1

ZA DEMOKRATICKÚ PLURALITU – NIE EGOISTICKÚ TOTALITU!

​ 1. 10. 2021. Základným znakom a podmienkou demokracie je záruka slobodnej verejnej diskusie rovnoprávnych občanov štátu, ktorí tým uplatňujú svoje ústavné právo podieľať sa na riešení celospoločenských problémov. Tento spôsob spoločného riešenia spoločných problémov sa všeobecne nazýva pluralita názorov a je jedným z najdemokratickejších a najúčinnejších nástrojov úspešného riadenia štátu.

Pluralita
– na rozdiel od totality – umožňuje občanom slobodne vyjadriť a verejne predstaviť svoje názory
a odborníkom predložiť vedecké argumenty
a podrobiť ich celospoločenskej oponentúre.         
           

Pripomíname, že kritika vládnych opatrení je
legitímnym prejavom uplatnenia práv občanov Slovenskej republiky.
V demokratickom a právnom štáte nesmie byť škandalizovaná,
kriminalizovaná ani trestaná! Platí zásada, že v demokratickom systéme je
neprípustné a protiprávne zakazovať občanom čokoľvek, čo ústava a zákony štátu
nezakazujú.

Vedecky zdôvodnené, argumentmi doložené a uznávanými autoritami podporené názory v žiadnom prípade nemožno považovať za konšpirácie či zavádzanie ani za zľahčovanie možnosti nákazy či priebehu ochorenia na COVID-19.          

Zdôrazňujeme, že kým predstavitelia nášho štátu môžu konať výhradne iba v rámci a v zmysle ustanovení článkov Ústavy SR, občania môžu konať čokoľvek, čo Ústava SR a právne predpisy SR nezakazujú.

Tieto kritériá vo svojich internetových vystúpeniach zvládnutých vždy na vysokej kultúrnej, etickej aj odbornej úrovni MUDr. Igor Bukovský určite spĺňa.                  

Preto diskriminácia MUDr. Igora Bukovského zrušením jeho účtu na youtube je hrubým porušením politických práv ako aj osobných práv zaručených Ústavou SR aj medzinárodnými dohovormi, ktoré Slovenská republika ratifikovala, ako aj našimi zákonmi. Zároveň je aj nebezpečným útokom na demokraciu a návratom k metódam totalitných režimov!

S takýmito totalitnými metódami
nesúhlasíme, ostro proti nim protestujeme a žiadame neodkladnú
nápravu v zmysle naplnenia zásad demokracie!  

Bratislava 1. 10. 2021             

     

​ ​Výbory združení slovenskej inteligencie KORENE a Rada osobností

Viliam Hornáček

predseda