sobota, 20 júla, 2024
spot_img

Vyhlásenie občianskych organizácií a iniciatív k súčasnému stavu a smerovaniu Slovenskej republiky

My, zástupcovia občianskych organizácií a občianskych iniciatív v Slovenskej republike, nadväzujúcich na tradičné duchovné a kultúrne hodnoty slovenských a slovanských predkov, uvedomujúci si nezastupiteľnú zodpovednosť inteligencie za slovenský národ,

vydávame nasledovné stanovisko:

1. Na Slovensku aktuálne dochádza čoraz k výraznejšiemu obmedzovaniu slobody slova a porušovaniu ľudských práv, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch. Mediálna propaganda s podporou najvyšších domácich štátnych činiteľov lynčuje významné odborné autority a osobnosti, ktoré si dovolia vyjadriť iný, ako propagandou pretláčaný názor. Na jednej strane vládna moc likviduje politicky nepohodlné názory, vyhráža sa trestným stíhaním obyvateľov Slovenskej republiky za propagáciu vojny s výškou trestu 25 rokov, až doživotím, na druhej strane samotná vládna moc svojím verejným vystupovaním a aktívnym konaním vojensky podporuje Ukrajinu a sama ohrozuje mier v Slovenskej republike!

Slobodné vyjadrenie vlastného názoru garantované Ústavou Slovenskej republiky nestotožňujúce sa s vládnou propagandou je označované súčasným režimom ako prokremeľská propaganda, čo chápeme ako totalitné a neľudské zneužívanie vojny v Ukrajine. V každom vyspelom štáte s fungujúcim právnym systémom by bolo takéto konanie vládnej moci odsúdené.

Tieto bezprecedentné zásahy do slobody slova nemajú obdobu od novembrových prevratových čias v roku 1989.

2. Nesúhlasíme a odmietame Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, prijatou v Slovenskej republike 9. 2. 2022. Považujeme ju za porušenie suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky a nemôžeme ju chápať inak ako okupačnú zmluvu. Týmto aktom vládna moc nerešpektovala vôľu, názory, prejavy nespokojnosti a protesty väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky, čím hlboko urazila slovenský národ.

Okupačná zmluva so SŠA prešla na Slovensku len niekoľkotýždňovým schvaľovacím a legislatívnym procesom, bez širšej verejnej a odbornej diskusie, bez akceptácie veľkého počtu zásadných hromadných pripomienok, bez možnosti vyjadrenia sa vysokých štátnych predstaviteľov na pôde štátnych inštitúcií, s výraznou podporou propagandistických médií, vrátane verejnoprávneho Rozhlasu a televízie SR a s tichou podporou významných cirkevných a kultúrnych inštitúcií bola zavŕšená podpisom prezidentky SR 9. februára 2022. V rámci procesu prijímania okupačnej zmluvy boli porušené demokratické princípy, prítomné v každom vyspelom európskom štáte. Preto sme 9. február vyhlásili za Deň národnej zrady.

Protest voči okupačnej zmluve pokračuje podpisovaním petícií za vypísanie referenda o zrušení okupačnej zmluvy so SŠA, ktoré doposiaľ podpísalo už vyše 60 tisíc Slovákov a ktoré plne podporujeme.

Slováci sú odjakživa mierumilovným národom, nikdy si nenárokovali cudzie územie, sú tradične a prirodzene spojení s ďalšími slovanskými národmi v najväčšom slovanskom spoločenstve v Európe. Ako uvádzajú aj verejné prieskumy a štúdie, väčšina Slovákov nesúhlasí s vojenskými základňami SŠA na území Slovenskej republiky, nechce obrannú spoluprácu so SŠA a nemá dôveru v NATO. Preto prijatie okupačnej zmluvy vnímame ako vlastizradu a súčasnú vládu Slovenskej republiky, koaličných a niektorých ďalších poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidentku Slovenskej republiky, ktorí prijali okupačnú zmluvu považujeme za vlastizradcov.

