štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img

Slovenské kultúrne dedičstvo

Slovenské  kultúrne dedičstvo tvoria všetky duchovné a materiálne hodnoty vytvorené slovenským národom v priebehu dejín alebo majúce vzťah k Slovensku a jeho obyvateľom ako tvorcom hodnôt, ktoré od počiatku našich dejín civilizovali Európu a svet a obohacovali kultúry ľudstva svojim osobitým, jedinečným  a nezastupiteľným prínosom.

Patria do neho všetky umelecké aj technické pamiatky, archívy a zbierky, národná slovesnosť a písomníctvo, spev, hudba, tanec, výtvarné diela, architektúra, urbanizmus, krajinotvorba…  dokazujúce našu tvorivosť a podieľajúce sa na rozvíjaní našej kolektívnej osobnosti, rozširovaní nášho duševného obzoru, plnohodnotnom  etickom  aj estetickom napĺňaní zmyslu  nášho života a reprezentujúce Slovákov ako národ kultúry a tvorby hodnôt.

K najvýznamnejším hodnotám nášho kultúrneho dedičstva patrí aj náš materinský ,národný a štátny jazyk SR –slovenčina a naša pôvodná vlasť- dnes štát Slovenská republika-, lebo zo všetkých národov, národností či etník sa na jej skultúrňovaní najviac podieľali Slováci a preto jej právom dali svoje  národné meno –Slovensko.

Priority slovenskej kultúry

1.      Zachovávať, chrániť , rozvíjať a všestranne podporovať a propagovať všetky kladné  a nás aj ľudstvo obohacujúce  hodnoty slovenského kultúrneho dedičstva ako erbový znak našej  národnej totožnosti a ako dôkaz našej pôvodnej  tvorivosti a nášho práva nazývať sa „národ kultúry“. Pasportizovať  všetky  slovaciká doma aj v cudzine  a vydať publikáciu „Skvosty Slovenska“.

2.       Obnoviť náš pôvodný, z našej mentality, charakteru a spôsobu života  prirodzene vyplývajúci a našou historickou skúsenosťou overený hodnotový systém a doplniť ho o potrebné  a nášmu ďalšiemu rozvoju prospešné hodnoty .

3.        Vytvoriť dokument „Kultúrna politika SR“ ako  strategickú a záväznú doktrínu pre štátne orgány a inštitúcie na ochranu a rozvoj hodnôt kultúry slovenskej spoločnosti, kde na prvom mieste bude podpora slovenskej kultúry.

4.       Uzákoniť povinnosť predstaviteľov štátu a všetkých štátnych zamestnancov  reprezentovať a presadzovať  hodnotový systém slovenskej  spoločnosti  a zároveň brániť cudzorodým ,najmä deštrukčným vplyvom  znehodnocovať  našu kultúru. Túto a ďalšie  povinnosti štátnych úradníkov  potvrdiť nie iba sľubom, ale prísahou vernosti záujmom SR.

5.       Uzákoniť v Ústave SR, že „Výchova detí a mládeže k vlastenectvu a kultúrnosti je prvoradou povinnosťou rodičov, pedagógov a štátu aj jeho orgánov a inštitúcií, vrátane verejnoprávnej RTVS.

6.        Zaviesť v slovenskom školstve predmet  Vlastenecká výchova , ktorého úlohou bude výchova ku kladnému vzťahu k vlastnému národu a vlasti

7.       Zaviesť v slovenskom školstve predmet  Národná skúsenosť  s cieľom poučiť sa na skúsenostiach z vlastných dejín a neopakovať chyby z minulosti.

8.       Zaviesť v slovenskom školstve predmet  Ľudová múdrosť  oboznamujúci  žiakov s našou národnou múdrosťou a klenotmi intelektu nášho národa.

9.       Vytvoriť zbierku SLOVENSKÁ BIBLIA  ako súbor  najvýznamnejších literárnych skvostov našej kultúry (Od Proglasu… po Rúfusa…) a najvýznamnejších  slovacík so vzťahom k Slovákom a  Slovensku.

10.         Vytvoriť a do významných svetových knižníc  ako dar poslať reprezentačnú publikáciu „Slovenské prínosy pre ľudstvo a svet“ (Slováci ,Slovensko,svet).  

11.       Vytvoriť národné programy  „Návrat k vlastným koreňom“ a „Pramene slovenskej kultúry“ pomáhajúce posilniť a upevniť našu národnú totožnosť.

12.       Pomenovať  elitnú  slovenskú  vysokoškolskú ustanovizeň podľa jedného z najvýznamnejších intelektuálov a  velikána  slovenských dejín  Univerzita  Ľudovíta Štúra.

13.         Vytvoriť v Akadémii výtvarných umení  odbor  Pamätníková tvorba, zameraný  na  výchovu odborníkov- špecialistov pre tvorbu  portrétov, pamätníkov a pomníkov  ako  prejavom  úcty a vďaky voči významným osobnostiam a udalostiam slovenských dejín.

14.       Postaviť „Pamätník slovenským matkám“ ako prejav vďačnosti za ich kľúčový a  nezastupiteľne  významný podiel pri  záchrane slovenského národa    udržiavaním našej pôvodnej národnej  totožnosti a zachovávaním a rozvíjaním našej  výtvarnej,  slovesnej a piesňovej kultúry.

15.        Postaviť Pamätník slovenskej štátnosti na dnešnom Námestí slobody a premenovať ho na  Námestie slovenskej štátnosti  ako poctu najvýznamnejšiemu štátotvornému činu v slovenských dejinách, ktorým sa naplnil zmysel slovenských dejín.

16.         Vytvoriť strategický architektonicko-urbanistický plán na  zastavenie chaosu – babylonizácie hlavného mesta SR a prebudovanie Bratislavy na dôstojnú  slovenskú metropolu reprezentujúcu Slovákov našimi pôvodnými hodnotami.

18.         Vybudovať na Námestí slovenskej štátnosti  Národný Panteón ako prejav úcty veľkým a významným osobnostiam slovenských dejín a dokončiť v Sade Janka Kráľa v Bratislave „Pamätník  slovenského vysťahovalectva.“

19.         Vytvoriť v areáli hradu Devín nový Národný cintorín ako jeden s tradičných zaužívaných  znakov národných  metropol  v celom kultúrnom svete.

20.         Obnoviť činnosť Ústavu pre stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti, vedy a technológií  ako centra pre vytváranie strategických štúdií a koncepcií národnoštátneho rozvoja SR a projektovania  našej perspektívnej budúcnosti a  obnoviť fond na podporu pôvodnej slovenskej umeleckej tvorby „Pro Slovakia“ a distribučnú sieť predajní diel  slovenskej literatúry „Hrebenda“.                             

SÚVISIACE ČLÁNKY

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)