štvrtok, 30 júna, 2022
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyStanovy Združenia slovenskej inteligencie

Stanovy Združenia slovenskej inteligencie

 Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie Združenie slovenskej inteligencie (ďalej len „ZSI“)  je dobrovoľným občianskym, neziskovým združením v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení.

2. ZSI je samostatnou právnickou osobou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike i v zahraničí. Svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

- Podporte nás -

3. Sídlom ZSI je Benediktiho 6, 811 05 Bratislava – Staré Mesto.

Článok 2
Ciele a činnosť združenia

1. Združenie slovenskej inteligencie vo svojej činnosti vychádza z Generačného programu 2020, ktorý si stanovila druhá generácia pokračovateľov združení KORENE. Nadväzuje na:

  • duchovné a kultúrne hodnoty našich predkresťanských a kresťanských slovenských predkov,
  • poznanie, skúsenosti a poučenie, že tradične chápaná národná identita je jedinou a najstaršou kolektívnou identitou Slovákov, prostredníctvom ktorej môžu Slováci ako národ prežiť a rozvíjať sa,
  • programy predchádzajúcich generácií národne uvedomelej slovenskej inteligencie počnúc bernolákovcami, štúrovcami, memorandistami, matičiarmi, hlinkovcami – autonomistami, osobnosťami slovenského exilu, najmä okolo Svetového kongresu Slovákov, davistami, federalistami i generáciou združenou v Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE,
  • hodnoty generácie KORENE Múdrosť – Svornosť – Vytrvalosť a metodiku práce Náročnosť – Kritickosť – Tvorivosť.

2. Združenie slovenskej inteligencie je interdisciplinárne združenie, ktoré združuje vlastencov, uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie plniť úlohy v zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republike. Hlavným cieľom združenia je aktívne sa podieľať na formovaní národného charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich riešeniach. ZSI prechováva a pestuje úctu k slovenskej štátnosti a jej tvorcom, vyvíja úsilie na ochranu integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky a  na spájanie národných síl.

3. Na plnenie svojich cieľov využíva Združenie slovenskej inteligencie predovšetkým činnosti:

– pripravovanie pravidelných odborných konferencií, seminárov a pracovných stretnutí vedcov a odborníkov,

– vydávanie publikácií a inej tlače na prezentáciu svojich výsledkov a výsledkov odbornej práce svojich členov,

– organizovanie stretnutí a besied na odborné i aktuálne témy pre širokú verejnosť.

4. Výsledky činnosti ZSI sú bez obmedzenia k dispozícii inštitúciám a jednotlivcom, ktorí o ne prejavia záujem s cieľom využiť ich v prospech národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky.

5. ZSI spolupracuje s obdobnými združeniami  na Slovensku i v zahraničí, ktoré majú s ňou totožné alebo príbuzné ciele.

Článok 3
Členstvo v združení


1. ZSI zoskupuje občanov Slovenskej republiky, fyzické alebo právnické osoby alebo iné kolektívy a Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len občania), ktoré súhlasia s týmito stanovami.

2. Členom ZSI sa môže stať každý občan starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu celospoločenských problémov v Slovenskej republike a je k nemu lojálny.

3. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

5. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. Po zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.

6. Zánik členstva:
a) vystúpením – písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
b) vylúčením člena – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.

O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo. Ak valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia valného zhromaždenia.

7. Významným domácim, alebo zahraničným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o hospodársky, kultúrny alebo duchovný rozvoj Slovenskej republiky môže byť udelené čestné členstvo v združení.

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

  1. Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.


2. Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia, propagovať a obhajovať myšlienky a ciele združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) platiť členské príspevky.

Článok 5
Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:

1) valné zhromaždenie,
2) predsedníctvo,
3) revízna komisia.


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. Členovia valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov.

Rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou, zaslanou všetkým členom združenia aspoň 7 dní vopred.


Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f) rozhoduje o udelení čestného členstva,
g) rozhoduje o vylúčení člena združenia,
h) rozhoduje o zrušení združenia.


2. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, tvoria ho 5 členovia volení valným zhromaždením na obdobie jedného roku. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1-krát za mesiac.

Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Do pôsobnosti predsedníctva patrí:

– riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

– voliť spomedzi členov predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok,

– rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s činnosťou združenia,

– rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,

– rozhodovať o prijatí nových členov,

– pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu,

– ustanovovať likvidátora pri zániku združenia,

– rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci valného zhromaždenia, alebo ktoré si valné zhromaždenie vyhradilo,

– rozhodovať o vzniku a zániku miestnych a regionálnych klubov,

– vypracovávať stanoviská k aktuálnym spoločenským udalostiam.

3. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:

– dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,

– dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,

– posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú predsedníctvom pred tým, ako ju prijme valné zhromaždenie.

Článok 6
Hlasovanie elektronickým obežníkom

1. Predsedníctvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia hlasovaním elektronickým obežníkom.

2. Hlasovanie elektronickým obežníkom sa koná tak, že predseda združenia, alebo podpredseda združenia zašle všetkým členom predsedníctva návrh rozhodnutia na vyjadrenie súhlasu spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia predsedníctva vyjadriť svoj súhlas, alebo nesúhlas s návrhom.

3. Lehota na vyjadrenie súhlasu s návrhom rozhodnutia nesmie byť kratšia ako sedem  pracovných dní od doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie súhlasu člena predsedníctva je platné, ak ho odošle najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Pokiaľ sa člen predsedníctva k návrhu rozhodnutia nevyjadrí v stanovenej lehote, rozumie sa, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Na vyjadrenie súhlasu odoslaného po uplynutí lehoty sa neprihliada.

5. Predkladanie návrhu rozhodnutia, ako aj vyjadrenie súhlasu, sa deje výhradne písomne, spravidla prostredníctvom elektronickej pošty. Návrh rozhodnutia zašle predseda alebo podpredseda všetkým členom predsedníctva na ich poslednú, známu elektronickú poštovú adresu, prípadne inou dohodnutou formou. Členovia predsedníctva zašlú svoje vyjadrenie súhlasu na  adresu elektronickej pošty predsedu alebo podpredsedu.

6. Hlasovanie obežníkom je prípustné vo všetkých záležitostiach patriacich do pôsobnosti predsedníctva.

7. Na prijate platného rozhodnutia hlasovaním obežníkom sa vyžaduje súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva.

Článok 7
Štatutárny orgán


1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a jeho štatutárnym zástupcom je podpredseda združenia, ktorí zastupujú združenie navonok.

2. Zastupovaním združenia v konkrétnych záležitostiach môže výbor splnomocniť aj iné osoby.

Článok 8
Hospodárenie združenia


1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revíznej komisie.

Majetok združenia tvoria :

– členské príspevky,

– dotácie, granty, dary,

– iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Článok 9
Zánik združenia


1. Združenie môže zaniknúť:

– zlúčením s iným združením,

– dobrovoľným rozpustením.

O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 10
Záverečné ustanovenia


1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom združenia  na jeho zasadnutí dňa 26. 9. 2020

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

V Bratislave dňa 8. októbra 2020

image_printTlačiť článok

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň