nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodCOVID-19VEREJNÁ VÝZVA Vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného...

VEREJNÁ VÝZVA Vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

19. 2. 2021 Dr René Balák PhD.

My, nižšie podpísaní členovia a predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielame túto výzvu.

Vychádzajúc z medzinárodných dokumentov, ako sú Všeobecná deklarácia ľudských práv (ďalej Deklarácia), Norimberský kódex, Charta základných práv EU (ďalej Charta), Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (ďalej Dohovor), Ústava SR, ako aj zo všeobecne prijatého a akceptovaného presvedčenia,

že ľudská prirodzenosť, ako prameň ľudskej dôstojnosti, je nedotknuteľná,

že sloboda človeka je prirodzeným elementom ľudskej prirodzenosti a darom,

že každý ľudský život má nezmerateľnú hodnotu a zdravie človeka ako jednotlivca je prioritou, ktorá má prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti,

že základné práva a slobody človeka sú neodňateľné,

vyjadrujeme rozhodný nesúhlas s experimentálnym používaním a nanucovaním takých vakcín proti ochoreniu COVID-19, pri ktorých absentujú testy bezpečnosti (vakcíny nie sú testované na karcinogenitu, na toxicitu adjuvantov a konzervantov, na génovú toxicitu, na toxicitu PEG, farmakokinetiku, na toxicitu anorganických nanočastíc, na reprodukčnú toxicitu, na toxicitu substancií založených na syntetickej biológii, na embryofetálnu toxicitu, na toxicitu GMO substancií, na sekundárnu farmakodynamiku, na biologickú bezpečnosť mRNA technológie), ktoré nie sú riadne schválené spoločnosťou EMA (nie iba dočasne a podmienečne na emergentné použitie) a pri vývoji ktorých boli použité bunkové línie pochádzajúce z násilne potratených detí.

V rámci problému neetických vakcín treba poznamenať, že v dnešnej dobe je k dispozícii viacero alternatívnych vývojových, výskumných a výrobných stratégií, ktoré sú už dávnejšie vo vedeckom svete známe a sú funkčné pre vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zároveň nie sú eticky sporné z bioetického hľadiska. Ide o ľudské bunkové línie, ktoré nie sú spojené s násilnými potratmi, čiže ide o bunkové línie vytvorené z amniocentézových buniek, ako aj o dospelé kmeňové bunky, vhodné na vývoj a výskum vakcín, ktoré sú dostupné už niekoľko rokov.  O týchto alternatívnych vývojových a výrobných stratégiách informovali viaceré vedecké a občianske subjekty na Slovensku i v zahraničí.

Vyzývame preto Etickú komisiu MZ SR, Vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, ako aj  príslušné štátne orgány, aby zabezpečili a zaručili prednostné dodanie klinicky bezpečných a etických vakcín, ktoré prešli všetkými fázami klinického testovania, a ktoré nebudú spôsobovať vážne negatívne vedľajšie účinky (zaznamenané a medializované v zahraničí) a morálne kontroverzie vo svedomí občanov.

Preto žiadame, aby sa na základe neabsolvovania kompulzívneho testovania a očkovania okamžite zastavila nezákonná diskriminácia slovenských občanov, lebo v článku 19 Deklarácie sa konštatuje, že  „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“. To znamená, že občania, ktorí na základe svojho presvedčenia odmietajú vyššie spomenuté testovanie a očkovanie, nesmú utrpieť žiadnu ujmu zo strany akéhokoľvek subjektu v SR. Súčasne to znamená, že je absolútne neakceptovateľná otvorená alebo hypokritická forma cenzúry, ktorá zabraňuje šíreniu dôležitých a pravdivých informácií o negatívnych dôsledkoch inštitucionálnych krokov štátu ako aj o negatívnych dôsledkoch očkovania a testovania.