3. Nesúhlasíme a odsudzujeme kroky vlády SR zamerané na vojenskú podporu Ukrajiny. Nechceme, aby súčasná vládna moc na Slovensku vťahovala Slovenskú republiku a jej občanov do vojnového konfliktu a aby sa následne Slovensko stalo terčom vojnového útoku, na ktorý doplatí iba bežné obyvateľstvo. V tejto súvislosti občianska organizácia Združenie slovenskej inteligencie podala podnet na členov vlády Slovenskej republiky za ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) a účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Slovenská republika nie je v žiadnom prípade povinná miešať sa do rusko-ukrajinského konfliktu na území štátu, ktorý nebol a nie je členom NATO.

Sme zásadne proti prijímaniu sankcií voči Rusku, pretože ich dôsledkom bude nebezpečné narušenie hospodárstva v Slovenskej republike, ako aj v celej Európskej únii. Domnievame sa, že ich hlavným cieľom má byť rozvrat ekonomiky v rámci EÚ a získanie hospodárskych výhod pre SŠA.

Navrhujeme, aby Slovenská republika pomáhala Ukrajine humanitárne, a zároveň nezabúdala na pomoc svojim občanom, a pokúsila sa aj v spolupráci s inými štátmi diplomaticky riešiť vojnový konflikt, ponúknuť mediátorské služby a svoje územie ako jednu z možností na rokovanie oboch strán a využívať všetky dostupné mierové prostriedky na pomoc k ukončeniu tohto konfliktu. Vzhľadom na to, že v minulosti viedli Slováci vyváženú politiku a nie sú zaťažení historickými resentimentami so žiadnym z národov bývalého ZSSR, mali by na takúto sprostredkovateľskú misiu všetky predpoklady.

4. Slovenská republika má vyvíjať snahu o spoluprácu vo všetkých oblastiach hospodárskeho rozvoja so všetkými štátmi a dlhodobo smerovať k politickej neutralite, nevzdávať sa vopred a dobrovoľne svojej suverenity, ale spieť k čo najvyššej úrovni pôvodnej suverenity ako nezávislosti Slovenskej republiky, tak ako ju definuje Ústava Slovenskej republiky z roku 1992, k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva.

Bratislava, 4. 4. 2022

Združenie slovenskej inteligencie, Sučany, www.zsi.sk

Slavica, Nitra, www.slavica.sk

Inštitút národnej politky, Bratislava, www.institut-inp.sk

Aliancia národných síl, Bratislava

Signatári Nitrianskej deklarácie za zvrchovanosť SR, Nitra

Vlastenecký inštitút Petra Šveca, Nitra

Slovenskí katolíci, Bratislava

Rastic, Bratislava

Za slobodný život a zdravie na Slovensku, Prievidza, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Rádio Truck, Staré Hory, www.radiotruck.sk

Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Vlastenecký front, Prešov

Vyhlásenie v ruskom jazyku:

Заявление гражданских организаций о текущем состоянии и направлении развития Словацкой Республики

Мы, представители гражданских организаций в Словацкой Республике, приверженные традиционным духовным и культурным ценностям словацких и славянских предков, осознающие незаменимую ответственность интеллигенции за словацкую нацию, делаем следующее заявление:

1. В настоящее время в Словакии наблюдается значительное ограничение свободы слова и нарушение прав человека, закрепленных в международных соглашениях. Пропаганда в СМИ при поддержке высших государственных чиновников страны устраивает самосуд над видными авторитетами в различных областях и деятелями, которые осмеливаются выражать мнение, отличное от того, которое проталкивает пропаганда. С одной стороны, государственная власть ликвидирует политически неудобные мнения, угрожает жителям Словацкой Республики судебным преследованием за пропаганду войны с приговором в 25 лет, а то и пожизненным заключением, с другой стороны, сама власть своими публичными высказываниями и активными действиями оказывает военную поддержку Украине и ставит под угрозу мир в Словацкой Республике!

Свободное выражение собственного мнения, гарантированное Конституцией Словацкой Республики, которое не отождествляется с правительственной пропагандой, обозначается нынешним режимом как прокремлевская пропаганда, которую мы понимаем как тоталитарное и нечеловеческое злоупотребление войной на Украине. В любой развитой стране с функционирующей правовой системой такие действия правительства были бы осуждены.

Подобные посягательства на свободу слова не имеют прецедентов со времен ноябрьских потрясений 1989 года.

2. Мы не согласны и отвергаем Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Правительством Словацкой Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки, принятое в Словацкой Республике 9 февраля 2022 г. Мы считаем его нарушением суверенитета Словацкой Республики и не можем понимать его иначе, чем как оккупационный договор. Этим актом правительственные власти проявили неуважение к желаниям, мнениям, выражениям недовольства и протестам большинства населения Словацкой Республики, тем самым глубоко оскорбив словацкую нацию.

Оккупационный договор с США всего через несколько недель прошел через утверждение и законодательный процесс в Словакии без широкого общественного и профессионального обсуждения, без принятия большого количества важных массовых поправок, без возможности выражения высокопоставленных представителей государства на фронте государственных учреждений, при мощной поддержке пропагандистских средств массовой информации, включая общественную вещательную компанию Радио и Телевидение Словацкой Республики, и при молчаливой поддержке важных религиозных и культурных учреждений, он был скреплен подписью Президента Словацкой Республики 9. В процессе принятия оккупационного договора были нарушены демократические принципы, присутствующие в каждом развитом европейском государстве. Именно поэтому мы объявили 9 февраля Днем национального предательства.

Протест против оккупационного договора продолжается подписанием петиций за проведение референдума об отмене оккупационного договора с США, которые на данный момент подписали более 60 000 словаков и которые мы полностью поддерживаем.

Словаки всегда были мирным народом, они никогда не претендовали на чужие территории, они традиционно и естественно объединены с другими славянскими народами в крупнейшую славянскую общину в Европе. Как показали общественные опросы и исследования, большинство словаков не согласны с наличием военных баз США на территории Словацкой Республики, не хотят оборонного сотрудничества с США и не доверяют НАТО. Поэтому мы рассматриваем принятие оккупационного договора как государственную измену, а нынешнее правительство Словацкой Республики, коалицию и некоторых других членов Национального совета Словацкой Республики и президента Словацкой Республики, которые приняли оккупационный договор, считаем предателями.

3. Мы не согласны и осуждаем действия правительства Словацкой Республики, направленные на военную поддержку Украины. Мы не хотим, чтобы нынешняя правительственная власть в Словакии втянула Словацкую Республику и ее граждан в военный конфликт и чтобы Словакия впоследствии стала объектом военного нападения, от которого пострадает только простое население. В связи с этим общественная организация «Ассоциация словацкой интеллигенции» подала жалобу на членов правительства Словацкой Республики за создание угрозы миру в соответствии с законом № 300/2005 Сб. (Уголовный закон) № 417 и за участие в боевых действиях организованной вооруженной группы на территории другого государства в соответствии с законом № 419а Сб. (Уголовный закон) № 300/2005 Сб. (Уголовный закон). Словацкая Республика никоим образом не обязана вмешиваться в российско-украинский конфликт на территории государства, которое не было и не является членом НАТО.

Мы принципиально выступаем против принятия санкций против России, поскольку они будут иметь эффект опасного подрыва экономики Словацкой Республики, а также экономики всего Европейского Союза. Мы считаем, что их главной целью должен стать подрыв экономики внутри ЕС и получение экономических преимуществ США.

Мы предлагаем Словацкой Республике оказывать помощь Украине на гуманитарной основе, не забывая при этом о помощи своим гражданам, и попытаться разрешить военный конфликт дипломатическим путем в сотрудничестве с другими государствами, предлагая посреднические услуги и свою территорию как один из вариантов переговоров между двумя сторонами, и используя все доступные мирные средства, чтобы помочь положить конец этому конфликту. Учитывая, что словаки в прошлом проводили сбалансированную политику и не обременены историческими обидами ни с одной из стран бывшего СССР, у них есть все предпосылки для такой посреднической миссии.

4. Словацкая Республика должна стремиться к сотрудничеству во всех областях экономического развития со всеми государствами и в долгосрочной перспективе стремиться к политическому и военному нейтралитету, не сдавать свой суверенитет заранее и добровольно, а вернуться к максимально возможному уровню первоначального суверенитета как независимости Словацкой Республики, как это определено Конституцией Словацкой Республики 1992 года, к демократии и свободному развитию словацкой нации как равноправного субъекта международного права.

Ассоциация словацкой интеллигенции, Сучаны, www.zsi.sk

Славица, Нитра, www.slavica.sk

Институт национальной политики, Братислава, www.institut-inp.sk

Альянс национальных сил, Братислава

Подписанты Нитранскую декларацию о суверенитете Словацкой Республики, Нитра

Патриотический институт Петера Швеца, Нитра

Растиц, Братислава

За свободную жизнь и здоровье в Словакии, Приевидза, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Радио Трак, Старе-Горы, www.radiotruck.sk

Slovenskí katolíci, Bratislava

Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Vlastenecký front, Prešov

Vyhlásenie v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku:

Declaration civic organizations and initiatives on the current state and direction of the Slovak Republic

Erklärung Bürgerorganisationen und -initiativen über den aktuellen Zustand und die Richtung der Slowakischen Republik

Déclaration organisations et initiatives civiques sur l’état actuel et l’orientation de la République slovaque

We, the representatives of civic organizations and civic initiatives in the Slovak Republic, building on the traditional spiritual and cultural values of Slovak and Slavic ancestors, aware of the irreplaceable responsibility of intelligence for the Slovak nation,

Wir, die Vertreter von Bürgerorganisationen und Bürgerinitiativen in der Slowakischen Republik, folgen den traditionellen spirituellen und kulturellen Werten der slowakischen und slawischen Vorfahren und sind uns der unersetzlichen Verantwortung der Intelligenz für die slowakische Nation bewusst,

Nous, les représentants des organisations civiques et des initiatives civiques de la République slovaque, suivant les valeurs spirituelles et culturelles traditionnelles des ancêtres slovaques et slaves, conscients de la responsabilité irremplaçable intelligence pour la nation slovaque,

we issue the following opinion:

geben wir folgende Stellungnahme ab:

nous émettons l’avis suivant:

1. In Slovakia, there is currently a growing restriction on freedom of speech and human rights violations, which are enshrined in international conventions. Media propaganda, with the support of the highest domestic state officials, lynches important professional authorities and personalities who dare to express an opinion other than that pushed by propaganda.

On the one hand, the government is liquidating politically uncomfortable opinions, threatening to prosecute the people of the Slovak Republic for promoting war with a sentence of 25 years, up to life, on the other hand, the government itself, through its public appearance and active action, militarily supports Ukraine and itself threatens peace in the Slovak Republic!

The free expression of one’s own opinion guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic, which does not identify with government propaganda, is referred to by the current regime as pro-Kremlin propaganda, which we understand as totalitarian and inhuman abuse of war in Ukraine. In any developed country with a functioning legal system, such actions of governmental power would be condemned.

These unprecedented encroachments on freedom of speech are unparalleled since the November 1989 coups.

1. In der Slowakei kommt es derzeit zu einer zunehmenden Einschränkung der Meinungsfreiheit und zu Menschenrechtsverletzungen, die in internationalen Konventionen verankert sind. Medienpropaganda lyncht mit Unterstützung der höchsten inländischen Staatsbeamten wichtige professionelle Autoritäten und Persönlichkeiten, die es wagen, eine andere Meinung zu äußern als die, die von der Propaganda geäußert wird.

Auf der einen Seite liquidiert die Regierung politisch unbequeme Meinungen und droht, das Volk der Slowakischen Republik wegen Kriegsförderung mit einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren bis zu lebenslang zu verfolgen, andererseits unterstützt die Regierung selbst durch ihr öffentliches Auftreten und aktives Handeln die Ukraine militärisch und bedroht selbst den Frieden in der Slowakischen Republik!

Die durch die Verfassung der Slowakischen Republik garantierte freie Meinungsäußerung, die sich nicht mit Regierungspropaganda identifiziert, wird vom derzeitigen Regime als pro-Kreml-Propaganda bezeichnet, worunter wir totalitären und menschenverachtenden Missbrauch des Krieges in der Ukraine verstehen. In jedem entwickelten Land mit einem funktionierenden Rechtssystem würden solche Handlungen der Regierungsgewalt verurteilt werden.

Diese beispiellosen Eingriffe in die Meinungsfreiheit sind seit den Putschen vom November 1989 beispiellos.

1. En Slovaquie, il y a actuellement une restriction croissante de la liberté d’expression et des violations des droits de l’homme, qui sont inscrites dans les conventions internationales. La propagande médiatique, avec le soutien des plus hauts responsables de l’État national, lynche d’importantes autorités professionnelles et personnalités qui osent exprimer une opinion autre que celle poussée par la propagande.

D’une part, le gouvernement liquide des opinions politiquement inconfortables, menaçant de poursuivre le peuple de la République slovaque pour avoir encouragé la guerre avec une peine de 25 ans, jusqu’à la perpétuité, d’autre part, le gouvernement lui-même, par son apparition publique et son action active, soutient militairement l’Ukraine et menace lui-même la paix en République slovaque!

La libre expression de sa propre opinion garantie par la Constitution de la République slovaque, qui ne s’identifie pas à la propagande gouvernementale, est qualifiée par le régime actuel de propagande pro-Kremlin, que nous comprenons comme un abus totalitaire et inhumain de la guerre en Ukraine. Dans tout pays développé doté d’un système juridique fonctionnel, de telles actions du pouvoir gouvernemental seraient condamnées.

Ces atteintes sans précédent à la liberté d’expression sont sans précédent depuis les coups d’État de novembre 1989.

2. We do not agree with and reject the Agreement on Cooperation in the Field of Defense between the Government of the Slovak Republic and the Government of the United States of America, adopted in the Slovak Republic on February 9, 2022. With this act, the government did not respect the will, opinions, expressions of dissatisfaction and protests of the majority of the inhabitants of the Slovak Republic, which deeply offended the Slovak nation.

The occupation agreement with United States of America underwent only a several-week approval and legislative process in Slovakia, without wider public and professional discussion, without acceptance of a large number of fundamental collective comments, without the possibility of expression of high state officials on state institutions, with strong support of propaganda media, including public radio and television of the Slovak Republic and with the tacit support of important ecclesiastical and cultural institutions was completed by the signature of the President of the Slovak Republic on February 9, 2022. That is why we declared February 9 as the Day of National Betrayal.

The protest against the occupation agreement continues by signing petitions for calling a referendum on the abolition of the occupation agreement with the United States of America, which has so far been signed by more than 60,000 Slovaks and which we fully support.

Slovaks have always been a peaceful nation, they have never claimed foreign territory, they are traditionally and naturally connected with other Slavic nations in the largest Slavic community in Europe. According to public surveys and studies, most Slovaks do not agree with the United States of America military bases in the Slovak Republic, do not want defense cooperation with the United States of America and do not have confidence in NATO. Therefore, we perceive the adoption of the occupation treaty as treason and we consider the current government of the Slovak Republic, coalitions and some other deputies of the National Council of the Slovak Republic and the President of the Slovak Republic who accepted the occupation treaty to be traitors.

2. Wir stimmen dem am 9. Februar 2022 in der Slowakischen Republik angenommenen Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zwischen der Regierung der Slowakischen Republik und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht zu und lehnen es ab. Mit diesem Gesetz hat die Regierung den Willen, die Meinungen, die Äußerungen der Unzufriedenheit und die Proteste der Mehrheit der Einwohner der Slowakischen Republik nicht respektiert, was die slowakische Nation zutiefst beleidigt hat.

Das Besatzungsabkommen mit Vereinigte Staaten der Amerika durchlief in der Slowakei nur einen mehrwöchigen Genehmigungs- und Gesetzgebungsprozess, ohne breitere öffentliche und fachliche Diskussion, ohne Annahme einer großen Zahl grundlegender kollektiver Kommentare, ohne die Möglichkeit der Äußerung hoher Staatsbeamter zu staatlichen Institutionen, mit die starke Unterstützung der Propagandamedien, einschließlich des öffentlichen Rundfunks und Fernsehens der Slowakischen Republik, und die stillschweigende Unterstützung wichtiger kirchlicher und kultureller Institutionen wurde durch die Unterschrift des Präsidenten der Slowakischen Republik am 9. Februar 2022 vervollständigt. Deshalb haben wir den 9. Februar zum Tag des Nationalverrats erklärt.

Der Protest gegen das Besatzungsabkommen geht weiter mit der Unterzeichnung von Petitionen zur Ausrufung eines Referendums über die Aufhebung des Besatzungsabkommens mit der Sekundarschule, die bisher von mehr als 60.000 Slowaken unterzeichnet wurden und die wir voll und ganz unterstützen.

Die Slowaken waren immer eine friedliche Nation, sie haben nie fremdes Territorium beansprucht, sie sind traditionell und natürlich mit anderen slawischen Nationen in der größten slawischen Gemeinschaft in Europa verbunden. Laut öffentlichen Umfragen und Studien sind die meisten Slowaken mit den Vereinigten Staaten der Amerika-Militärbasen in der Slowakischen Republik nicht einverstanden, wollen keine Verteidigungszusammenarbeit mit der Vereinigte Staaten des Amerikas und haben kein Vertrauen in die NATO. Deshalb betrachten wir die Annahme des Besatzungsvertrags als Landesverrat und betrachten die derzeitige Regierung der Slowakischen Republik, Koalitionen und einige andere Abgeordnete des Nationalrats der Slowakischen Republik und den Präsidenten der Slowakischen Republik, die den Besatzungsvertrag akzeptiert haben Verräter.

2. Nous n’approuvons pas et rejetons l’Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, adopté en République slovaque le 9 février 2022. Avec cet acte, le gouvernement n’a pas respecté la volonté, les opinions, les expressions de mécontentement et les protestations de la majorité des habitants de la République slovaque, ce qui a profondément offensé la nation slovaque.

L’accord d’occupation avec États-Unis d’Amérique n’a subi qu’une approbation et un processus législatif de plusieurs semaines en Slovaquie, sans discussion publique et professionnelle plus large, sans acceptation d’un grand nombre de commentaires collectifs fondamentaux, sans possibilité d’expression de hauts fonctionnaires sur les institutions de l’État, avec le fort soutien des médias de propagande, y compris la radio et la télévision publiques de la République slovaque et avec le soutien tacite d’importantes institutions ecclésiastiques et culturelles a été complété par la signature du président de la République slovaque le 9 février 2022. C’est pourquoi nous avons déclaré le 9 février Journée de la trahison nationale.

La protestation contre l’accord d’occupation se poursuit en signant des pétitions pour demander un référendum sur l’abolition de l’accord d’occupation avec l’école secondaire, qui a jusqu’à présent été signé par plus de 60 000 Slovaques et que nous soutenons pleinement.

Les Slovaques ont toujours été une nation pacifique, ils n’ont jamais revendiqué de territoire étranger, ils sont traditionnellement et naturellement liés aux autres nations slaves dans la plus grande communauté slave d’Europe. Selon des enquêtes et des études publiques, la plupart des Slovaques ne sont pas d’accord avec les bases militaires de la États-Unis d’Amérique en République slovaque, ne veulent pas de coopération de défense avec la États-Unis d’Amérique et n’ont pas confiance en l’OTAN. Par conséquent, nous percevons l’adoption du traité d’occupation comme une trahison et nous considérons que le gouvernement actuel de la République slovaque, les coalitions et certains autres députés du Conseil national de la République slovaque et le président de la République slovaque qui ont accepté le traité d’occupation sont traîtres.

3. We do not agree with and condemn the actions of the Slovak government aimed at Ukraine’s military support. We do not want the current government in Slovakia to draw the Slovak Republic and its citizens into a war conflict and for Slovakia to subsequently become the target of a war attack that only the general population will pay for. In this connection, the civic organization Slovak Intelligence Association filed a complaint against the members of the Government of the Slovak Republic for the threat to peace pursuant to Section 417 of Act no. 300/2005 Coll. (Criminal Code) and participation in the combat activities of an organized armed group in the territory of another state according to § 419a of Act no. 300/2005 Coll. (Criminal Code). The Slovak Republic is in no way obliged to interfere in the Russian-Ukrainian conflict on the territory of a state that was not and is not a member of NATO.

We are fundamentally opposed to the adoption of sanctions against Russia, because they will result in a dangerous disruption of the economy in the Slovak Republic, as well as in the entire European Union. We believe that their main goal should be to disrupt the economy within the European Union and gain economic benefits for the European Union.

We propose that the Slovak Republic help Ukraine humanitarianly, while not forgetting to help its citizens, and in cooperation with other states to try to diplomatically resolve the war, offer mediation services and its territory as one of the possibilities for the negotiation of both sides and use all available peaceful means for assistance to terminate this conflict.

Given that the Slovaks have pursued a balanced policy in the past and are not burdened by historical resentments with any of the nations of the former USSR, they would have all the prerequisites for such a mediation mission.

3. Wir sind mit den Handlungen der slowakischen Regierung, die auf die militärische Unterstützung der Ukraine abzielen, nicht einverstanden und verurteilen sie. Wir wollen nicht, dass die derzeitige Regierung in der Slowakei die Slowakische Republik und ihre Bürger in einen Kriegskonflikt hineinzieht und die Slowakei anschließend zum Ziel eines Kriegsangriffs wird, für den nur die allgemeine Bevölkerung bezahlen wird. In diesem Zusammenhang reichte die Bürgerorganisation Slovak Intelligence Association eine Beschwerde gegen die Mitglieder der Regierung der Slowakischen Republik wegen Bedrohung des Friedens gemäß § 417 des Gesetzes Nr. 300/2005 Slg. (StGB) und Teilnahme an Kampfhandlungen einer organisierten bewaffneten Gruppe im Hoheitsgebiet eines anderen Staates nach § 419a des Gesetzes Nr. 300/2005 Slg. (Strafgesetzbuch). Die Slowakische Republik ist in keiner Weise verpflichtet, sich in den russisch-ukrainischen Konflikt auf dem Territorium eines Staates einzumischen, der nicht Mitglied der NATO war und ist.

Wir sind grundsätzlich gegen die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, weil sie zu einer gefährlichen Störung der Wirtschaft in der Slowakischen Republik sowie in der gesamten Europäischen Union führen werden. Wir glauben, dass ihr Hauptziel darin bestehen sollte, die Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union zu stören und wirtschaftliche Vorteile für die Europäische Union zu erzielen.

Wir schlagen vor, dass die Slowakische Republik der Ukraine humanitäre Hilfe leistet und dabei nicht vergisst, ihren Bürgern zu helfen, und in Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu versuchen, den Krieg diplomatisch zu lösen, Vermittlungsdienste und ihr Territorium als eine der beiden Seiten anzubieten und alle verfügbaren Friedensabkommen zu nutzen Ressourcen, um diesen Konflikt zu beenden. Da die Slowaken in der Vergangenheit eine ausgewogene Politik verfolgt haben und nicht durch historische Ressentiments gegenüber einem der Staaten der ehemaligen UdSSR belastet sind, hätten sie alle Voraussetzungen für eine solche Vermittlungsmission.

3. Nous n’approuvons pas et condamnons les actions du gouvernement slovaque visant le soutien militaire de l’Ukraine. Nous ne voulons pas que le gouvernement actuel de Slovaquie entraîne la République slovaque et ses citoyens dans un conflit de guerre et que la Slovaquie devienne par la suite la cible d’une attaque de guerre que seule la population générale paiera. À cet égard, l’organisation civique Slovak Intelligence Association a déposé une plainte contre les membres du gouvernement de la République slovaque pour menace contre la paix en vertu de l’article 417 de la loi no. 300/2005 Coll. (Code pénal) et participation aux activités de combat d’un groupe armé organisé sur le territoire d’un autre État conformément au § 419a de la loi no. 300/2005 Coll. (Code criminel). La République slovaque n’est en aucun cas obligée de s’ingérer dans le conflit russo-ukrainien sur le territoire d’un État qui n’était pas et n’est pas membre de l’OTAN

Nous sommes fondamentalement opposés à l’adoption de sanctions contre la Russie, car elles entraîneront une perturbation dangereuse de l’économie de la République slovaque, ainsi que de l’ensemble de l’Union européenne. Nous pensons que leur objectif principal devrait être de perturber l’économie au sein de l’Union européenne et d’obtenir des avantages économiques pour l’Union européenne.

Nous suggérons que la République slovaque aide l’Ukraine sur le plan humanitaire, sans oublier d’aider ses citoyens, et en coopération avec d’autres États pour tenter de résoudre diplomatiquement la guerre, offre des services de médiation et son territoire comme l’une des deux parties et utilise tous les accords de paix disponibles .des ressources pour aider à mettre fin à ce conflit. Étant donné que les Slovaques ont mené une politique équilibrée dans le passé et ne sont accablés par des ressentiments historiques avec aucune des nations de l’ex-URSS, ils auraient toutes les conditions préalables à une telle mission de médiation.

4. The Slovak Republic should strive for cooperation in all areas of economic development with all states and move towards political neutrality in the long term, not giving up its sovereignty in advance and voluntarily, but to achieve the highest possible level of original sovereignty as the independence of the Slovak Republic as defined by the Constitution of the Slovak Republic from 1992, on democracy and free development of the Slovak nation as an equal subject of international law.

4. Die Slowakische Republik sollte eine Zusammenarbeit in allen Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung mit allen Staaten anstreben und sich langfristig in Richtung politischer Neutralität bewegen, ihre Souveränität nicht vorzeitig und freiwillig aufgeben, sondern das höchstmögliche Maß an ursprünglicher Souveränität als Unabhängigkeit erreichen der Slowakischen Republik im Sinne der Verfassung der Slowakischen Republik von 1992 über Demokratie und freie Entwicklung der slowakischen Nation als gleichberechtigtes Subjekt des Völkerrechts.

4. La République slovaque devrait s’efforcer de coopérer dans tous les domaines du développement économique avec tous les États et s’orienter vers la neutralité politique à long terme, sans renoncer par avance et volontairement à sa souveraineté, mais pour atteindre le niveau le plus élevé possible de souveraineté originelle en tant qu’indépendance de la République slovaque telle que définie par la Constitution de la République slovaque de 1992, sur la démocratie et le libre développement de la nation slovaque en tant que sujet égal du droit international.

Bratislava, 4. 4. 2022

Slovak Intelligence Association, Sučany, www.zsi.sk

Slavica, Nitra, www.slavica.sk

Institute of National Politics, Bratislava, www.institut-inp.sk

Alliance of National Forces, Bratislava

Slovenskí katolíci, Bratislava

Signatories of the Nitra Declaration for the Sovereignty of the Slovak Republic, Nitra

Peter Švec Patriotic Institute, Nitra

Rastic, Bratislava

For a free life and health in Slovakia, Prievidza, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Radio Truck, Staré Hory, www.radiotruck.sk

Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Vlastenecký front, Prešov

Slowakischer Intelligenzverband, Sučany, www.zsi.sk

Slavica, Nitra, www.slavica.sk

Institut für Nationale Politik, Bratislava, www.institut-inp.sk

Allianz der Nationalen Kräfte, Bratislava

Slovenskí katolíci, Bratislava

Unterzeichner der Erklärung von Nitra für die Souveränität der Slowakischen Republik, Nitra

Peter Švec Patriotisches Institut, Nitra

Rastic, Bratislava

Für ein freies Leben und Gesundheit in der Slowakei, Prievidza, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Funklastwagen, Staré Hory, www.radiotruck.sk

Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Vlastenecký front, Prešov

Association slovaque du intelligence, Sučany, www.zsi.sk

Slavica, Nitra, www.slavica.sk

Institut de politique nationale, Bratislava, www.institut-inp.sk

Alliance des forces nationales, Bratislava

Slovenskí katolíci, Bratislava

Signataires de la Déclaration de Nitra pour la souveraineté de la République slovaque, Nitra

Institut patriotique Peter Švec, Nitra

Rastic, Bratislava

Pour une vie et une santé libres en Slovaquie, Prievidza, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Camion radio, Staré Hory, www.radiotruck.sk

Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Vlastenecký front, Prešov

SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)