1

Vyhlásenie národných síl k slovenskému národu

S úctou k odkazu
veľkých osobností slovenských dejín a k tvorivej práci všetkých
generácii Slovákov – tu, na mohyle jedného z najväčších synov slovenského
národa – generála Milana Rastislava Štefánika, slávnostne oznamujeme, že
národné sily v našom štáte, ale aj Slováci žijúci za hranicami našej
vlasti sa dohodli na spoločnom programe a postupe pri presadzovaní
životných záujmov slovenského národa a jeho štátu – Slovenskej republiky.

         Hlavným cieľom našej iniciatívy Za
jednotu a spoluprácu národných síl
je chrániť a rozvíjať
pozitívne hodnoty nášho národného dedičstva, medzi ktorými na prvé miesto
kladieme vlastný suverénny štát, nachádzajúci sa dnes v krajnom
ohrození. Nielen vzhľadom na agresívne a expanzívne požiadavky maďarskej
iredenty, ale aj pre neschopnosť slovenských politikov zjednotiť sa na
národno-štátnych záujmoch Slovákov, suverénne riadiť slovenský štát
a viesť našu spoločnosť k prosperite.

Žiadame preto predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa správali ako
skutoční zástupcovia a reprezentanti slobodného národa, a aby  pri
každom štátnickom rozhodnutí pamätali, že ide o spoločné dielo všetkých
generácií Slovákov, za ktoré nesú plnú zodpovednosť pred právom aj pred súdom
dejín,  že ich základnou povinnosťou nie je vládnuť, ale slúžiť národu
a vlasti tak, aby odovzdali zverené hodnoty v lepšom stave ako ich
prevzali.

         V zmysle nami vyhlásenej najvyššej
pohotovosti národných síl
sa hlásime k povinnosti zastaviť rozklad
a úpadok našej spoločnosti, hospodárstva a kultúry. Ako východisko zo
súčasného ničenia a výpredaja hodnôt vytvorených predošlými generáciami
ponúkame náš spoločný program národnej obnovy, ktorý vychádza
z dôslednej ochrany a efektívneho rozvoja našich kultúrnych hodnôt
a využití všetkých vnútorných, materiálnych a intelektuálnych
zdrojov, najmä tvorivého potenciálu občanov nášho štátu. Program národnej
obnovy
nadväzuje na Štátnu doktrínu Slovenskej republiky  ako ju vypracovali združenia slovenskej
inteligencie spolu s Maticou slovenskou.

         Našou prioritou je vnútorná
integrácia Slovenskej republiky
, ktorej zmyslom je usporiadanie našich
vnútorných pomerov na báze celospoločenského zmierenia, porozumenia
a spolupráce všetkých občanov nášho štátu s cieľom – vytvorenia slovenského
politického národa
ako rovnocenného partnera všetkým vyspelým národom
sveta. Vzhľadom na závažnosť a náročnosť tohto zásadného kvalitatívneho
prerodu celej našej spoločnosti

VYZÝVAME

všetkých
lojálnych občanov Slovenskej  republiky,
najmä príslušníkov slovenského národa, aby sa vzdali súčasnej pasivity
a letargie, ktorá otvára priestor cudzím záujmom a sebavedome
a dôrazne presadzovali
svoje právo na dôstojný život, prácu
a zvrchované rozhodovanie o svojom osude vo vlastnom štáte,

ktorého úlohou nie je uspokojovať potreby a osobné ambície jeho
predstaviteľov, ani záujmy susedov či rôznych nadnárodných inštitúcií, ale jeho
základnou úlohou je – zabezpečovať záujmy všetkých občanov Slovenskej
republiky.

         Ako príklad nezištnej a obetavej
práce pre svoj národ nech nám slúži odkaz M. R. Štefánika vyjadrený
v hesle – Veriť, milovať, pracovať – rovnako ako prejav jeho
nezlomnej vôle prekonávať prekážky vyjadrený slovami – Ja sa prebijem, lebo
sa prebiť chcem! –
a potvrdený jeho skutkami a celým jeho životom.

         V tomto zmysle sa obraciame najmä
na mladú generáciu Slovákov s priateľskou výzvou a ponukou na
generačnú spoluprácu, aby nehľadala naplnenie zmyslu svojho života
v službe cudzím záujmom a na prospech cudzieho blahobytu, ale aby sa
 pevne chopila svojej historickej príležitosti a splnila svoje
poslanie  spočívajúce v skutočnosti,
že – je prvou generáciou Slovákov v moderných dejinách, ktorá dostala
šancu slobodne a vo vlastnom štáte zvrchovane rozhodovať nielen
o sebe a svojej, ale aj o našej spoločnej národnej budúcnosti.

         Len aktívny a tvorivý prístup
k životu, sústavná zodpovedná a cieľavedomá práca, jednota a 
spolupráca národných síl, sebavedomé postoje a suverénne presadzovanie
našich národných a štátnych záujmov – z nás vytvorí slobodných
tvorcov vlastných dejín, nášho národného života a vlastnej budúcnosti.

 Ešte nikdy sme neboli tak blízko k
vytýčenému  cieľu všetkých národov! Je
vecou našej cti, ale aj autority medzi slobodnými národmi sveta, aby sme
dokázali sebe aj iným, že naša národná sloboda a štátna samostatnosť
sú  prirodzeným a zákonitým
vyústením cieľavedomého úsilia a zápasov slovenského národa.

         My, dnes žijúce generácie Slovákov,
ktoré sme mali tú česť zavŕšiť stáročný zápas slovenského národa o národnú
slobodu a rovnoprávnosť sľubujeme, že sa nikdy a za žiadnych
okolností nevzdáme úrovne dosiahnutých národných práv ako základu našej
dôstojnej a úspešnej budúcnosti!

         Prišli sme vzdať poctu mŕtvemu
hrdinovi, ale najmä posilniť svoju nádej jeho živým odkazom. Povedané slovami
Milana Rastislava Štefánika – Ku predu bratia! Hore hlavu a bez chmár
v duši! My zvíťazíme, lebo skalopevná je viera naša…

Bradlo 4. 5. 2002

                                           Za jednotu a spoluprácu národných síl!

Z poverenia
účastníkov celonárodného pietneho zhromaždenia na Bradle dňa 4. mája 2002

žiadame

predstaviteľov  nášho štátu, aby vzhľadom na obdivuhodný
a významný, slovenskú spoločnosť integrujúci odkaz M. R. Štefánika
a zároveň jeho európsky a svetový rozmer, dali postaviť dôstojný  pomník tejto zakladateľskej osobnosti
modernej slovenskej štátnosti v hlavnom meste Slovenskej republiky
v Bratislave.

         Žiadame tiež, aby sa zasadili
o to, aby sa vrátila celá Štefánikova pozostalosť tomu, komu svojim
pôvodom aj zmyslom odkazu patrí – do jeho rodiska a slovenskému národu.
S tým priamo súvisí aj naša požiadavka, aby sa rodný dom M. R. Štefánika
stal pamätným miestom slovenských dejín, múzeum so zvláštnym štatútom
samostatnej organizačnej jednotky Slovenského národného múzea.