Vidiac mediálny tlak a propagandu, ktorá sa na Slovensku realizuje na slovenských občanoch, aby sa dali zaočkovať neetickými a experimentálnymi vakcínami, ktoré neprešli všetkými štádiami klinického testovania, vytvára odborné pochybnosti a veľký rozpor vo svedomí občanov. Občania, ktorí sa nechcú zaočkovať z dôvodov reálneho medicínskeho rizika, na ktoré upozorňujú desiatky vedcov v zahraničí a na Slovensku, ako aj z morálneho či náboženského hľadiska, nesmú byť nespravodlivo trestaní a diskriminovaní. Ideologické nálepkovanie takýchto občanov štátnymi predstaviteľmi, ako nezodpovedných alebo dokonca nebezpečných, nemá nič spoločné s vedou a medicínou založenou na dôkazoch, keďže z vedeckého aj empirického hľadiska ide o nepodloženú manipuláciu. V článku 2 Dohovoru sa garantuje priorita ľudskej bytosti: „Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti“ a preto žiadame zastavenie výskumného, experimentálneho a kompulzívneho testovania a očkovania slovenských občanov. Žiadame, aby štát a jeho inštitúcie rešpektovali tento princíp Dohovoru, ktorý garantuje ochranu ľudskej bytosti pred totalitnými zásahmi štátnych inštitúcií, keďže majú nacistický nádych.

Súčasne vyjadrujeme nesúhlas s neúčinnými a devastačnými opatreniami Vlády SR, ako aj protiústavnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva, ktoré paradoxne v rámci kompulzívneho plošného testovania obyvateľstva (ako ukazujú oficiálne dáta štátnych inštitúcií) ešte zhoršili epidemiologickú situáciu. Výrobcovia testov RT-PCR uvádzajú, že nie sú vhodné na diagnostické účely asymptomatických pacientov a výrobcovia Ag testov, používaných počas plošného (a tzv. skríningového) testovania, pri všetkých testoch uvádzajú, že sú určené len pre symptomatických pacientov na orientačné rýchle určenie infekčnosti pacienta. Senzitivita a špecificita Ag testov sa uvádza len v korelácii so symptomatickými pacientmi a preto je validita výsledkov u asymptomatických občanov z vedeckého hľadiska nulová.

V súčasnej situácii existujú viaceré, v zahraničí úspešne už celé mesiace aplikované spôsoby terapie (napr. Marikov terapeutický protokol), ako aj niekoľko iných účinných farmakologických (nie neúčinný Remdesivir) postupov pri prevencii, ako aj pri terapii ochorenia COVID-19. Preto je násilné pretláčanie neúčinných opatrení a vakcinácie štátnymi inštitúciami SR nezodpovedným biomedicínskym hazardom nielen so zdravím občanov SR, ale aj s hospodárstvom a celou spoločnosťou. Od začiatku vypuknutia tzv. pandémie je v slovenskej spoločnosti a v médiách, ako aj zo strany štátnych inštitúcií, veľmi slabo prezentovaná a odporúčaná podpora nešpecifickej imunity v podobe doplnenia vitamínu D3, vitamínu C, zinku či užívania probiotík. Až opakované mediálne apely mnohých špecialistov a lekárov dotlačili kompetentné orgány SR, aby sa schválilo liečivo Ivermektin, ktorého profylaktický aj terapeutický účinok je vyšší a rýchlejší než účinok vakcín, pričom toto liečivo bolo úspešne používané mnohými lekárskymi kapacitami na Slovensku už skôr. Podobná situácia je i pri intravenóznej aplikácií vitamínu C, o ktorej v médiách vydal svedectvo okrem iných aj doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Vyjadrujeme principiálny nesúhlas s porušovaním základných ľudských práv slovenských občanov, ktorým sú cez protiústavné usmernenia, opatrenia a nariadenia štátnych inštitúcií odňaté niektoré práva a slobody. V článku 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa garantuje, že „Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“, pričom podľa článku 7 Deklarácie sa zakazuje diskriminácia občanov, keďže „Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie“. Preto nie je právne prípustné, aby štátne orgány prijímali vyhlášky a opatrenia, ktorými by sa zavádzala akákoľvek forma diskriminácie a trestania netestovaných a neočkovaných občanov v akejkoľvek oblasti ich života.

Žiadame, aby menované inštitúcie rešpektovali slobodné a zodpovedné rozhodnutia občanov v otázke prípadnej vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a testovania (RT-PCR, Ag testami), a aby nepodnikali legislatívne a iné kroky, ktorými si kompulzívne vynucujú od občanov súhlas. Takéto postupy štátnych predstaviteľov hraničia s trestným činom nátlaku podľa Trestného zákona a majú totalitný charakter. Podľa Norimberského kódexu „Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí mať tiež dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse“.

Preto žiadame, aby štátne inštitúcie rešpektovali tieto princípy v rámci svojich protiepidemiologických krokov.

Žiadame Vládu Slovenskej republiky (najmä MZ SR), Úrad verejného zdravotníctva, RTVS, ako aj príslušné štátne orgány, aby zabezpečili a zaručili pravdivé informovanie slovenských občanov o rizikách spojených s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 podľa dokumentácie producentov vakcín, ktorú predložila EMA v rámci schvaľovacieho procesu pre dočasné emergentné použitie a na ktoré boli podmienečne schválené.

Na základe článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorej sa garantuje, že „Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov“, žiadame, aby štátne orgány okamžite prestali s diskrimináciou veriacich na Slovensku a obnovili slobodu náboženstva. Je teda neprípustné a aj podľa Ústavy SR neústavné a podľa platnej slovenskej legislatívy nezákonné, aby štát cez svoje inštitúcie pozbavil vlastných občanov základných práv a slobôd v tejto oblasti.

Pripomíname, že podľa článku 29 Deklarácie bodu 2: „Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti“, čiže občanom nesmú byť tieto práva odňaté. Vyzývame, aby vyššie spomenuté štátne orgány konali v duchu a zmysle článku 30 tejto Deklarácie, pretože „V tejto deklarácii nič nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu, alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených“.

Vyzývame Etickú komisiu MZ SR, Vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, ako aj ostatné príslušné štátne orgány, aby  sa zasadili o zvýšenie informovanosti verejnosti v Slovenskej republike o všetkých účinných možnostiach prevencie a terapie ochorenia COVID-19. Okrem toho trváme na tom, aby Vláda SR, MZ SR, ÚVZ SR spolu s NR SR rešpektovali príslušné ľudsko-právne medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorých signatárom je aj SR, ako aj Ústavu SR. V týchto zmluvách a dohovoroch sú bezpodmienečne garantované základné práva a slobody slovenských občanov, ktoré sú neľudskými a totalitnými krokmi štátnych inštitúcií občanom odopierané, čo v slobodnej spoločnosti nie je akceptovateľné.

za Združenie slovenskej inteligencie

                                                          Dr René Balák PhD., autor výzvy, etik a morálny teológ

                                                          Ing. Branislav Čech, predseda ZSI

                                                          Mgr. Margaréta Vyšná

                                                          RNDr. Igor Serváček

                                                          PhDr. Martin Lacko, PhD.

                                                          Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

                                                          Ing. Edita Rechtorisová

                                                          MUDr. Ján Lakota, CSc.

                                                          František Gajdoš

                                                          Ing. Peter Kohút, CSc.

                                                          doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.


- Podporte nás -

9 KOMENTÁRE

 1. Ďakujem! Ano citim sa bezmocna. Kedze sa nedavam testovat a odmietam vakcinaciu, takmer ma lekarka vyhodila. A to som mala len odreninu po pade na lade a chcela framikoin.
  Je nemozne sa dostat bezplatne a bez testu na rontgen.
  Zarazila ma mala poznamka, ze pohrebnictva v Ba nestihaju. A denne na celom Slovensku zomiera do 90 ludi. Preco zomiera ovela viac?

 2. Dakujeme, dakujeme, dakujeme za to, ze ste sa zastali svojho naroda pred tymi, ktori nas zapredali a zradili. Vidiac, citiac a nevediet si pomoct je vec, ktoru my Slovaci teraz prezivame. V obave o svojich blizkych, deti, vnukov, otcov, matky, surodencov, priatelov, musime sediet zatvoreni a nemoct prejavit svoj nesuhlas s tym co svetski zlocinci spolu s nasou vladou „JANICIAROV“ pre nas pripravili. Vedome porusovania nasich zakladnych ludskych prav tymi, ktori by mali pracovat pre blaho naroda, sa obratili proti nemu. Nehladiac na tych, ktori tuto krajinu pre nasledujuce generacie uchovavali. Z vdaky za ich mozole, nechavaju na nich pachat zlocinne pokusy s vakcinami. Plakat sa mi chce, ked vidim starkych a starenky na vozikoch privazat, ako na popravu, aby ich ockovali. Ucitelia v radoch, s nasadenim a nadsenim, zmanipulovani mediami a politikmi si nechaju vpravovat latky, o ktorych nemaju ani tusenie co im mozu sposobit teraz, alebo za par rokov. Kto je za toto zodpovedny. Da sa to vobec zastavit ? Prepacte, ale neda mi nepovedat, ze len sialenci mohli zvolit tychto sialencov, ktori za tazke peniaze svetovych sialencov a zlocincov chcu pripravit ludi o dostojnu buducnost. Preto, si velmi vazim to, ze sa konecne zacina zdvihat hlas inteligencie, vzdelanosti, pretoze doteraz som mala pocit, ze to vidia iba bezni ludia, ktorych tato vladna moc povazuje za hlbokych poddanych. Este raz, srdecne dakujem. ???

 3. Posielam veľké veličizné ďakujem. Nevedela som na koho sa obrátiť, ako riešiť problém „dobrovoľne“ násilného testovania Slovákov a v plnom prúde rozbehnutého nezmyselného očkovania. Mala som hrozný strach a ešte vo mne prebýva. Nie nadarmo sa hovorí, že dejiny sa opakujú, príp. že karma každého dostihne. O tom som presvedčená, že dostihne aj tých, ktorí vládnu nečestne a bez svedomia. Dnešná situácia na Slovensku je podobná už jednej z nie tak dávnych dejín Európy.
  Potvrdzuje sa mi jedno, že každé slovo má svoj význam, obsah a vibráciu. Vláda – znamená vládnuť niekomu. Tento pojem by sa mal vymazať z terminológie riadenia štátu. Občanom nemajú vládnuť, ale slúžiť. Riadiť štát, by mala byť zásluha a čestné miesto.
  Ďakujem a prajem veľa krásnych dní naplnených svetlom. Nech svedomie ďalej prekvitá.

 4. Nezmysly riadne. Ľudia nemajú len svoje práva ale aj povinnosti. Obmedzovanie ľudských práv – pozriete si poriadne čo sa môže a nemôže a za akých okolností. Vy veríte že vakcíny sú zlé a chcete byť bez obmedzení, ľudia ktorí veria opaku, sú potom ohrozovaní na zdraví Vami a Vám podobnými a to je zase porušovanie ich práv. Vpravovať látky o ktorých nemajú ani tušenie…a čo vakcíny proti TBC, encefalitíde, meningitíde, kiahňom… poznáte zloženie, nezachránili a nechránia životy? Viete čo za humus každý deň dýchate, pijete, prijímate zo stravy? Toto Vám nevadí. Koľkokrát denne chytíte do ruky pokladničný blok, plný BPA, ktorý narúša hormonálnu rovnováhu, alebo konzumujete jedlo z konzervy, či z platových nádob. Konzumujete karcinogény z jedla, dýchate zo vzduchu…tam kde je relevantné bojovať, ste všetci ignoranti ticho, hlavne nech je všetko pekné, chutné a lacné, na zdraví a planéte nezáleží. Takmer každý liek má vedľajšie účinky, čítali ste prívalový leták ibalginu, paralenu, panadolu a iných bežne vo veľkej miere používaných liečiv? Čisté pokrytectvo, zaslepenosť, naivita. Dýchate karcinogény aj pri horení sviečok v kostoloch, viete vy vôbec aký to má dlhodobý vplyv? Ak by sa môj nebohý dedko mohol zaočkovať, tak to urobí a aj by som mu to odporúčal, možno by v takom prípade Covid nákazu prežil. Trošku rozumu a kritického myslenia by sa zišlo, nie len Písmo Sväté, modlitby a domáhanie sa práv posedieť si v kostole, ale aj zodpovedný prístup.
  https://www.vop.gov.sk/zakladne-prava-a-slobody

  • Ahoj menovec,
   -Nezmysel, je reagovať prehnane, neuvážene iracionálne a nelogicky.
   -Čo sa môže a nemôže zámerne niekto v § nastavuje, žiaľ zvyčajne ten komu to vyhovuje viac.
   -Veriť tomu či vakcíny sú zlé alebo dobré je nepodstatné pri ich známom zložení.
   -Ak niekto/rí koná/konajú na základe neznalosti, nevedomosti alebo čiastočnej vedomosti alebo vedomosti podsúvanej z tretej strany, neznamená že že sa nemýlia, alebo mýliť nemôžu.
   -Pri riešení aktuálnych opatrení obmedzujúcich slobodu pohybu a pobytu podmieňovaním je otázka čo dýchame, jeme a pijeme celkom z inej(avšak áno podobnej) témy.
   -že si myslíš že to ostatné nám nevadí, zaseba píšem nemáš pravdu, ale niekde žačať treba.
   -Súhlasím s rozumom a kritickým myslením ale
   kriticky myslieť neznamená kritizovať ostatných ale rozlišovať, preverovať, bez strachu, s nadhľadom, ráciom logikou a pokiaľ možno s čo najcelistvejším a najkomplexnejším pohľadom na celú skutočnosť

  • „ľudia ktorí veria opaku, sú potom ohrozovaní na zdraví Vami a Vám podobnými“ – Patrik nehovor nezmysly, pretože ľudia, ktorí majú vyfabrikovaný strach pred nákazou, nielen kovidovou, majú plné právo zostať izolovaní doma, nechodiť vonku, ani do práce a pri nevyhnutnej návšteve potravín, alebo lekárne majú plné právo „chrániť sa“ funkčným rúškom.
   Ľudia, ktorí chcú a veria vakcinácii majú predsa neobmedzenú a jedinečnú možnosť dať sa zaočkovať a tým sa plne chrániť pred chorobou kovid, a tým je to predsa vybavené…
   Doterajšia celoročná prax však ukazuje, že celoplošné testovanie (o nespoľahlivých testoch inokedy) a očkovanie a ROR akosi nefunguje a nechráni. Podľa „čísel“ ak sú pravdivé a máme im veriť, tak práve naopak.
   Problém je potom asi inde. Skôr v zdraví, imunite a celkovej kvalite života národa. Fyzickom aj duševnom.
   Aj námorníci plaviaci sa kedysi dávno dostali kôli nedostatku vit.C skorbut a liečili ich potom všeličím a všelijak.
   Alebo ako hovorí žartom jeden klasik – Zdravý organizmus vydrží každé léčení.

 5. Patrik, píšeš dobre.
  Ale, prosím, pochop a empaticky sa nacíť aj na ľudí na opačnej strane „barikády“.
  Výzva vláde je v Tom zmysle, že ľudia, ktorí sú zdraví a dlhodobo robia všetko preto, nešli na testy a ani na vakcínu, nesmú byť diskriminovaní!!!
  Vnímaš naokolo aká propaganda je tu rozbehnutá?! Ako v 1938…. ;((
  Za chvíľu budú značkovaní a vyčleňovaní zo spoločnosti, ak to nezastavíme. Musíme !!!!

 6. Patrik, menej strachu z vírusu , ktorý nebol ani izolovaný a viac chcenia dozvedieť sa viac, aká propaganda nám ničí životy a budúcnosť našich detí, a možno by si inak vnímal tieto riadky. Fakty z iných zdrojov , a nie televízia…

 7. Patrik, co sa tyka Covidu, vakciny, testovania to su vsetko veci mediciny. To znamena, ze k tomu sa maju vyjadrovat lekatpri, vedci, vyskumnici a nie POLITICI. Ti su velmi, velmi daleko od liecby. Ja sa predsa nebudem riadit nejakym politikom, ktory uz pri diplomovych pracach klamali. Ak vy Patrik verite takymto ludom , to je vas problem. Mozte sa dat aj 100 krat ockovat, ja vam v tom nnebudem branit. Ako sa rozhodnete so svojim telom, zdravim konat , nech sa paci. Ale vy a vsetci ostatni , ktori by najradsej vsetkych ludi nahnali na testy, ockovanie ako nejaky /dobytok/ , mali by starat len o seba a nikoho ineho. Dufam, ze ste uz po druhej vakcine a prajem vam vela dobreho zdravia !

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň