nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img

Myjavské memorandum slovenskej inteligencie

Predstaviteľom Slovenskej republiky!

Výsledky volieb 2006 a politická vôľa rozhodli, že sa na čelo nášho štátu znova dostala koalícia subjektov, ktoré svoj pozitívny vzťah k slovenskému národu nielen deklarovali, ale sa aj aktívne podieľali na obnovení našej národnej slobody a štátnej samostatnosti.

          Vyžadujeme od nich – a vyžadujeme právom! – zastupovanie, ochranu a presadzovanie záujmov slovenského národa a jeho štátu tak, aby neprichádzalo k škodám na jeho právach ani na jeho majetku či oprávnenej autorite slobodného a zvrchovaného subjektu medzinárodného práva.

V každom prípade podporujeme slovenskú vládu vo všetkých jej krokoch smerujúcich k posilneniu suverenity a medzinárodnej autority Slovenskej republiky a pri znovuzískavaní jej rozhodujúceho vplyvu na životne dôležité strategické odvetvia nášho národného hospodárstva tak, aby slovenský štát mohol plniť svoju prirodzenú úlohu v hospodárskej a sociálnej sfére, v zdravotníctve, školstve či kultúre a aby ako suverén garantoval bezpečnosť občanov aj štátu a jeho integritu a hranice.

          Novej slovenskej vláde s najlepšími úmyslami odporúčame slovenskou inteligenciou vypracovanú  Štátnu doktrínu SR, ktorá definuje všetky dôležité hodnoty a záujmy tvoriace podstatu nášho národnoštátneho života a zásady ich ochrany, rozvoja a presadzovania s cieľom: zabezpečiť slovenskému  politickému  národu úspešnú a dôstojnú budúcnosť.  

          V dobrej viere, že nás  súčasná slovenská štátna reprezentácia nielen vypočuje, ale aj vykoná rozhodné a účinné opatrenia na zabezpečenie  úspešného rastu a rozvoja slovenskej spoločnosti, s plnou vážnosťou

Ž I A D A M E

 • Chrániť  s najväčšou zodpovednosťou slovenský jazyk, kultúru a rodinu ako základ a podstatu nášho národného života a jeho budúcnosti. 
 • Prijať zákon na ochranu SR ako suverénneho  demokratického štátu – naj-významnejšej hodnoty, ktorú slovenský národ v súčasnosti vytvoril.
 • Vrátiť najvyššiemu zákonodarnému orgánu SR jeho pôvodný historický,  čestný a slávny názov – Slovenská národná rada.
 • Vrátiť Ústave SR pôvodný obsah a zmysel, aby chránila suverenitu SR a postavenie slovenského národa ako zvrchovaného subjektu medzinárodného práva v čo najväčšom rozsahu.
 • Obnoviť štátnu agentúru pozitívne propagujúcu slovenský národ a Slovensko.
 • Zmeniť názov „Ústav pamäti národa“ ako nenáležitý a urážajúci skutočnú pamäť slovenského národa sústredenú v jeho kultúrnom a historickom dedičstve a v jeho živom vedomí tvorcu pozitívnych hodnôt civilizácie .
 • Vrátiť STV a SRo ich nekomerčný verejnoprávny charakter a úlohu národných kultúrnych inštitúcií –  propagátorov hodnôt slovenského kultúrneho dedičstva a garantov plurality názorov ako základu demokracie.
 • Zabezpečiť objektivitu spravodajstva verejnoprávnych médií a venovať sa v nich našim celospoločenským životným problémom.
 • Vytvoriť podmienky pre denník ako mienkotvorné tlačové médium prezentujúce náš národnoštátny záujem a pozitívny prístup k  hodnotám života.
 • Vypracovať Slovenský dejepis pre všetky typy škôl na základe pravdivých faktov a z hľadiska slovenských národnoštátnych záujmov.
 • Vypracovať novú – súčasnému postaveniu slovenského národa zodpovedajúcu – Slovenskú vlastivedu ako základ výchovy k prirodzenému vlastenectvu, národnému sebavedomiu a slovenskej štátnosti.
 • V plnej miere využívať materiálne a intelektuálne tvorivé zdroje slovenskej spoločnosti.
 • Vytvoriť vládne rozvojové programy a štátnou sociálnou politikou obmedziť na minimum trvalý odchod mladej slovenskej generácie, najmä inteligencie – do zahraničia.
 • Zabezpečiť energetickú a potravinovú sebestačnosť SR.
 • Vodné zdroje a hospodárenie s vodou ponechať v rukách štátu.
 • Pokračovať v prevádzke jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
 • Vo všetkých oblastiach rozširovať kontakty a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a postaviť ich na úroveň rovnoprávnych občanov Slovenskej republiky.
 • Presadzovať na medzinárodných fórach zrušenie tzv. zákona o zahraničných Maďaroch, ktorý diskriminuje občanov slovenskej národnosti v ich vlastnom štáte a zavádza v medzinárodnom práve neprípustný princíp exteritoriality.
 • Trvať na naplnení rozsudku medzinárodného súdneho dvora v Haagu v spore o plnení Zmluvy z roku 1977 o sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, najmä v zmysle vysporiadania  morálnych a materiálnych škôd spôsobených nám druhou stranou.
 • Vrátiť slovenskému národu protiprávne odcudzené umelecko-historické predmety a archívy nachádzajúce sa v cudzine, ktoré patria do slovenského kultúrneho dedičstva.
 • Zakázať v SR pôsobenie maďarskej iredentistickej organizácie Hnutie 64 žúp – škodiacej dobrým  vzťahom a priateľskej spolupráci medzi SR a MR.
 • Venovať zvýšenú pozornosť  záchrane autentického vidieckeho osídlenia s rešpektovaním národného charakteru a architektonickej ojedinelosti ako nášho prínosu do kultúrnej pokladnice ľudstva.
 • Vytvoriť strategickú  urbanistickú koncepciu Bratislavy ako reprezentač-ného sídla slovenského národa  a metropoly Slovenskej republiky.
 • Postaviť Pamätník slovenskej štátnosti.
 • Vypracovať stratégiu integrovanej občianskej spoločnosti založenej na uvedomelom vlastenectve a lojalite k SR s cieľom – vytvoriť moderný slovenský politický národ.

Po takmer dvoch volebných obdobiach sústavnej postupnej likvidácie suverenity Slovenskej republiky v každej oblasti nášho národnoštátneho života očakávame zmenu k lepšiemu a rozhodli sme sa – všetkými svojimi vedomosťami a schopnosťami – všestranne pomáhať pri upevňovaní suverenity a medzinárodnej autority nášho štátu – Slovenskej republiky.

Nedajme sa rozvadiť! Nedajme sa odradiť! Nedajme sa zastrašiť!

Ponúkame svoju nezištnú a priateľskú pomoc pre tvorivú spoluprácu všetkých národných síl a očakávame od Vás skorú a  kladnú odpoveď                        – konkrétnymi skutkami!

Myjava, 17. septembra 2006 – pri príležitosti 158. výročia SNR

- Podporte nas -
SÚVISIACE ČLÁNKY

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)