko ako programový manifest národných síl a pred mnohotisícovým zhromaždením 19. 9. 1991 na námestí SNP v Bratislave  prezentovali      „stôl národnej dohody“ (SNS,HZDS,SNDH), tentoraz svoj sľub dodržia.  Dodržali!  Vyhlásením Deklarácie  SNR o zvrchovanosti SR 17.7.1992., prijatím Ústavy SR  1.9.1992 a  obnovením slovenskej štátnej samostatnosti dňa 1.1.1993 sa naplnila nielen podstata nášho programu ,ale aj zmysel slovenských dejín. Naša práca sa tým však neskončila…

Prebiehajúce procesy si vyžadovali nielen politické rozhodnutia, ale aj odborné projekty a stanoviská. Bolo však treba získať osobnosti a odborné autority. Preto bol projekt stálej konferencie predložený na posúdenie osobnostiam, ktoré sa zišli 17. 9. 1992 na pôde SSI KORENE (V. Bachár, M. Benža, J. Brilla, L. Deák, A. M. Húska, A. Hykisch, J. Kačala, J. Prusák a ďalší), ktorí ho súhlasne prijali. V nadväznosti na to bola vytvorená odborná rada (J. Brilla J. Darmo, L. Deák, J. Kačala, D. Kováč, I. Kružliak, J. Prusák, J. Schenk, M. Zemko) a aj organizačný výbor na čele s predsedom  V. Hornáčkom. Sociológovia J. Javorský s A. Kolesárovou boli poverení, aby urobili prieskum medzi odbornými autoritami.  Jeho výsledky potvrdili, že prevažná väčšina oslovených sa stotožnila s potrebou vytvoriť organizáciu zjednocujúcu slovenskú inteligenciu a súhlasila aj s jej zameraním a vytýčenými úlohami. Na zabezpečenie financovania SKSI bola 12. 10. 1992 založená Nadácia KORENE.

22. 10. 1992 prípravný výbor informoval o našom projekte ďalšie organizácie združujúce slovenskú inteligenciu a ponúkol im spoluprácu v troch sekciách SKSI – hospodársky a sociálny rozvoj SR; kultúrny a duchovný rozvoj slovenskej spoločnosti a štátnopolitické záujmy SR v medzinárodnom kontexte. Zároveň sme to oznámili aj širokej verejnosti prostredníctvom SRo.

23. 10. 1992 sme usporiadali v Dome novinárov v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorej sme informovali o zámeroch a cieľoch SKSI, ktorého zakladajúce zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 30. 10. – 2. 11. 1992 v Častej – Papierničke a bolo venované (tak ako aj náš prvý zborník) 200. výročiu založenia Slovenského učeného tovarišstva a vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky. Na tlačovej konferencii – ako gesto našej  dobrej vôle spolupracovať s celou slovenskou odbornou verejnosťou – sme zverejnili dokument „Slovenská inteligencia oslovuje inteligenciu Slovenska“.

Stála konferencia sa charakterizovala ako „interdisciplinárna, pracovná a otvorená všetkým, ktorí chcú uplatniť svoje vedomosti a schopnosti na prospech slovenského národa a prevziať na seba zodpovednosť vyplývajúcu z povinnosti inteligencie v demokratickej spoločnosti“.  Účasť v čestnom predsedníctve prijali: J. Binder, I. Gašparovič, V. Hornáček, D. Hrušovský, A. M. Húska, H. Kočtúch, E. Kristinová, B. Lichardus, J. Prokeš, P. Virsík, F. Zvrškovec.

Ustanovujúce zasadnutie prijalo Uznesenie, v ktorom „prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom a právnom štáte“. Ďalej sa v ňom píše „Chceme vytvoriť novú tradíciu vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktorej sme prirodzenou a organickou súčasťou“. V závere „Oslovujeme všetkých občanov SR a našich krajanov v zahraničí, aby v tejto exponovanej, neopakovateľnej a rozhodujúcej dobe prispeli všetkými svojimi možnosťami, vedomosťami a schopnosťami k rozvoju našich pozitívnych vkladov do mozaiky demokratického obrazu sveta“.

Oslovili sme aj zahraničnú inteligenciu a ponúkli jej „priateľskú spoluprácu v odbornej, vecnej a konštruktívnej rovine“ a  „rovnoprávny partnerský dialóg ma báze vzájomnej úcty a tolerancie“.

Myšlienka aj vytvorenie SKSI, ktorá prijala nádejný, nové  perspektívy otvárajúci názov Slovakia plus, získala širokú podporu a stala sa najväčším združením slovenskej inteligencie  v  dejinách na ktorého práci sa podieľalo vyše 1200 členov. To plus“ v názve symbolizuje  osobnostný a odborný dar inteligencie súčasnej Slovenskej republike ešte pred jej vznikom.

K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré sa zúčastňovali na našej práci patria napríklad: Mojmír Benža, Július Binder, Jozef Brilla, Peter Brňák, Ján Cuper, Peter Danišovič, Jozef Darmo, Ladislav Deák, Ľubomír Dolgoš, Jozef Dubníček, Ján Dudáš, Peter Dvorský, Milan S. Ďurica, Jerguš Ferko, Milan Ferko, Ján Formánek, Ivan Gašparovič, Vladimír Gažovič, Július Handžárik, Anton Hlinka, Roman Hofbauer, Dominik Hrušovský, Jaroslav Husár, Augustín M. Húska, Anton Hykisch, Sergej Chelemendik, Alexander Ilečko, Koloman Ivanička, Viliam Jablonický, Dušan Jamrich, Ľuboš Jurík, Ján Kačala, Ladislav Klinko, Ján Klepáč, Hvezdoň Kočtúch, Jozef Kollár, Titus Kolník, Ján Ch. kard. Korec, Damián Kováč, Sergej Kozlík, Eva Kristinová, Imrich Kružliak, Bohuš Z. Kuľhavý, Bartolomej Kunc, Dušan Kuzma, Štefan Kvietik, Ivan Laluha, Milan Laluha, Adam Laščiak, Ján Lazar, Ján Letz, Robert Letz, Branislav Lichardus, Ladislav Lysák, Štefan Luby, Jozef Markuš, Richard Marsina, Vladimír Mečiar, Roman Michelko, Jozef Mižák, Vladimír Mohorita, Štefan Moravčík, Víťazoslav Móric, Ivan Mrva, Gregor Papuček, Ján Paulíny, Bohuš Piatko, Erich Píš, Dušan M. Plachtinský, Ivan Plander, Alojz Podolák, Ján Podolák, Jozef Pokorný, Milan Polák, Belo Polla, Jozef Prokeš, Jozef Pruskák, Maroš Púchovský, Jaroslav Rezník, Milan Rúfus, Dárius Rusnák, Juraj Rusňák, Alexander Ruttkay, Ján Sabol, Marian Servátka, Juraj Schenk, Jozef Sivák, Dušan Slobodník, Ján Slota, Peter Socha, Ján Sokol, Peter Staněk, Pavol Stano, Stanislav Stano, Pavol Strauss, Ján Švidroň, Jozef kard. Tomko, John Vacval , Karol P. Virsík, Peter Virsík, Emil Vontorčík, František Vnuk, Aristid Zelenay, Milan Zemko, Peter Zoričák, František A. Zvrškovec… Už samotný zoznam osobností dokazuje, že hoci sme mali mnohé rozdielnosti , oveľa silnejší ,ba rozhodujúci bol náš úprimný vzťah k vlastnému  národu, schopnosť podriadiť svoje osobné záujmy  jeho záujmom a ochota pomáhať pri našej rozhodujúcej národnej transformácii na slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt.  

SKSI pôvodne podporili aj viacerí naši neskorší oponenti ako J. Bunčák, J. Čarnogurský, A. Duleba, E. Ginter, M. Gbúrová, J. Hatrik, J. Jablonický, J. Jankovič, M. Kňažko, M. Kováč, Ľ. Roman, R. Schuster, Š. Šľachta a ďalší, ale naše ani historické smerovanie to už nezmenilo.

Nebolo to v slovenských dejinách po prvý raz , keď sa inteligencia ujala dejinotvornej iniciatívy a s jasným a zrozumiteľným  programom sa postavila na čelo národa. Tento raz to bol program zavŕšenia národno-emancipačného zápasu Slovákov znovuzískaním národnej slobody, zvrchovanosti a obnovením slovenskej štátnej samostatnosti s cieľom stať sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva. Pritom sme  už nielen projektovali vízie a plány, ale aj iniciovali, organizovali a neraz aj riadili celospoločenský vývoj, čím sme mu v zmysle našich predsavzatí „vtlačili  pečať vlastných rozhodnutí a dali mu vlastnú tvár“. Zároveň sme aktívne „prezentovali a  svojim príkladom aj realizovali ideu národného zmierenia ,porozumenia a spolupráce“, čoho dôkazom je aj naše  iniciovanie ZOSI ako platformy na spoluprácu a vzájomnú pomoc združení slovenskej inteligencie ,kde kooperovalo až sedemnásť združení, Programovo sme nadväzovali na prácu predchádzajúcich generácií bernolákovcov, štúrovcov, memorandistov, matičiarov… a napĺňali  ich odkaz a tým zároveň aj zmysel slovenských dejín, ktorý od počiatku bol a zostáva v zvrchovanom rozhodovaní o sebe, svojich veciach, vzťahoch a záujmoch. Takto sme ho pochopili a v tomto zmysle sme v rozhodujúcich okamihoch dejín aj  konali a konáme dodnes.

Počas svojho 25-ročného pôsobenia Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus vždy aktívne vstupovala do všetkých závažných dejinotvorných aktov a rozhodnutí a svojimi odbornými návrhmi aj občianskymi postojmi ovplyvňovala celospoločenské dianie v zmysle svojich predsavzatí a dokumentov. Spolu s SSI KORENE a obnovenou SNR dlhoročne rozvíjala tradíciu celonárodných aj všeslovanských  slávností na Devíne, na Myjave aj Bradle…S Nadáciou KORENE a SSI KORENE vydala vyše 50 odborných publikácií a zborníkov. Uskutočnila vyše dve desiatky odborných – aj medzinárodných – konferencií.  Už názvy konferencií „Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu“ či „Národná a štátna stratégia Slovenska“ alebo „Vnútorná integrácia slovenskej spoločnosti“ a „Štátna doktrína SR“ dokazujú ich celospoločenskú potrebnosť a závažnosť. Pritom všetky výsledky našej práce sme  zverejňovali a prednostne doručovali predstaviteľom nášho štátu.

Veríme , že  túto našu – stále ešte živú – generačnú štafetu od nás prevezmú naši pokračovatelia a obohatia ju o svoj autentický generačný program s rovnako tvorivým prínosom a že to „plus“ bude tentoraz symbolizovať nástup novej mladej slovenskej inteligencie, aby skutkami naplnila svoje nezastupiteľné poslanie v spoločnosti, ktorej je prirodzenou a organickou súčasťou. Prajeme jej pevné odhodlanie, mnoho energie aj vytrvalosti a ponúkame jej svoje skúsenosti, vedomosti a v zmysle nášho hesla Náročnosť-Kritickosť-Tvorivosť  priateľskú a  partnerskú generačnú spoluprácu.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň