sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyVyhlásenie SNR Myjava 2005

Vyhlásenie SNR Myjava 2005

Nezadržateľne, ale prirodzene a zákonite vchádzame do obdobia, keď sa v súčasnom stave našej spoločnosti a štátu spočítavajú všetky dôsledky chýb a zanedbaných povinností, ktorých sme sa všetci dopustili – aj počas obdobia po roku 1989, najmä však po obnovení slovenskej štátnej samostatnosti 1. januára 1993.

        Pretože žiadna časť ani vrstva slovenskej spoločnosti – ani slovenská inteligencia ako celok – neplnila zodpovedne svoje prirodzené úlohy pri dosiaľ najzásadnejšej premene slovenského národa v novodobých dejinách. Ak rázne nezakročíme, nemôžeme očakávať nič iné ako ďalšie zhoršovanie sa úrovne nášho života a ďalšie negatívne dopady na náš národ a štát.

         Musíme konštatovať, že v celom období po obnovení slovenskej republiky, sa nevykryštalizoval ani jeden stabilný a spoľahlivý politický subjekt schopný efektívne – doma aj na medzinárodnej úrovni – presadzovať slovenské národnoštátne záujmy. Stav úrovne politickej kultúry predstaviteľov nášho štátu je priamym dôsledkom absencie skutočných – nie iba médiami virtuálne vyprodukovaných – morálnych a odborných autorít. Je však tiež prejavom zvráteného rebríčka hodnôt rozhodujúcej väčšiny našich verejných činiteľov, keď sa politika nechápe ako služba na prospech celku, ale ako dobre platená, imunitou chránená a výhodná pozícia pri vlastnom obohacovaní sa a presadzovaní osobných záujmov. Pritom riešenie si osobných sporov politikov už takmer celkom vytlačilo do úzadia riešenie problémov spoločnosti a radových občanov nášho štátu.

         Na celkovom úpadku až demoralizácii slovenskej spoločnosti majú hlavnú vinu masovokomunikačné – najmä audiovizuálne elektronické médiá – propagujúce takmer výhradne  iba konzumný spôsob života a čoraz otvorenejšie aj závislosti na drogách, alkohole

či promiskuitu, prostitúciu a rôzne sexuálne úchylky…Takýto životný štýl ničí  overené hodnoty našej kultúry a berie ľuďom pozitívnu motiváciu do života. Je tiež príčinou alarmujúcej krízy jedinej prirodzenej ustanovizne, ktorá v našich dejinách dosiaľ nikdy nezlyhala – rodiny, čo sa – po prvý raz v našich dejinách – odzrkadľuje na poklese našej populácie!

          Pri skutočnej demokratizácii nášho života, ktorého podmienkou je pluralita názorov a otvorená verejná diskusia, si neplnia povinnosti uložené zákonom, ani tzv. verejnoprávne média, ktorých názorová jednostrannosť je takmer totožná s komerčnými médiami.

           Znova opakujeme, že naše obnovenie Slovenskej národnej rady je priamym dôsledkom neprijateľnej úrovne politickej kultúry, nízkej odbornosti vo verejných funkciách, ale aj arogancie a ignorantstva rozhodujúcej väčšiny členov slovenského parlamentu, ktorí nerešpektujú ani svoj sľub poslanca, ani Ústavu Slovenskej republiky a ktorí povýšili svoje osobné záujmy vysoko nad záujmy nášho národa a štátu.

            Z tejto situácie je už iba jedno dôstojné a pozitívne východisko: Do verejného života slovenskej spoločnosti musí neodkladne nastúpiť nový prúd skutočných osobností, ktoré sa neboja svojich prirodzených povinností a pre ktoré je zodpovednosť za osud nášho národa a štátu vecou ich cti a svedomia.

             Toto čestné miesto nezastupiteľne patrí neskompromitovaným osobnostiam, ale predovšetkým mladej slovenskej generácii, aby dokázala, že je schopná svoje predstavy a plány realizovať v skutočnom živote a zabezpečiť tak svoju aj spoločnú budúcnosť slovenského národa.

              Všetci – občania a celá naša spoločnosť – musíme prehodnotiť a zásadne zmeniť svoj trpný a pasívny postoj na aktívny prístup k vlastnému životu, aby sme obstáli v tejto skúške, ktorá ani zďaleka nebude posledná! Aj radový občan si musí uvedomiť, že súčasný – na súkromnom zisku a osobnom profite založený  spoločenskoekonomický systém – nikomu nič zadarmo nedá. Všetko si treba vybojovať a obhájiť. Súčasné pomery jasne ukazujú, že  – podobrotky to nepôjde!

              Buď sa odhodláme a dokážeme, že sme životaschopný národ, alebo sa sami odsúdime na zánik ako etnická skupina, poskytujúca – síce vysoko kvalifikovanú, ale lacnú a na úroveň svojho života nenáročnú – pracovnú silu, zabezpečujúcu cudzí blahobyt. 

               Nastávajúci volebný rok  nám poskytuje nepreberné množstvo príležitostí, aby sme dokázali, že toto ponižujúce postavenie odmietame, a že sme schopní spojiť svoje sily a začať si všetci zodpovedne plniť povinnosti vlastníkov samostatného suverénneho štátu!

Myjava 17. september 2005 

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň