piatok, 19 apríla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyMAGNA CHARTA SLOVANSKÝCH NÁRODOV

MAGNA CHARTA SLOVANSKÝCH NÁRODOV

V  zmysle  tisícročných  skúseností  z  vlastného  vývoja  a poučení  múdrosťou   jeho  odkazu,  zároveň vedení:     

 • úprimným, neomylným, životom overeným a potvrdeným pocitom vzájomnej blízkosti a spätosti,
 •  hlbokým presvedčením a nespochybniteľnou pravdou, ktorá svedčí a dokazuje  prirodzenú pokrvnú a etnickú, ako aj duchovnú,  kultúrnu a civilizačnú spolupatričnosť slovanských národov

 – Bielorusov, Bulharov, Čechov, Chorvátov, Lužických Srbov, Moravanov, Poliakov, Rusov, Slovákov, Slovincov, Srbov, Ukrajincov…,

  – nezastupiteľnou zodpovednosťou za náš kolektívny osud aj individuálne národné  osudy, ako aj za osud ľudstva v jeho tisícročiami vytvorenej rasovej, národnostnej, kultúrnej a civilizačnej rôznosti,     

 • vedomím potreby zachovania a rozvíjania osobitostí a zvláštností každého národa ako neopakovateľnej a nenahraditeľnej individuality, vyhlasujeme

 Magnu chartu slovanských  národov

ako slobodný prejav našej spoločnej  dobrej vôle spájať to najlepšie v nás na prospech všetkých a na spoločné blaho celého ľudstva.

Presvedčení o správnosti  a užitočnosti tohto aktu osvedčujeme,  že naším zámerom je

– v duchu bratskej, zároveň priateľskej a partnersky rovnoprávnej mierovej a tvorivej spolupráce napĺňať pozitívny odkaz najväčších osobností našich  dejín.

Vychádzajúc z prirodzených  povinností a zodpovednosti dobrých synov a dcér, hodných príslušnosti k svojim národom, považujeme za cieľ svojich snažení predovšetkým:

 •  zachovať a rozvíjať naše spoločné mentálne a zároveň osobité kultúrne  hodnoty
 • s dôrazom na jazyk
 • a ďalšie civilizačné prínosy vyplývajúce z nášho historického  vývoja a odkazu jeho skúsenosti
 • ako autentického, jedinečného a významného  vkladu do spoločnej klenotnice hodnôt ľudstva.

V dobrej viere a v snahe  zbaviť sa obmedzujúcej záťaže negatív vyplývajúcich z doterajších mnohých a, žiaľ, aj častých vzájomných nevraživostí,  ba nezriedka aj  vojnových  konfliktov, považujeme za potrebné a nevyhnutné oznámiť svetu , že po vzájomnom   priznaní si, účinnom oľutovaní a ospravedlnení sa za príkoria, krivdy a škody napáchané našou nerozumnosťou, vyslovujeme si

vzájomné generálne odpustenie,

aby naše budúce vzťahy mohli nadobudnúť novú, vyššiu kvalitu a nehatený rozvoj na báze vzájomnej úcty, priateľstva a rešpektovania sa ako svojbytných a zvrchovaných národných individualít.

S dobrým úmyslom odstrániť  z našich vzťahov akékoľvek možné budúce podozrenia či pokušenia, vyplývajúce z prirodzenej rivality alebo prejavov sebeckej ctižiadosti na úkor kohokoľvek z nás, sme odhodlaní bez časového obmedzenia, pokiaľ budeme živými a svojprávnymi  subjektmi tohto  súručenstva rovných v právach i povinnostiach voči sebe, garantovať si navzájom:

 • bezvýhradnú národnú zvrchovanosť,
 • neobmedzenú štátnu suverenitu,
 • nenarušiteľnosť územnej  celistvosti, 
 • nedotknuteľnosť hraníc,
 • právo na vlastnú cestu ako slobodný prejav vlastnej vôle. 

Ktorýkoľvek zo subjektov tohto  zoskupenia – bez ohľadu na polohu, rozlohu územia či počet obyvateľov, hospodársku, vojenskú alebo inú  silu a zdroje – je rovnoprávnym a rovnocenným  s ktorýmkoľvek iným subjektom.

Každý je slobodný vo svojich názoroch, stanoviskách a konaní.

Pri akýchkoľvek rozhodnutiach celku tejto charty, platí iba jednomyseľná dohoda.

Nesúhlas možno prejaviť iba argumentmi rozumu  a protest vystúpením z Charty.

Nikto  nesmie uplatniť  právo  veta.

Za rozhodnutia a konanie je  každý zodpovedný individuálne.

Kto sa v sebeckom, zlom a škodlivom úmysle dopustí porušenia dohody a prehreší sa proti tejto – v dobrej viere a s čestnými úmyslami, dobrovoľne a slobodne podpísanej

charte vzájomnej dôvery, priateľskej spolupráce a pomoci v dobrom i zlom

a poškodí tým jej člena, alebo celok, nech je týmto súručenstvom pokrvných a duchovných bratov súdený a na znak pohŕdania zradou aj potrestaný podľa závažnosti previnenia.

Kto zradí tento bratský dohovor a spriahne  sa s cudzím proti  vlastným, zapredá svojho brata alebo inak na prospech cudzím závažne poškodí jeho alebo náš  spoločný záujem, ktorým je

čestné, ľudsky  dôstojné, kultúrne a úspešné prežitie,

nech je zbavený všetkých výhod vyplývajúcich  z tejto Charty a jej zmyslu!

Tento akt odpustenia, zmierenia, priateľskej  a rovnoprávnej tvorivej spolupráce slovanských národov  nie je namierený proti iným  národom ani ich podobným zoskupeniam.

Sme za mierovú a tvorivú  spoluprácu, rovnako ako čestnú a otvorenú súťaž všetkých národov sveta na báze úplnej rovnosti v právach  a povinnostiach  voči celému ľudstvu.

Na znak odhodlania a čestného záväzku – bez výhrad plniť obsah a zmysel tejto charty – potvrdzujeme jej právoplatnosť svojimi podpismi.

9. máj 1999

- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň