sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodCiele, priority, zásady, koncepcieKonferencia Slovanstvo a svet súčasnosti

Konferencia Slovanstvo a svet súčasnosti

Prelom druhého a tretieho tisícročia sa zapísal do dejín aj prelomovými  spoločenskými a geopolitickými  zmenami  zásadného charakteru, ktorých dopad sa  neustále stupňuje.  Vzhľadom  na  nedostatočnú  koncepčnú a strategickú pripravenosť  národov a štátov na území  bývalého tzv. sovietskeho bloku aj samotného centra v ZSSR, možno hovoriť o vytvorení podmienok pre ďalšiu z expanzií  Západu typu„ drang nach osten“ ,od doby Karola Veľkého  s identickým cieľom:  ovládnuť územia  slovanských národov, zmocniť sa ich materiálnych zdrojov a podriadiť ich tvorivý potenciál svojim záujmom.To všetko tento raz bez použitia vojenskej sily. Výhradne za podpory všestrannej masívnej   propagandy ideológie nadradenosti   ľudských a občianskych práv nad práva a záujmy národov a štátov     spojenej s výraznou pomocou organizácií tzv. tretieho sektora, ktoré si expandujúci Západ vytvoril na území  vtedajších socialistických štátov.

Vidinou sľubovanej„bezbrehej slobody jednotlivca“ opojený a tendenčnou reklamou  konzumného pôžitkárstva zmanipulovaný priestor Západ  následne obsadil ekonomicky a vzápätí prostredníctvom skorumpovaných politikov aj mocensky a nainfikoval mu omamnú ,  najmä však  degenerujúcu a smrtiacu „drogu“ – konzumný životný štýl.

Ako vidno, Západ sa poučil. A  čo Slovanstvo ako jedno  z najväčších a bezpochyby aj najvýznamnejších geneticky,  jazykovo, kultúrne aj mentálne spríbuznených spoločenstiev národov, ktoré od svojho vzniku nepretržite zásadným spôsobom  formuje  európsku aj svetovú civilizáciu? Čo sa  stalo? Zaspali sme snáď na ťažko a hrdinsky vybojovaných, zaslúžených a draho vlastnou krvou zaplatených vavrínoch slávy? Ak áno, musíme sa neodkladne  zobudiť k novým dejinotvorným činom a vytvoriť si novú –našu vlastnú- motiváciu k novému životu a nečakať, kým nám -tú ich- opäť vnútia cudzí!

Hneď na úvod  riešenia, ktoré nás čaká a neminie, sa treba pozrieť pravde priamo do očí. Aká je, taká je. Je však taká  najmä  našou vinou! S poľutovaním musíme konštatovať, že súčasná miera  vzájomnej   nespolupráce a  často priam nevraživé – ani zďaleka nie bratské–

vzájomné vzťahy slovanských národov končiace sa neraz až krvavými bratovražednými  vojenskými  konfliktami dosiahli  v  súčasnosti taký stupeň,  že tým doslova  provokujeme cudzích „jastrabov“, aby na takto voči sebe nepriateľsky rozvadených „zhavranelých bratov“  zaútočili! A my  naďalej  vysielame do sveta všetky znaky „ľahkej koristi“. Je to rozumné? Ešte si  cudzí  z nášho, mnohými generáciami  na  zabezpečenie našej  budúcnosti  vytvoreného dedičného majetku – aj so    značnou časťou našej mladej generácie – neukoristili  toho   dosť? Na čo ešte čakáme?!

Stupňujúce sa napätie, kríza a tlaky  zvonka vyvolávajú spravidla zákonitú  prirodzenú reakciu –  zomknutie sa tých, ktorí sú ohrozovaní. Je to overený historický fakt a osvedčený stereotyp normálneho  správania sa spoločenstiev. Alebo sa snáď ešte necítime byť dosť ohrození, keď nekonáme tak, ako sa nám  to v podobných situáciách v dejinách už neraz osvedčilo?

Jeden  z najúspešnejších a dlhodobo  overených stereotypov skupinového konania možno vyjadriť heslom: V jednote je sila! V každom prípade spoločné a programom aj cieľom  zjednotené konanie je vždy  nepomerne úspešnejšie ako súčet  jednotlivých, čo ako výnimočných hrdinských činov. Synergický efekt súčinu jednotlivých síl – navyše koordinovaných a v programe aj v cieli jednotných –  je ideálom, o ktorý sa usilujú všetci, ktorí pochopili jeho výhodnosť a bezkonkurenčnú nenahraditeľnosť. Napokon, kto pozná dejiny ľudstva vie, že sila je spravidla rozhodujúcim a neraz aj konečným argumentom pri presadzovaní záujmov.

A ešte jedna, s našou súčasnou situáciou bezprostredne súvisiaca poznámka, varovanie aj odporúčanie zároveň. Základom väčšiny prehier je podcenenie súpera. Pričom naši  súperi  v boji o miesto vo svete silnejú. Početne aj  ekonomicky, čo skôr či neskôr vyústi do silovej konfrontácie.  Naša  početnosť – relatívna aj objektívna – však klesá a náš  operačný priestor na akékoľvek váhanie sa každým dňom hrozivo  zužuje. Konajme teda  neodkladne  a konajme spoločne ! Čas  tentoraz   nehrá na „našej strane“…

Poučme sa už konečne  na  skúsenostiach  z vlastných dejín  a konajme  múdro, svorne a vytrvalo  ako nám to ukladá erbové heslo našich združení slovenskej inteligencie, ktoré sú hlavnými organizátormi konferencie Slovanstvo  a svet súčasnosti“. Konferencie  konanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra  a venovanej- podľa nás stále živému a aj dnes aktuálnemu- odkazu tohto velikána slovenských,  slovanských aj širších európskych  dejín. Najmä jeho politickému testamentu „Slovanstvo a svet budúcnosti“.

Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE vznikla 30. marca 1990 ako programová  pokračovateľka  úsilia všetkých predchádzajúcich generácií  národne  uvedomelej  slovenskej  inteligencie.    Za  hlavný cieľ si určila „… v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný,  o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ…“Tento cieľ savytvorením súčasnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 naplnil. Jej hlavným ideovým heslom bolo a zostáva – „múdrosť, svornosť, vytrvalosť“    spolu s metodickým heslom jej práce – „náročnosť, kritickosť, tvorivosť“. V tomto duchu pracuje už vyše  26 rokov „na čele zápasov  v službe národu  a vlasti“.

 Podobne aj Stála konferencia  slovenskej inteligencie  Slovakia plus, ktorej hlavnou úlohou a programovým cieľom je „integrovať a aktivizovať tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do vytvárania – konečne už vlastnej – koncepcie národnoštátneho života Slovákov“.  Zároveň „vlastným príkladom spolupráce slovenskej inteligencie propagovať a aj realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce“, čo od vzniku v roku 1992 až dodnes  nepretržite uskutočňuje  svojou  mnohorakou  verejnou,  kultúrnou a osvetovou činnosťou.

Obidve združenia –  najmä prostredníctvom desiatok odborných celoslovenských aj medzinárodných konferencií, seminárov a kolokvií  či vydaním vyše päťdesiatich publikácií, ale aj tisíckami článkov svojich členov v tlači a ich vystúpeniami v elektronických médiách   – významne ovplyvňujú verejnú mienku v zmysle  svojho  programu.

Jedným z hlavných odkazov Ľudovíta Štúra je idea  všeslovanskej  vzájomnosti  a spolupráce na spoločný prospech celého Slovanstva.  Autentický, neopakovateľný, nezastupiteľný a teda aj nenahraditeľný prínos Slovanstva je základnou a neoddeliteľnou súčasťou ľudskej civilizácie. Nevyužiť tejto tvorivý potenciál na prospech Slovanstva aj celého ľudstva by bolo osudovou a neodpustiteľnou chybou. Zvlášť v čase, ktorý v súčasnosti prežívame, keď kríza strieda krízu a ľudstvo hľadá a nevyhnutne potrebuje nový, nekonfrontačný systém hodnôt, ktorý  umožní nové perspektívy jeho rozvoja.

Hľadanie takéhoto strategického východiska nie je a nemôže byť vecou jedného izolovaného subjektu. Ide predsa o  Slovanstvo ako celok a  ide aj o  ľudstvo, ktoré stojí- či skôr balansuje- na križovatke osudových rozhodnutí. Pričom krízová situácia vo vzťahoch medzi národmi sa už  dlhodobo stupňuje a  hrozí konfliktom globálnych rozmerov s  nepredvídateľnými   následkami. Ako sme pripravení čeliť tejto hrozbe?

Nájsť a navrhnúť východisko z tejto situácie je predovšetkým úlohou „mozgu“  ľudského spoločenstva, teda inteligencie. Preto sme sa iniciatívne ujali tejto svojej  prirodzenej  povinnosti  a v zmysle našich doterajších aktivít – z ktorých mnohé boli a sú zamerané nielen na riešenie našich slovenských, ale aj problémov iných slovanských národov a celého Slovanstva – sme zorganizovali  túto medzinárodnú konferenciu.

 Jej úlohou je začať rad konferencií s identickými  názvami  „Slovanstvo a svet súčasnosti“ a prostredníctvom nich hľadať a navrhovať riešenia na oživenie  vzájomne výhodných vzťahov  a optimálnych  spôsobov spolupráce slovanských národov ako rovnocenných partnerov, čo sme už v roku 1998 navrhli Všeslovanskému zjazdu  v Prahe v základnom ideovom dokumente Magna charta slovanských národov“. Ten  bol jednomyseľne  schválený na Celonárodných slávnostiach na Devíne  5. júla 2005 a   považujeme  ho za východiskový strategický  dokument  s otvorenou možnosťou modifikovať  a dotvárať ho podľa  okolností či argumentov  a potrieb zúčastnených subjektov.

Našou – a veríme, že aj celoslovanskou- ambíciou je vytvoriť a na verejnú diskusiu predložiť  návrh projektu reálneho dlhodobo perspektívneho východiska zo súčasnej globálnej krízy, ktorú považujeme predovšetkým za krízu úcty k  hodnotám života a kultúrnej  civilizovanej ľudskosti. Pričom hlavnou prioritou je zachovanie mieru a dodržiavanie zásad medzinárodného práva podľa Charty OSN.

 Pre zachovanie života a ľudstva pri súčasnom množstve ničivých zbraňových systémov je nevyhnutná  humanizácia súčasných krajne konfrontačných medziľudských a medzinárodných vzťahov.

Nastal čas, keď treba uplatniť kladné vlastnosti slovanského charakteru – vo svojej podstate mierumilovného a hodnototvornéhoa formou „Slovanskej renesancie“ nasmerovať vývoj ľudstva k pozitívnym hodnotám života. a ľudskosti.  Je to priam epochálna úloha, ktorá si vyžaduje koordinovanú spoluprácu všetkých síl a schopností celého tvorivého potenciálu všetkých slovanských národov –  Slovanstva ako celku. Je to však zároveň aj pocta a česť, byť tvorcami takého veľkolepého a vysoko humánneho projektu!

Sme presvedčení, že táto naša iniciatíva a spoločné vytvorenieStálej konferencie slovanskej inteligencie“ ako interdisciplinárneho odborného pracovného fóra intelektuálnych elít slovanských národov ,spolu so štafetovým spôsobom pokračovania konferencií  „Slovanstvo a svet súčasnosti“ – vždy v inom hostiteľskom slovanskom štáte – zaujme aj predstaviteľov inteligencie ďalších slovanských národov a podarí sa nám tak naplniť odkaz Ľudovíta Štúra a ďalších významných slavistov skutkami, ktoré budú na prospech všetkým slovanským národom, Slovanstvu aj  celému ľudstvu a svetu.

Pokúsme sa – my inteligencia ako tvorivá intelektuálna elita slovanských národov –  napraviť konanie tých politikov, ktorí sa spreneverili spoločným záujmom slovanských národov a štátov aj Slovanstva ako celku  a spôsobili mu tým mnohé škody vo vzájomných vzťahoch a ujmy na dobrom mene.

 Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa velikánmi ako  Ľudovít Štúr dávno predpovedaný „Veľký vek Slovanstva“ stal  skutočnosťou!

Bratislava 1. 1. 2016

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň